• Analyser av kostnader innen videregående opplæring 

   Westeren, Knut Ingar (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2008-12-18)
   I rapporten ”Kommentarer til NOU 2005:18 Fordeling, forenkling, forbedring – inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner” (Westeren 2008) er det gitt kommentarer til mange sider ved utredningen om inntektssystemet ...
  • Bestandsstørrelse, hekkesuksess og satelittovervåking av trekket til fiskeørn (Pandion haliaetus) i Nord-Trøndelag 

   Kroglund, Rolf Terje; Spidsø, Tor Kristian; Kveli, Jens (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2009-01-22)
   Det er nå registrert til sammen 11 hekkelokaliteter for fiskeørn (Pandion haliaetus) i Nord- Trøndelag. Alle lokalitetene er øst i fylket, i Lierne, Snåsa og Steinkjer. To av hekkelokalitetene ble først registrert i 2008. ...
  • Alders- og reproduksjonsanalyse av elg felt i Nærøy 2001 - 2007 

   Kvam, Tor; Tronstad, Stig; Andersson, Paul; Okkenhaug, Håvard (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2009-05-07)
   Aldersbestemmelse og reproduksjonsanalyse er foretatt på innsendt materiale av elg Alces alces skutt i Nærøy kommune i perioden 2001- 2007. I alt er 1183 elger undersøkt. Av disse mangler alder eller vekt på 111 dyr. Alder ...
  • Resultater og erfaringer etter bruk av Distance-metoden ved hønsefugltakseringer i Midt-Norge 

   Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar; Sand, Ole Morten; Pedersen, Hans Christian; Solvang, Håkon (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2009-05-13)
   I denne utredningen presenterer vi noen av hovedresultatene og erfaringene fra det takseringsarbeidet på lirype og skogsfugl, som vi ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) har utført i samarbeid med et 30-talls rettighetshavere ...
  • Hjortevilt og beiteskader på grasrundballer i Steinkjer kommune: skadeomfang og forbyggende tiltak 

   Hagen, Bjørn Roar; Moa, Pål Fossland; Sand, Ole Morten; Winther, Åse Sofie; Aassve, Lisbeth; Kvam, Tor (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2009-06-19)
   Steinkjer, som en av de største elg- og jordbrukskommunene i landet (regnet i forhold til antall felt elg pr. år og antall dekar jordbruksareal), har en lokal hjorteviltforvaltningsmodell som blant annet består av et viltråd ...
  • Alders- og reproduksjonundersøkelse av elg felt i Steinkjer 2008 

   Kvam, Tor; Tronstad, Stig; Karlsen, Arve; Okkenhaug, Håvard (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2009-09-02)
   Aldersbestemmelse og reproduksjonsanalyse er foretatt på innsendt materiale av elg Alces alces skutt i Steinkjer kommune i 2008. I alt er 718 elger undersøkt. Alder er bestemt ved hjelp av tannsnitt. Materialet består ...
  • Status for fugl i områdene Halsøen, Langøra og sjøen utenfor, Stjørdal kommune 

   Husby, Magne; Værnesbranden, Per Inge (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2009-09-10)
   Det er tidligere publisert rapporter som gir innsikt i det rike fuglelivet i Halsøen. Denne rapporten gir derfor en oversikt over status for hver enkelt art uten ytterligere kommentarer. For selve Langøra, og for ...
  • Undersøkelse av elg felt i Snåsa 2008 

   Kvam, Tor; Tronstad, Stig; Karlsen, Arve; Okkenhaug, Håvard (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2009-09-24)
   Aldersbestemmelse og reproduksjonsanalyse er foretatt på innsendt materiale av elg Alces alces skutt i Snåsa kommune i 2008. I alt er 323 elger og 2 hjorter undersøkt. Alder er bestemt ved hjelp av tannsnitt. Materialet ...
  • Konsekvensutredning for Vassmarka Åsen Næringspark: flora 

   Moen, Gudmund; Husby, Magne (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2009-09-29)
   I Vassmarka i Åsen, Levanger kommune, er det utført konsekvensutredning for moser og karplanter i et planområde på ca 540 daa. De fleste karplantene og alle mosearter er presentert i denne rapporten. Det er ingen av de ...
  • Konsekvenser for fugl ved en forlengelse av flystripa utover fjorden ved Trondheim Lufthavn Værnes 

   Husby, Magne (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2009-09-29)
   Fuglenes bruk av områdene ved flystripas vestre del ut i Stjørdalsfjorden er dokumentert gjennom 20 tellinger i november 2008. Resultatene viser at det er en del fugl langs flystripa, men svært få bruker områdene like ...
  • Konsekvensutredning for Vassmarka Åsen Næringspark: fugl og pattedyr 

   Husby, Magne (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2009-09-29)
   I Vassmarka i Åsen, Levanger kommune, er det utført konsekvensutredning for fugl og pattedyr for et planområde på ca 540 daa. Komplett artsliste av observerte fugler og pattedyr er presentert. Det er registrert 105 arter ...
  • Regulering av Levanger havn og konsekvenser for deler av det biologiske mangfoldet 

   Husby, Magne (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2009-09-29)
   Levanger havn består av fyllmasser, og avsluttes mot sjøen og Levangerelva med store steiner. Det er planer om utvidelse av havna med mer utfylling utover sjøen, samt at landområdene vil bearbeides til vei, plen og ...
  • Anleggsveg langs Trondheim lufthavn, Værnes: konsekvenser for biologisk mangfold 

   Husby, Magne; Rindal, Bjørg (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2009-09-29)
   Ettersom planlagt inngrep er en anleggsveg, vil deler av naturlige områder bli ødelagt. Anleggsvegen vil legge beslag på fjæreareal, og skjære gjennom landområdet Langøra nært flystripa ved Trondheim lufthavn, ...
  • Hekkefugler på Rinnleirets strandeng: bestandsutvikling, status og effekter av aktiv skjøtsel 

   Husby, Magne; Grande, Ann-Kristin Skjeflo (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2009-10-06)
   Bestandsutviklingen har vært sterkt negativ fra 1975 til rundt 2006 for de fleste hekkende fuglearter på strandenga på Rinnleiret. Viktige årsaker til dette er høy predasjonsrate på reirene, sterk gjengroing med busker ...
  • Evaluering av verktøykasse for jentegruppearbeid: et forebyggende, kjønnsnyansert tiltak for å styrke sosial kompetanse og minske rusforbruk 

   Berg, Anita; Tommelstad, Kjersti (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2009-11-02)
   Dette er en evaluering av utprøvingen av Jentegrupper på 8. trinn som rusforebyggende tiltak i skolen. Prosjektet har vært gjennomført i Namsos kommune våren 2009, og er et samarbeidsprosjekt mellom Namsos kommune og ...
  • Analyser av fylkeskommunenes utgiftsbehov til tannhelsetjenester 

   Westeren, Knut Ingar (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;115, Others, 2010-04-15)
   Tannhelse er sett i forhold til totale utgifter til fylkeskommunene er mindre aktivitet. Produksjonsteknisk så avhenger aktiviteten i stor grad av hvordan klinikkstrukturen er bygd opp og av hvilke transportavstander og ...
  • Kartlegging av spillplasser for dobbeltbekkasin (Gallinago media) i Nord-Trøndelag 

   Østnes, Jan Eivind; Kroglund, Rolf Terje (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;116, Others, 2010-04-26)
   Det ble til sammen registrert 31 spillplasser for dobbeltbekkasin (Gallinago media) i Nord-Trøndelag i perioden 2007 – 2009. Av disse var 9 tidligere kjente spillplasser, mens det ble registrert 22 nye spillplasser. Samtlige ...
  • Undersøkelse av elg felt i Snåsa 2009 

   Kvam, Tor; Tronstad, Stig; Karlsen, Arve; Okkenhaug, Håvard (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;117, Others, 2010-05-20)
   Aldersbestemmelse og reproduksjonsanalyse er foretatt på innsendt materiale av elg Alces alces skutt i Snåsa kommune i 2009. I alt er 320 elger og 15 hjorter undersøkt. Alder er bestemt ved hjelp av tannsnitt. Materialet ...
  • Alders- og reproduksjonsundersøkelse av elg felt i Steinkjer 2009 

   Kvam, Tor; Tronstad, Stig; Karlsen, Arve; Okkenhaug, Håvard (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;118, Others, 2010-05-20)
   Aldersbestemmelse og reproduksjonsanalyse er foretatt på innsendt materiale av elg Alces alces skutt i Steinkjer kommune i 2009. I alt er 705 elger undersøkt. Alder er bestemt ved hjelp av tannsnitt. Materialet består ...
  • Synliggjøring av festivaler ved hjelp av multimedieteknologi 

   Sørli, Håvard; Nygård, Ståle A. (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;120, Others, 2010-08-17)
   Under Steinkjerfestivalen 2009 ble det gjennomført en omfattende medieproduksjon i samarbeid med ansatte og studenter på Høgskolen i Nord- Trøndelag, og lokale mediebedrifter. Medieproduksjonen dannet et utgangspunkt for ...