Now showing items 21-40 of 207

  • Antibakterielle stoffer i fiskeslim fra Rødspette (Pleuronectes platessa): rapport fra forprosjekt 

   Haugan, Kåre (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;38, Others, 2002-07)
   Økende grad av antibiotikaresistens hos ulike bakteriestammer isolert ved landets sykehus har etterhvert blitt et stort problem. En måte å møte dette problemet på er å behandle pasienter med nye preparattyper. Oppdagelse ...
  • Avfallsdeponienes betydning for reirpredasjon og bestandsendringer av hekkende fugler på strandeng og dyrka mark i Trøndelag 

   Husby, Magne; Grande, Ann-Kristin Skjeflo (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2007-12-20)
   Det er dokumentert stor nedgang i bestandene av vadere og fiskemåke i en stor del av Europa gjennom mange år. Også i Norge er en slik negativ trend registrert for mange av artene. Predasjonen av reir (reirplyndringen) ...
  • Åpenhet i WTO : oppfølging av notifikasjoner med relevans for handelen med sjømat 

   Elvestad, Christel (FoU-rapport / Nord universitet;9, Others, 2017)
   Denne rapporten tar for seg hvordan WTO-notifikasjonene kan bidra til at mulige handelshindringer på sjømatområdet lettere fanges opp og håndteres. Den første delen av rapporten tar for seg systemet av notifikasjoner som ...
  • Bedre vurdering i kunstfagene 

   Limstrand, Kirsten; Abrahamsen, Gerd (Others, 2009)
  • Behandling av furu på rot: et forsøk på å øke mengden av kjerneved i stammen 

   Bjelkåsen, Toralf (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2008-05-14)
   Fra litteratur og tradisjon er det kjent at når furutrær blir såret, vil de danne ved med større innhold av kvae (ekstrativstoffer) som en beskyttelse mot angrep av råtesopper. Den harpiksmettede veden som dannes etter ...
  • Bestandskartlegging av hubro (Bubo bubo) i Nord-Trøndelag 

   Kroglund, Rolf Terje; Østnes, Jan Eivind (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;163, Others, 2014-05-26)
   Det ble i denne undersøkelsen påvist hubro på 39 lokaliteter fordelt på 14 kommuner i Nord-Trøndelag. Lokalitetene hvor det ble registrert aktivitet er inndelt i tre kategorier. Disse er definert som «regelmessige ...
  • Bestandsstatus for brushane (Philomachus pugnax) i Nord-Trøndelag 

   Østnes, Jan Eivind; Kroglund, Rolf Terje (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;160, Others, 2014-04-01)
   I løpet av de siste 30 åra har antallet hekkende brushane Philomachus pugnax gått sterkt tilbake i Fennoskandia og andre deler av Europa. På 1980-tallet var brushane en relativt vanlig hekkefugl i Nord-Trøndelag, men den ...
  • Bestandsstatus for «alpine dykkender» i Nord-Trøndelag 

   Kroglund, Rolf Terje; Østnes, Jan Eivind (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;170, Others, 2015-03-16)
   Alpine dykkender har hatt en til dels svært negativ bestandsutvikling i nordområdene. I løpet av de siste 20 årene har antall overvintrende dykkender gått tilbake med omkring 60 % i Østersjøen. Sjøorre (Melanitta fusca) ...
  • Bestandsstørrelse, hekkesuksess og satelittovervåking av trekket til fiskeørn (Pandion haliaetus) i Nord-Trøndelag 

   Kroglund, Rolf Terje; Spidsø, Tor Kristian; Kveli, Jens (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2009-01-22)
   Det er nå registrert til sammen 11 hekkelokaliteter for fiskeørn (Pandion haliaetus) i Nord- Trøndelag. Alle lokalitetene er øst i fylket, i Lierne, Snåsa og Steinkjer. To av hekkelokalitetene ble først registrert i 2008. ...
  • Bestandsutvikling for fiskeørn (Pandion haliaetus) i Nord-Trøndelag fra 2005 til 2010 

   Kroglund, Rolf Terje; Spidsø, Tor Kristian; Nicolaisen, Per Ivar; Hafstad, Inge (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;129, Others, 2011-02-23)
   Det er til sammen registrert 12 hekkelokaliteter for fiskeørn (Pandion haliaetus) i perioden 2005 til 2010 i Nord-Trøndelag. Alle hekkelokalitetene ligger øst i fylket og er fordelt med sju i Snåsa, tre i Lierne og en i ...
  • Bestandsutvikling for horndykker (Podiceps auritus) i Nord-Trøndelag : en oppfølging av den nasjonale handlingsplanen 

   Kroglund, Rolf Terje; Østnes, Jan Eivind (FoU-rapport / Nord universitet;1, Others, 2017-01-06)
   I 2009 ble handlingsplan for horndykker ferdigstilt fra Direktoratet for Naturforvaltning. Et viktig grunnlag for handlingsplanen var den landsomfattende kartleggingen av horndykker i regi av Norsk Ornitologisk Forening ...
  • Bevaringsmål for Husvika og Vektarbotn naturreservat i Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag 

   Nygård, Silje Kristin; Holien, Håkon; Kroglund, Rolf Terje; Østnes, Jan Eivind (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;166, Others, 2014-12-03)
   Det ble sommeren 2013 gjennomført kartlegging av vegetasjon og fuglefauna i Husvika og Vektarbotn naturreservat i Røyrvik kommune. Under kartleggingsarbeidet ble det registrert 129 arter av karplanter, 98 lavarter, 19 ...
  • Bevaringsmål for Kaldvassmyra naturreservat Verdal, Nord-Trøndelag 

   Berland, Tonje Evang; Holien, Håkon; Kroglund, Rolf Terje; Østnes, Jan Eivind (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;153, Others, 2013-12-04)
   Kaldvassmyra ble vernet som naturreservat i 1984, men det foreligger hverken forvaltningsplan eller bevaringsmål for reservatet. Formålet med denne undersøkelsen var å utarbeide bevaringsmål for Kaldvassmyra naturreservat. ...
  • Bevaringsmål for Vallemsberga naturreservat, Steinkjer kommune i Nord-Trøndelag 

   Dahl, Judit; Holien, Håkon; Kroglund, Rolf Terje; Østnes, Jan Eivind (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;151, Others, 2013-10-28)
   Formålet med undersøkelsen var å utarbeide bevaringsmål for Vallemsberga naturreservat. Det ble gjennomført registreringer av karplanter, sopp, lav og fugl. Registrering av moser ble ikke prioritert under kartleggingsarbeidet. ...
  • Bevaringsmål for Ørdalen naturreservat Inderøy, Nord-Trøndelag 

   Olsen, Elisabeth D.; Rolfsen, Marie; Holien, Håkon; Kroglund, Rolf Terje; Østnes, Jan Eivind (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;145, Others, 2013-04-10)
   Ørdalen fikk vernestatus som naturreservat i 1992, men det er ikke opprettet forvaltningsplan eller bevaringsmål for området. Oppfølgingen av reservatet har også vært mangelfull. Formålet med denne undersøkelsen var å ...
  • BirdID field study: experience in Norway and description of a new national program in Bulgaria 

   Husby, Magne; Hristov, Iordan (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;143, Others, 2013-03-18)
   The BirdID field study at HiNT in Norway was conducted to increase the number of participants in the national breeding bird survey (BBS) and their skills in bird identification, and has been arranged yearly since 2006. In ...
  • Botaniske undersøkelser i Lierne nasjonalpark 

   Haugan, Kåre (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;155, Others, 2013-12-17)
   Lierne nasjonalpark ble etablert i 2004 og er et 333km2 stort område i Nord-Trøndelag som har lav- og mellomalpin karakter. Parken grenser mot Sverige, er dominert av Kjølfjella, og det meste av parkarealet ligger 800 moh. ...
  • Bruheim med mykje open handling 

   Nilsen, Harald (Others, 2011-09-29)
   Bokomtale av Magnhild Bruheim: Blod på hendene
  • Bruk av nye medier i markedsføring av Kystriksveien 

   Pløhn, Trygve; Nygård, Ståle André; Ekker, Knut (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;135, Others, 2012-01-23)
   Kystriksveien Reiseliv er et markedsføringsselskap for strekningen Steinkjer – Bodø. Selskapet jobber med 170 reiselivsbedrifter, 25 kommuner fordelt på to fylkeskommuner. Markedsføring av opplevelser og aktiviteter langs ...
  • Budget developments in Russia's regions : new norms, practices and challenges 

   Bourmistrov, Anatoli; Khodachek, Igor; Aleksandrov, Evgenii (FoU-rapport / Nord universitet;18, Others, 2017)
   This collection of papers represents extensive work by researchers and practitioners from universities, government and consulting organizations on the topic of Russia's budget reforms.