• EiNa: et kompetansesamvirkelag i Namdalen 

   Brenne, Tor; Sandberg, Anne Margrethe (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Working paper, 2009-05-19)
   Etterutdanningsnettverket i Namdalen (EiNa) hadde i 2008 10-års jubileum. Denne rapporten presenterer virksomheten gjennom 10 år dels som en historiefortelling, dels med dokumentasjon av prosess og avtaler som EiNa er bygd ...
  • Trainee-ordning i Namdal: kompetansebygging som regional utvikling 

   Brenne, Tor; Ness, Snorre (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Working paper, 2009-06-29)
   Trainee-ordningen for Namdal ble igangsatt i 2006 etter et initiativ fra styret i utviklingsprosjektet ”Kunnskapsbasert verdiskaping” (KV) i 2004. Trainee-ordningen eies i dag av Kompetansering Namdal som er en ...
  • Etterutdanningsnettverket i Namdal: visjon og virkelighet 

   Brenne, Tor; Enmarker, Ingela; Valderaune, Victor (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Working paper, 2009-11-24)
   Etter 10 år som et forsøk/prosjekt har EiNa endelig fått sin permanente organisering gjennom en partnerskapsavtale. EiNa-partnerskapet har nå medlemmer som dekker det meste av helseog sosialtjenestene i Namdalen. I tillegg ...
  • Likestilling i barnehagen: sluttnotat fra forsknings- og utviklingsprosjektet ”Likestilling i barnehagen” 

   Voll, Anne-Lise Sandnes; Børve, Hege Eggen; Verstad, Berit (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag;232, Working paper, 2010-04-28)
   Forsknings- og utviklingsprosjektet ”Likestilling i barnehagen” har vært et treårig samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag og to barnehager. Den overordnede målsettingen har vært å integrere likestillingsperspektiv ...
  • Geographical knowledge spillovers: regionale høgskolers betydning i kunnskapssamfunnet 

   Knappe, Geir Olav (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag;233, Working paper, 2010-11-22)
   Kunnskap og kunnskapsproduksjon har fått en svært sentral plass i vårt samfunn. Arbeidslivet preges i økende grad av kunnskapsintensiv tjenesteyting (Sørensen et al. 2008). I Lisboatraktaten av 2007 skisserer EU sine mål ...
  • Kameraovervåkning av hønsefuglreir: noen hovedresultat og -erfaringer fra studieområdet i Nord-Trøndelag etter feltsesongen i 2010 

   Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag;234, Working paper, 2010-12-21)
   FoU-prosjektet ”Kameraovervåkning av hønsefuglreir” startet i 2009 i regi av Høgskolen i Hedmark (HiHm), med et studieområde i Hedmark. I 2010 ble prosjektet utvidet med et studieområde også i Nord-Trøndelag, hvor Høgskolen ...
  • Tamsau i relasjon til ville dyr : en studie av mortalitet med vekt på predasjon 

   Eggen, Truls (Arbeidsnotat;79, Working paper, 2011-01-28)
  • ”Se, en tokant…”: et utviklingsarbeid med matematikk i barnehagen 2008-2010 

   Sjøvold, Marte Mina; Strand, Frode; Telatin, Ivan; Aastrup, Svein (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag;235, Working paper, 2011-02-09)
   Våren 2007 kontaktet Maritvold barnehage SA Høgskolen i Nord-Trøndelag med et ønske om faglig skolering i faget matematikk med høgskolelektor Svein Aastrup som veileder. Barnehagen så et behov for økt kompetanse i faglig ...
  • NVU-konferansen 2011: HiNT, Steinkjer, 15. – 16. mars 2011 

   Nordseth, Hugo (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag;236, Working paper, 2011-03-28)
   Formålet med NVU-konferansen er å etablere møteplasser og nettverk for gjensidig utveksling av fagkompetanse innen fleksibel og nettbasert utdanning på internasjonalt nivå. En viktig mulighet her er å stimulere til faglige ...
  • Midtre Namdal samkommune: en casebeskrivelse 

   Brenne, Tor (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag;237, Working paper, 2011-09-19)
   09.09.09 ble Midtre Namdal samkommune formelt opprettet og samkommunestyret konstituert. Kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla dannet da den andre samkommunen i Norge. Midtre Namdal samkommune er et forsøk i ...
  • ”Førskolelærerutdanningen var ikke det rette for meg”: frafall ved førskolelærerutdanningen ved HiNT 

   Bergstrøm, Solveig M.; Voll, Anne-Lise Sandnes (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag;238, Working paper, 2011-11-23)
   I dette notatet ønsker vi å sette søkelyset på frafall fra den 3-årige førskolelærerutdanningen ved Hint for kull 2008-2011 og 2010-2013. Dette for å få en bedre forståelse av frafallsproblematikken samt foreslå ...
  • Forskning på selvhjelp og selvhjelpsgrupper: helsepolitikk, empowerment og positiv helse 

   Hedlund, Marianne; Landstad, Bodil J. (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag;239, Working paper, 2011-12-15)
   Kvalitativ undersøkelse om helsefremming og helsepolitikk i forhold til selvhjelp, samt undersøkelse av egenopplevd helse blant deltakere i selvhjelpsgrupper og personer som benytter selvhjelpsarbeid.
  • Kameraovervåkning av hønsefuglreir: noen hovedresultat fra studieområdet i Nord-Trøndelag etter feltsesongen 2011 

   Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar; Jahren, Torfinn; Storaaas, Torstein; Sandmo, Arne Otto; Skrove, Tale; Løkstad, BJørnar; Rohde, Thomas; Ingulfsvand, Synnøve; Haugen, Magnus (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag;240, Working paper, 2011-12-16)
   FoU-prosjektet ”Kameraovervåkning av hønsefuglreir” startet i 2009 i regi av Høgskolen i Hedmark (HiHm), med et studieområde i Hedmark. I 2010 ble prosjektet utvidet med et studieområde også i Nord-Trøndelag, hvor Høgskolen ...
  • Hospitering: et pilotprosjekt ved helsefagavdelingen 

   Haugenes, Marit; Mediå, Elsa (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag;241, Working paper, 2012-01-30)
   Rapporten bygger på en antakelse om at fagansatte i alle deler av helsefagavdelingen ønsker en mulighet for å hospitere innenfor sine aktuelle fagområder, og at det kan være ulike behov som ligger tilgrunn. Det kan være ...
  • Fem Innherredsslåtter arrangert for gitar 

   Aase, Andreas (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag;242, Working paper, 2012-03-08)
   FoU-prosjektet for 2011 har vært et ledd i den tiltagende orienteringen ved HiNT-Røstads musikkseksjon i retning stedegen musikk. Prosjektet presenteres her i notert form og tar utgangspunkt i Ove Bjørkens bok "Slåtter ...
  • Kompetansehevingsprogrammet ”Min rolle og funksjon som tjenesteyter – holdninger og verdier”: en evaluering 

   Johansen, Oddbjørn; Haugenes, Marit (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag;243, Working paper, 2012-04-25)
   Kompetansehevingsprogrammet ”Min rolle og funksjon som tjenesteyter; holdninger og verdier” er rettet mot tjenesteytere til mennesker med utviklingshemming og er en del av prosjektet "Lettere når jeg er aktiv!". Det er ...
  • ”Lettere når jeg er aktiv!”: aktivitetsbeskrivelser 

   Haugenes, Marit (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag;244, Working paper, 2012-04-25)
   ”Lettere når jeg er aktiv!” er et prosjekt hvor NFU i Nord-Trøndelag samarbeider med tre kommuner og Høgskolen i fylket. Bakgrunn for prosjektet var en antakelse om stor grad av inaktivitet og lite kunnskap om ernæring ...
  • Samhandlingsreformen - styring og organisering 

   Westeren, Knut Ingar; Similä, Jan Ole (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag;245, Working paper, 2012-05-03)
   Dette prosjektet er et delprosjekt innen rammen av hovedprosjektet "Forskning og innovasjon i offentlig sektor i Midt-Norge". Hovedprosjektet bygger på en samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør Trøndelag (prosjektansvarlig), ...
  • Innovasjon og IKT i offentlig sektor 

   Thøring, Thor Atle (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag;246, Working paper, 2012-05-31)
   Delprosjektet ”IKT Midt-Norge” er en del av forskningsprosjektet ”Forskning og innovasjon i offentlig sektor”. Det overordnede målet for hovedprosjektet er ”å utrede potensialet for forskningsprosjekter i Midt-Norge med ...
  • Rapportskriving: arbeidsprosess, faser og resultat 

   Brataas, Hildfrid V.; Torvik, Karin (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag;247, Working paper, 2012-06-25)
   Senter for omsorgsforskning Midt-Norge har som mål å bidra til at flere formidler erfaringskunnskap og andre resultater fra prosjekter. Dette notatet beskriver et eksempel på hvordan man kan bygge opp en prosjektrapport ...