Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorUlvik, Aleksander
dc.date.accessioned2015-07-06T06:34:37Z
dc.date.available2015-07-06T06:34:37Z
dc.date.issued2015-07-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/286507
dc.description.abstractBetydningen av individuell utvikling i fotball har fått mer og mer fokus, og stadig unge spillere hentes til toppklubber for å formes til gode fotballspillere. Gjennom ulike utviklingsmodeller prøver toppklubbene å ha en bred stall med junior og U15/16 spillere som kan plukkes opp til en eventuell A-stall om de blir gode nok. Men veien opp til toppnivået i Norge er lang, og spillerne er gjennom store prøvelser på veien opp. Det som kan være avgjørende for enkelte spillere er hvilken type tilbakemelding de får gjennom utviklingsprosessen som fotballspiller. Betydningen av tilbakemeldinger til ungdommer i utviklingsfasen vil derfor være vesentlig med tanke på spillernes ønske om å utvikle seg til gode fotballspillere. Målet med studien var å se på hvordan trenere påvirket spillere til individuell teknisk ferdighetsutvikling på ulike nivåer. Trenere på juniorlag fra en eliteserieklubb og en breddeklubb ble observert, og gjennom åtte treninger ble det til sammen 537 observasjoner. Studien skulle kartlegge hvordan trenere på ulike lag legger opp til individuell ferdighetsutvikling med tanke på tekniske ferdigheter. Studien fant ut at eliteserieklubben i større grad (70,1%) baserer sin utvikling på individuelle tilbakemeldinger enn breddeklubben (20,3%). I tillegg viser analysen at andel positive tilbakemeldinger blir i større grad gitt i eliteserieklubben (30.7%) i forhold til breddeklubben (4,0%). Begge lagene hadde samme praksis vedrørende å gi tilbakemeldinger før, under og etter øvelser. Breddeklubben hadde 86,2%, mens eliteserieklubben hadde 89,7%. I den kvalitative analysen viser det seg at tilbakemeldinger i eliteserieklubben i større grad relevante, faglig sterke, konkrete, og gjentagende. Breddeklubben viser at de i stor grad gir tilbakemeldinger under øvelser, men at de er mer styrt av en negativ eller instruksjonsbasert måte å gi tilbakemelding på. Selv om begge lag i stor grad har samme øvelser, blir det store forskjeller på måten å gi tilbakemeldinger på i henhold til spillerens utviklingsfase The importance of individual development in football has gained more and more attention, and more young players are recruited to top clubs to be formed into good footballers. Through various development models the top clubs trying to have a wide stall with junior and U15 / 16 players that they can select to the A-squad if they are good enough. However, the way up to the top level in Norway is long, and the players are through great trials on the way up. It may be crucial for some players is the type of feedback they receive through development as a footballer. The importance of feedback to young people in the development will be substantial considering the players' desire to develop into good footballers. The aim of the study was to look at how coaches affected players to individual technical ability development at various levels. Coaches of juniors from a top league club and a width club were observed through eight trainings, altogether it was 537 observations. The study should identify how coaches on different levels adds up to individual ability development in terms of technical skills. The study found that the top league team largely (70.1%) base their development on individual feedback than width team (20.3%). In addition, the analysis shows that positive feedback is largely in the top league club (30.7%) compared to the width team (4.0%). Both teams had the same practice for providing feedback before, during and after exercises. Width club had 86.2%, while the top league club had 89.7%. The qualitative analysis shows that feedback in the top league club is increasingly relevant, academically strong, concrete, and repetitive. Width club shows that they largely give feedback during the exercises, but they used negative or instruction based way to provide feedback. Although both teams have largely the same exercises, but it is a major differences in the way to provide feedback according to the player's development.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectIndividuellnb_NO
dc.subjectUtviklingnb_NO
dc.subjectTilbakemeldingernb_NO
dc.subjectTreneradferdnb_NO
dc.subjectFerdigheternb_NO
dc.titleInnhold og forskjeller i tilbakemeldinger blant trenere i juniorfotball : En sammenligningsstudie av hvordan trenere i eliteserieklubb og breddeklubb påvirker til individuell ferdighetsutviklingnb_NO
dc.title.alternativeContent and differences in feedback among youth soccer coaches : A comparison study in an elite club and an width club, on how coaches affect players` individual ability developmentnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber35nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel