Show simple item record

dc.contributor.authorLangsrud, Lene
dc.contributor.authorTobiassen, Solveig H.
dc.date.accessioned2009-10-22T10:40:55Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140188
dc.descriptionStudentarbeid i økonomi og ledelse (bachelorgrad) - Høgskolen i Bodø, 2009
dc.description.abstractDenne oppgaven har hatt til hensikt å belyse hvordan norske oljeselskaper velger å håndtere sin finansielle risiko. For å beskrive dette nærmere har vi underbygd vår problemstilling med underproblemstillinger, slik at vi har fått et mer helhetlig og oversiktlig inntrykk. Vi har ved kvalitativ datainnsamling intervjuet oljeselskaper som opererer på norsk sokkel. Denne undersøkelsen har dannet grunnlag for vår analyse. Den finansielle risikostyringen i oljebransjen er interessant fordi den i stor grad påvirker norsk økonomi i den forstand at oljeindustrien utgjør en vesentlig del av norsk industri. Våre funn har gitt oss svar på at samtlige i vårt utvalg er eksponert for de komponentene av markedsrisiko vi har tatt for oss; valutarisiko, råvareprisrisiko og renterisiko. Gjennom våre undersøkelser har vi observert at graden av sikring og hvordan de forskjellige selskapene velger å foreta sin sikring, varierer. Vi ser også at det ikke nødvendigvis er samsvar mellom grad av risikoeksponering og hvorvidt risikoen blir håndtert. Blant annet ser vi at sikringen av råvareprisrisiko, det vil si svingninger i oljeprisen, er den risikoen oljeselskapene gjerne definerer som sin kjernerisiko, men at det ikke er denne risikoen som er viet størst fokus når det gjelder håndtering. Gjennom våre intervjuer har vi også observert at normprissystemet spiller en vesentlig rolle for hvordan flere av oljeselskapene håndterer sin risiko. I vår analyse kan det se ut som at bedriftene med lavest omsetning har et større fokus på risikostyring. Dette kan komme av at ved store økonomiske svingninger står disse bedriftene svakere enn de med en større omsetning. På grunn av tidsbegrensninger har det ikke vært mulighet til å gjennomføre dypere intervjuer i denne oppgaven, da slike intervjuer hadde krevd mer tid enn hva vi har hatt tilgjengelig. Vi håper likevel at de svarene vi har kommet frem til vil være til nytte for andre som fatter interesse for risikostyring i oljebransjen.en
dc.format.extent1249450 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherHøgskolen i Bodø
dc.subjectbedriftsøkonomien
dc.subjectledelseen
dc.titleFinansiell risiko i oljebransjen : et kvalitativt studium om hvordan oljeselskaper på norsk sokkel velger å håndtere sin finansielle risikoen
dc.typeBachelor thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record