Now showing items 21-40 of 133

  • Nyutdannede førskolelærere 

   Røine, Mari Gudrun (Student paper, others, 2012-03-02)
   "Som nyutdannet førskolelærer kan du forvente å få god oppfølging når du begynner å jobbe på den første arbeidsplassen din. Det har du krav på som arbeidstaker. Noen arbeidsplasser har et introduksjonsprogram for nyansatte. ...
  • Hvordan kan førskolelærer beholde entusiasme og motivasjon i jobben med tanke på innstillinger til endringer i jobben? 

   Fiskergård, Kari Pernille (Student paper, others, 2012-03-02)
   Etter jeg startet på utdannelse til førskolelæreryrket ved Høgskolen i Nesna, har jeg sett hvor store endringer det har vært innenfor dette yrket de siste 10 årene spesielt. Jeg har også forstått viktigheten av at vi jobber ...
  • Fagoppgave i pedagogikk 

   Utland, Silje Merete Aa (Student paper, others, 2012-03-02)
   I dagens samfunn er det blitt lovet full barnehagedekning fra staten. Dette medfører at flere vil ha barna sine i barnehagen. Flere foreldre starter i jobb allerede når barnet deres er ca 1 år og det medfører at de søker ...
  • Arbeidsmåter og pedagogisk grunnsyn: hvordan jobber personalet sammen om å utvikle et felles pedagogisk grunnsyn i barnehagen 

   Svensen, Linda Jeanette Lunde Flobak (Student paper, others, 2012-03-05)
   Som siste års student ved førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Nesna, skal jeg skrive en fagoppgave i pedagogikk som en del av den avsluttende eksamen i faget. I løpet av mine snart tolv år i barnehage og ikke minst ...
  • Hvordan kan førskolelærere legge til rette for videre læring ved å reflektere over personalets tause kunnskap? 

   Johansen, Hilde Birgitte (Student paper, others, 2012-03-05)
   Tema for fagoppgaven er valgt i forhold til temaet refleksjon av den tause kunnskapen personalet er i besittelse av i barnehagen. Alle er i besittelse av taus kunnskap, men ikke alle har en formell kunnskap. Allikevel kan ...
  • Barns medvirkning 

   Aune, Kirsten-Marie (Student paper, others, 2012-03-05)
   Siden jeg mener dette er et tema som er viktig for barna i barnehagen har jeg valgt å skrive om barns medvirkning i min fagoppgave som er en del av eksamen i pedagogikkfaget siste året på førskolelærer studiet. Jeg ønsker ...
  • Fagoppgave i pedagogikk 

   Forsland, Cathrine Pedersen (Student paper, others, 2012-03-05)
   Tema jeg har valgt er den flerkulturelle barnehagen. Grunnenene til at valget falt på dette temaet er flere. Det er svært aktuelt i vår tid, og blir mest sannsynlig enda mer belyst i årene som kommer. Det er også et tema ...
  • Reggio Emilia inspirasjonen 

   Duestad, Alexandra Paez (Student paper, others, 2012-03-05)
   I det siste har jeg gjennom mitt arbeid, en praksis barnehage og gjennom pensum fra førskolelæreutdanning, har jeg hørt og lært litt om Reggio Emilia filosofien. Denne filosofien er en måte å tenke læring og læringsmiljø ...
  • "Relasjoner barn-voksen" 

   Arnø, Maja (Student paper, others, 2012-03-05)
   Det jeg selv er opptatt av i min jobb, og gjerne vil vite mer om er de relasjonene personalet i barnehagen har til barna. Har personalet innvirkning på barna i barnehagen? Hvordan kan relasjonene mellom voksen og barn ...
  • Hva synes førskolelærere er viktig for barna i tilvenningsperioden? 

   Sæbø, Marie Doreen Félix (Student paper, others, 2012-03-05)
   Etter at regjeringen la til rette for full barnehage dekning i 2008, fikk barnehagene en økt andel av små barn i aldersgruppe 0-3 år. Som følge av dette kan selve innkjøringen være utfordrende i seg selv for både de nye ...
  • Barns følelse av mestring i barnehagen 

   Sandstedt, Christin (Student paper, others, 2012-03-05)
   Tema for fagoppgaven min er "Barns følelse av mestring i barnehagen". Barns følelse av mestring i hverdagen er viktig for barnets lærelyst og utvikling av en positiv selvfølelse. Som førskolelærer er det viktig for oss å ...
  • Den pedagogiske lederrollen: hva gjør pedagogisk leder for å fremme gode relasjoner til sine medarbeidere? 

   Hansen, Wenche Anita (Student paper, others, 2012-03-06)
   Tema for denne fagoppgaven er den pedagogiske lederrollen, og dens betydning for medarbeiderne. Gjennom noen år med arbeid i barnehage samt utplassering i praksis gjennom utdanningen, har jeg sett ulike måter å lede en ...
  • Fagoppgave i pedagogikk 

   Waldal, Inger Kristina (Student paper, others, 2012-03-06)
   Gjennom førskolelærerstudiet har jeg vært så heldig at jeg har kunnet jobbe i en barnehage på en småbarnsavdeling. Jeg har kunnet sette teorien vi har lest og lært om ut i praksis og det har vært like spennende hver gang ...
  • Hvordan samspillet mellom voksne og barn blir til: hvordan gjennomfører personalet i barnehagen barnesamtalen? 

   Jensberg, Hilde Findal (Student paper, others, 2012-03-08)
   Temaet i oppgaven er hvordan samspillet mellom barn og voksne blir til. Det jeg ønsker å se på i denne undersøkelsen er om personalet møter barna med den respekt og omsorg som det står i rammeplanen at vi har en yrkesetisk ...
  • Kunstfagenes plass i spesialundervisningen 

   Pettersen, Torill Janne (Bachelor thesis, 2012-06-08)
   Hvordan kan undervisning i praktisk-estetiske fag styrke den språksvake elevens utvikling? Målet med denne oppgaven er å argumentere for kunstfagenes rolle i spesialundervisningen, og belyse denne kunnskapens relevans ...
  • Språkstimulering og forebygging av lese- og skrivevansker i barnehagen 

   Eriksson, Åse (Bachelor thesis, 2012-07-09)
   Problemstillingen vil bli belyst gjennom aktuell teori og forskning på området om lese- og skrivevansker, og om utviklingen av lesekompetansen. Deretter vil jeg bruke en kvalitativ metode med en kombinasjon av strukturert ...
  • Språkstimulering i teori og praksis : å bidra til et godt språkstimulerende miljø i barnehagen 

   Jonsdatter, Linn Cecilie (Bachelor thesis, 2012-07-09)
   Problemstillingen jeg skal forsøke å svare på i denne oppgaven er som følger: Hvordan kan barnehagen tilrettelegge for et godt språkstimulerende miljø? Målet mitt er at gjennom å skrive denne oppgaven vil jeg: 1) Finne ...
  • Forebygging av lese- og skrivevansker 

   Johansen, Ann-Kristin (Bachelor thesis, 2012-07-09)
   Problemstilling; Hvordan kan man forebygge lese-og skrivevansker for en enkelt elev i 2.klassetrinn?
  • Hvordan kan tidlig innsats og varierte læringsmetoder motivere barn som strever med lese- og skriveopplæringen 

   Rosenvinge, Astrid Paula (Bachelor thesis, 2012-07-09)
   Skolen har en viktig oppgave i å sikre at alle elevene utvikler tilfredsstillende lese- og skriveferdigheter. Dette er en formidabel oppgave, da vi vet at det er et stort sprik mellom elevenes forutsetninger når de begynner ...
  • "Da veit eg ka som må tel" : bruk av kjente kjennetegn på måloppnåelse i naturfag på VG1 nivå i den videregående skole 

   Walla, Tanja (Student paper, others, 2012-12-20)
   Formativ vurdering, det vi i dag betegner som vurdering for læring eller underveisvurdering, engasjerer elevene, øker deres motivasjon for læring og dermed deres læringsutbytte. Dette viste Black & William i sin metastudie ...