Now showing items 21-40 of 809

  • Faglig leders forventninger til trafikklæreren 

   Solberg, Magne; Ursin, Frode Dieter (Kandidatoppgave 2010;, Student paper, others, 2010-10-27)
   Gjennom 3. og 4. semester av trafikklærerutdanningen har vi arbeidet med et prosjekt som hadde som formål å gi oss innsikt i hva som forventes av oss når vi skal utøve yrket vårt. Vi ville også finne ut hvordan faglig ...
  • Bruk av kjøresimulator i migrasjonsundervisning Hvilke fordeler og utfordringer kan oppstå ved bruk av simulator i migrasjonsundervisning? 

   Aissaoui, Ibrahim; Båfjord, Cecilie; Svendsen, Anja Elise Jørstad (Kandidatoppgave 2010;, Student paper, others, 2010-10-27)
   De siste ti årene har innvandringsbefolkningen i Norge økt betraktelig. Selv om hele 26 % av disse er bosatt i Oslo-området, er denne gruppen også godt representert i de andre fylkene. Man ser med jevne mellomrom at ...
  • Ungdom, Youtube og trafikkopplæring 

   Olsbø, Aleksander; Pedersen, Trond (Kandidatoppgave 2010;, Student paper, others, 2010-10-27)
   Formålet med denne kandidatoppgaven er å få svar på følgende problemstilling: Hvordan mener ungdom at trafikkrelaterte filmer på YouTube påvirker dem? Oppgaven er bygd opp rundt et forskningsopplegg som ble gjennomført ...
  • Hvordan oppnå bedre samhandling mellom bilist og aktiv syklist ved passering? 

   Jeilen, Terje; Moen, Gisle Andre; Jensen, Espen Just (Kandidatoppgave;2011, Student paper, others, 2011-09-14)
   I denne oppgaven har vi sett nærmere på samhandlingen mellom bilister og aktive syklister ved passering. Det har i de senere årene blitt veldig populært og trene med sykkelen sin på landevei. Dette har vært med på og skape ...
  • Markedsføring: Ungdommers valg av trafikkskole 

   Abelsen, Fred; Nymark, Åslaug (Kandidatoppgave;2011, Student paper, others, 2011-09-14)
   Denne oppgaven er basert på problemstillingen: “Hva er viktig for ungdommers valg av trafikkskole og hvordan skal en nyetablert skole tilpasse seg markedet?” På bakgrunn av denne har vi sett på ulike aspekter rundt temaet, ...
  • Hva mener læreplanen klasse B med samhandling og trafikkavvikling? Hva legger tidligere FA ved HiNT i begrepene samhandling og trafikkavvikling? 

   Løken, Ole Edvard Øye; Madsen, Ole Martin; Skartun, Rolan (Kandidatoppgave;2011, Student paper, others, 2011-09-14)
   Formålet med denne oppgaven vår ble å fokusere på begrepene samhandling og trafikkavvikling for å finne ut hvilken forståelse personer som tar førerkort har for disse begrepene etter endt opplæring. I tillegg ville vi ...
  • Undervisningsplan: Militært instruktørkurs klasse C/lastevogn 

   Lunde, Stian; Nordeide, Eirik; Spangen, Eivind E. (Kandidatoppgave;2011, Student paper, others, 2011-09-14)
   Forsvarets vognførerutdanning og vognførersertifisering er viktig for å sikre at Forsvarets personell er i stand til å utføre sine oppdrag på en tilfredsstillende måte i inn- og utland. Det er også en vesentlig del av ...
  • Pedagogisk bruk av kjøresimulator 

   Leikvam, Tove; Holth, Ingrid-Helene; Bredland, Ingvild Stabell (Kandidatoppgave;2011, Student paper, others, 2011-09-14)
   Denne rapporten er basert på en litteraturstudie. Vi ønsket å undersøke hvordan en trafikklærer kan benytte kjøresimulatoren som et effektivt pedagogisk verktøy, uavhengig av verktøyets kvalitet. Vi gjennomførte en pilotstudie ...
  • Hvor effektiv er den norske føreropplæringen sammenlignet med utenlandske føreropplæringsmodeller? Hvilke andre trafikksikkerhetstiltak kan bidra til å redusere antall ungdomsulykker? 

   Nestås, Knut Olav Røssland; Nordtvedt, Stein; Kjerngård, Jarle (Kandidatoppgave;2011, Student paper, others, 2011-09-14)
   Kandidatoppgaven vår er skrevet med bakgrunn i et ønske om å få vite mer om omfanget av ungdomsulykker, veid opp mot føreropplæringen, samt tilsvarende erfaringer fra utlandet. Målet med denne prosessen har vært å oppnå ...
  • Lysbruk; hva er status og hvordan er det i praksis? 

   Leithe, Freddy; Uglem, Morten; Nilsen, Torgeir (Kandidatoppgave;2011, Student paper, others, 2011-09-14)
   I løpet av tredje og fjerde semester av trafikklærerutdanningen har denne prosjektgruppa jobbet med en problemstilling hvis formål har vært å kartlegge statusen når det gjelder lysbruk på personbil. Underveis i oppgaven ...
  • Hvilket hjelpemiddel vil stimulere til mer mengdetrening blant elevene? 

   Brattli, Cathrine; Walberg, Johnny; Store, Inger- Lise F. (Kandidatoppgave;2011, Student paper, others, 2011-09-14)
   I denne oppgaven har vi valgt å lage en film som skal være et hjelpemiddel for elev og ledsager for å stimulere til riktig mengdetrening hjemme. Vi var derfor enig om å lage en film som vi senere kan bruke i arbeidslivet ...
  • Veiledningstime Trinn 3 Guidance lesson step 3 -Hvordan blir den gjennomført og hvordan mener vi den kan være? 

   Evenstad, John-Eirik; Evenstad, Stig-Are; Torbjørnsen, Morten W. (Kandidatoppgave;2011, Student paper, others, 2011-09-14)
   Oppgavens problemstilling er veiledningstime trinn 3 – hvordan blir den gjennomført og hvordan mener vi den kan være? Vi har tatt for oss førerkort klasse B, fordi vi blir utdannet trafikklærere i denne klassen og ...
  • Øvelseskjøring – det er lettere enn du tror! 

   Kosberg, Ann Bodil; Høyberg, Henriette Vadset; Smørholm, Hilde Olsen (Kandidatoppgaver;2011, Student paper, others, 2011-09-14)
   I kandidatoppgaven ”Hvordan kan ledsagere få konkret informasjon for å gi riktig trening ved privat øvelseskjøring?” ønsker vi å hjelpe ledsager med å starte en god og trafikksikker øvelseskjøring. Ungdom er sterkt ...
  • Yrkessjåførutdanningen : vil yrkessjåførutdanningen bidra til at sjåførene kjører mer optimalt? 

   Nielsen, Michael (Kandidatoppgave;2012, Student paper, others, 2012-08-22)
   Denne rapporten tar for seg et nytt opplegg for utdanning av yrkessjåfører i tungtransport. Jeg har spurt meg selv om fagplanen for denne utdanning vil være en oppmuntring for fremtidige sjåfører til å tenke optimal ...
  • Overføring av trafikkrelaterte holdninger fra foreldre til barn 

   Eriksen, Thomas; Pedersen, Cindy Bentz (Kandidatoppgave;2012, Student paper, others, 2012-08-22)
   Temaet for denne avhandlingen er overføring av trafikkrelaterte holdninger fra foreldre til barn. Flere aktører1 er opptatt av å skape gode holdninger i trafikken hos ungdom. Men gjør foreldre en innsats og er de like ...
  • Trafikklærerens Helse : hvordan kan trafikklæreryrket påvirke helsen til trafikklæreren? 

   Sognefest, Gunnar (Kandidatoppgave;2012, Student paper, others, 2012-08-22)
   Mange sjåføryrker i dag viser seg å være spesielt preget av helseproblemer, på grunn av rammefaktorene de har å forholde seg til på jobb. Trafikklæreryrket kan sammenlignes på mange måter med disse sjåføryrkene fordi man ...
  • Prosjekt Læreplan 

   Einan, Thomas; Kjølseth, Øyvind (Kandidatoppgave;2012, Student paper, others, 2012-08-22)
   Denne oppgaven har forsøkt å produsere et hjelpeverktøy for kjørelærere. Tanken var å ha et online oppslagsverk til bruk om en står fast ved en øvelse, eller vil oppdatere seg på metoder for innlæring. Basen skulle være ...
  • Selvoppfatning og kjøreatferd 

   Midtgard, André Lockert; Pedersen, Kurt; Aasen, Stian (Kandidatoppgave;2012, Student paper, others, 2012-08-22)
   Denne studien har som hensikt å øke vår egen kunnskap om temaene selvoppfatning og kjøreatferd, og sammenhengen mellom disse. Som kommende trafikklærere ser vi nytten av å ha en større bevissthet rundt disse begrepene og ...
  • Trafikkskoler og HMS : hvordan påvirker trafikkskolens HMS-arbeid lærerens hverdag? 

   Barstad, Marit Hoel; Nilsen, Magne; Stokstad, Håvard (Kandidatoppgave;2012, Student paper, others, 2012-08-28)
   I denne kandidatoppgaven ser vi nærmere på hvordan trafikkskolenes HMS-arbeid påvirker hverdagen til trafikklæreren. Gjennom intervjuer og e-post-utvekslinger har vi innhentet informasjon fra bransjen om HMS-arbeidet som ...
  • Hva er bakgrunnen for valg av avstand til forankjørende? 

   Hammer, Stine G.; Lønningen, Linn K. (Kandidatoppgave;2012, Student paper, others, 2012-08-28)
   I løpet av tiden ved trafikklærerutdanningen har vi blitt mer bevisst på atferd i trafikken. Gjennom psykologien har vi fått en del forklaringer på hvorfor folk handler som de gjør, og de forskjellige personlighetstrekkene ...