Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHagen, Bjørn Helge Stien
dc.contributor.authorKnudsen, Runar André Evjen
dc.date.accessioned2009-10-09T11:27:47Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140676
dc.descriptionMastergradsoppgave i bedriftsøkonomi - Høgskolen i Bodø, 2009en
dc.description.abstractHensikten med denne masteroppgaven er å estimere en verdi på morbanken til Sparebank 1 Nord-Norge. Vår verdsettelse er betegnet som en fundamental verdsettelse, slik at verdiestimatet er basert på strategiske og regnskapsbaserte analyser. Som et supplement til oppgaven har vi estimert verdien av grunnfondskapitalen for å kunne sammenligne med markedsverdien, representert ved børskursen. Fra et verdsettelsesperspektiv foreligger det noen bransjespesifikke elementer som har komplisert verdsettelsesprosessen noe. For det første har regnskapsoppsettet til finansielle institusjoner en annen utforming enn mer tradisjonelle regnskap, og vi som lesere oppfatter disse regnskapene som mer krevende å forstå. Et annet sentralt element er at det er vanskelig å klassifisere hva som er henholdsvis driftsrelatert og hva som er finansielt relatert, siden gjeld står for verdiskapning på begge sider av balansen. Tilslutt er eierstrukturen spesiell, med at ca. 34 % er stiftet på Oslo Børs, mens det resterende eies av en selveid stiftelse. Når man i tillegg tar hensyn til spesielle regler vedrørende utbytte, og at utbytte kun utdeles til grunnfondsbeviseierne, blir det etter vår mening mest hensiktsmessig å verdsette sparebanken ved hjelp av den frie kontantstrømmen til egenkapitalen. Innledningsvis presenterer vi selskapet og utsiktene i banksektoren. Det neste steget blir å informere leseren om hva som kjennetegner en sparebank, og hva som er spesielt for denne sektoren. Dernest følger en utledning om hvordan vi skal samle informasjonen, og andre metodiske tilnærminger vi har benyttet i oppgaven. I den strategiske analysen bruker vi anerkjente verktøy, både ekstern og intern analyse, på feltet for å forsøke å identifisere konkurransefortrinn som vår case kan ha på andre i bransjen. Konklusjon fra dette er at banken er i stand til å skape verdier utover avkastningskravet. Regnskapsanalysen er kapitlet hvor vi normaliserer regnskapene ved å trekke ut unormale størrelser på poster som for eksempel tap på utlån og ”dirty surplus”. I tillegg har vi fokusert betydelig på nøkkeltallsanalyse, hvor vi sammenligner Sparebank 1 Nord-Norges prestasjoner, på henholdsvis lønnsomheten, soliditeten og likviditeten, mot utvalgte konkurrenter. Med den strategiske analysen og regnskapsanalysen som fundament, har vi grunnlag for å estimere et fremtidsregnskap, som vi på bakgrunn av kan finne den frie kontantstrømmen til egenkapitalen. Dette blir da inputen i verdsettelsesmodellen, sammen med de estimerte fremtidskravene basert på CAPM, og den antatte veksten. Gjennom oppgaven har vi slått fast at Sparebank 1 Nord-Norge er en solid og robust sparebank med en høy netto rentemargin, og en evne til å skape en superrentabilitet. På bakgrunn av prosessen beskrevet ovenfor har vi kommet fram til et verdiestimat på morbanken på 13,724 milliarder NOK. Mens vi i tillegg har estimert grunnfondsbeviskursen, justert for grunnfondsrabatten og fremskrevet, til å bli 81 NOK per 13.05.09. Avslutningsvis har vi kjørt usikkerhetsanalyse, i form av sensitivitetsanalyse og Monte Carlo simulering.en
dc.format.extent15756237 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherHøgskolen i Bodø
dc.subjectbedriftsøkonomien
dc.subjectfinansieringen
dc.subjectinvesteringen
dc.titleVerdsettelse av morbanken i Sparebank 1 Nord-Norgeen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel