• A survey and GIS-based estimate of the breeding population of Great Snipe Gallinago media in Central Norway 

   Østnes, Jan Eivind; Kroglund, Rolf Terje; Kålås, John Atle (Journal article, 2014)
   Capsule By using a GIS-model to identify suitable breeding habitats for Great Snipe in Central Norway, we estimated a total of 276 leks holding approximately 2700 males. Aim To estimate the size of the Great Snipe population ...
  • Bestandskartlegging av hubro (Bubo bubo) i Nord-Trøndelag 

   Kroglund, Rolf Terje; Østnes, Jan Eivind (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;163, Others, 2014-05-26)
   Det ble i denne undersøkelsen påvist hubro på 39 lokaliteter fordelt på 14 kommuner i Nord-Trøndelag. Lokalitetene hvor det ble registrert aktivitet er inndelt i tre kategorier. Disse er definert som «regelmessige ...
  • Bestandsstatus for brushane (Philomachus pugnax) i Nord-Trøndelag 

   Østnes, Jan Eivind; Kroglund, Rolf Terje (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;160, Others, 2014-04-01)
   I løpet av de siste 30 åra har antallet hekkende brushane Philomachus pugnax gått sterkt tilbake i Fennoskandia og andre deler av Europa. På 1980-tallet var brushane en relativt vanlig hekkefugl i Nord-Trøndelag, men den ...
  • Bestandsstatus for «alpine dykkender» i Nord-Trøndelag 

   Kroglund, Rolf Terje; Østnes, Jan Eivind (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;170, Others, 2015-03-16)
   Alpine dykkender har hatt en til dels svært negativ bestandsutvikling i nordområdene. I løpet av de siste 20 årene har antall overvintrende dykkender gått tilbake med omkring 60 % i Østersjøen. Sjøorre (Melanitta fusca) ...
  • Bestandsstatus for ”alpine dykkender” i Nord-Trøndelag: et forprosjekt 

   Kroglund, Rolf Terje; Østnes, Jan Eivind (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag;251, Working paper, 2012-11-14)
   Det foreligger ingen oppdatert oversikt over utbredelse og bestandsutvikling for alpine dykkender, bergand (Aythya marila), havelle (Clangula hyemalis), sjøorre (Melanitta fusca) og svartand (Melanitta nigra) i ...
  • Bestandsutvikling for horndykker (Podiceps auritus) i Nord-Trøndelag : en oppfølging av den nasjonale handlingsplanen 

   Kroglund, Rolf Terje; Østnes, Jan Eivind (FoU-rapport / Nord universitet;1, Others, 2017-01-06)
   I 2009 ble handlingsplan for horndykker ferdigstilt fra Direktoratet for Naturforvaltning. Et viktig grunnlag for handlingsplanen var den landsomfattende kartleggingen av horndykker i regi av Norsk Ornitologisk Forening ...
  • Bestandsutvikling for lappfiskand (Mergellus albellus) i Vikna 

   Østnes, Jan Eivind; Kroglund, Terje (Arbeidsnotat / Nord universitet;6, Working paper, 2020)
   Lappfiskand (Mergellus albellus) er en svært sjelden hekkefugl i Norge. Fram til årtusenskiftet var den bare påvist hekkende i østlige deler av Finnmark. Etter 2003 har imidlertid lappfiskand årlig hekket i Vikna i Trøndelag. ...
  • Bevaringsmål for Husvika og Vektarbotn naturreservat i Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag 

   Nygård, Silje Kristin; Holien, Håkon; Kroglund, Rolf Terje; Østnes, Jan Eivind (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;166, Others, 2014-12-03)
   Det ble sommeren 2013 gjennomført kartlegging av vegetasjon og fuglefauna i Husvika og Vektarbotn naturreservat i Røyrvik kommune. Under kartleggingsarbeidet ble det registrert 129 arter av karplanter, 98 lavarter, 19 ...
  • Bevaringsmål for Kaldvassmyra naturreservat Verdal, Nord-Trøndelag 

   Berland, Tonje Evang; Holien, Håkon; Kroglund, Rolf Terje; Østnes, Jan Eivind (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;153, Others, 2013-12-04)
   Kaldvassmyra ble vernet som naturreservat i 1984, men det foreligger hverken forvaltningsplan eller bevaringsmål for reservatet. Formålet med denne undersøkelsen var å utarbeide bevaringsmål for Kaldvassmyra naturreservat. ...
  • Bevaringsmål for Vallemsberga naturreservat, Steinkjer kommune i Nord-Trøndelag 

   Dahl, Judit; Holien, Håkon; Kroglund, Rolf Terje; Østnes, Jan Eivind (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;151, Others, 2013-10-28)
   Formålet med undersøkelsen var å utarbeide bevaringsmål for Vallemsberga naturreservat. Det ble gjennomført registreringer av karplanter, sopp, lav og fugl. Registrering av moser ble ikke prioritert under kartleggingsarbeidet. ...
  • Bevaringsmål for Ørdalen naturreservat Inderøy, Nord-Trøndelag 

   Olsen, Elisabeth D.; Rolfsen, Marie; Holien, Håkon; Kroglund, Rolf Terje; Østnes, Jan Eivind (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;145, Others, 2013-04-10)
   Ørdalen fikk vernestatus som naturreservat i 1992, men det er ikke opprettet forvaltningsplan eller bevaringsmål for området. Oppfølgingen av reservatet har også vært mangelfull. Formålet med denne undersøkelsen var å ...
  • Forvaltningsmål for Lyngværet fuglefredningsområde i Flatanger kommune, Nord-Trøndelag 

   Nordås, Linda Hovde; Holien, Håkon; Østnes, Jan Eivind (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;176, Others, 2015-10-21)
   Lyngværet ble vernet som fuglefredningsområde i 2003, men det foreligger ingen forvaltningsplan, forvaltningsmål eller bevaringsmål for området. Formålet med denne undersøkelsen var å utarbeide forvaltningsmål for dette ...
  • Forvaltningsmål for Stallvikmyran naturreservat, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag 

   Østnes, Jan Eivind; Kroglund, Rolf Terje; Hassel, Kristian; Holien, Håkon (Utredning / Nord universitet;2, Others, 2016-02-01)
   Formålet med denne undersøkelsen var å vurdere tilstanden for Stallvikmyran naturreservat ved kartlegging av naturtyper, vegetasjon og fuglefauna. På bakgrunn av disse kartleggingene er det utarbeidet forslag til forvaltningsmål ...
  • Fosen vindkraft 1: status for svartand, storlom, smålom, hønsehauk og hubro før bygging av vindkraftverk og kraftledninger 

   Husby, Magne; Eriksen, Audun; Kroglund, Rolf Terje; Østerås, Tom Roger; Østnes, Jan Eivind (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;167, Others, 2015-01-15)
   Det er gitt konsesjon til fem ulike vindkraftanlegg med nettilknytninger på Fosen fra 2015. I tillegg er det gitt konsesjoner for nytt stamnett og forsterkninger i regionalnettet på Fosen (OED 2013d; OED 2013a). Blant ...
  • Hekkebestanden av lappfiskand (Mergellus albellus) i Vikna, Nord-Trøndelag 

   Østnes, Jan Eivind; Kroglund, Rolf Terje; Østerås, Tom Roger; Myhre, Torstein (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;144, Others, 2013-03-06)
   Lappfiskand (Mergellus albellus) har en østlig utbredelse som er sterkt knyttet til det nordlige barskogbeltet. I Norge er den en svært sjelden hekkefugl, og fram til for 10 år siden bare påvist hekkende i Finnmark. Etter ...
  • Informasjonshefte om bacheloroppgaven BAC350 

   Spidsø, Tor Kristian; Hansen, Hanne Solheim; Wensbakk, Rolf; Østnes, Jan Eivind (Others, 2006-12-21)
  • Kartlegging av hekkelokaliteter for fjellmyrløper (Calidris falcinellus) i Nord-Trøndelag med hovedvekt på verneområder 

   Østnes, Jan Eivind; Kroglund, Rolf Terje (Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning; Nr 169, Others, 2015-02-18)
   Fjellmyrløperen Calidris falcinellus hekker på svært fuktige fjellmyrer i Fennoskandia, og regnes som en fåtallig hekkefugl i hele sitt utbredelsesområde. I Nord-Trøndelag ble den første gang registrert hekkende i 1974. ...
  • Kartlegging av spillplasser for dobbeltbekkasin (Gallinago media) i Nord-Trøndelag 

   Østnes, Jan Eivind; Kroglund, Rolf Terje (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;116, Others, 2010-04-26)
   Det ble til sammen registrert 31 spillplasser for dobbeltbekkasin (Gallinago media) i Nord-Trøndelag i perioden 2007 – 2009. Av disse var 9 tidligere kjente spillplasser, mens det ble registrert 22 nye spillplasser. Samtlige ...
  • Status for Sædgås Anser f. fabalis i Nord-Trøndelag 

   Kroglund, Rolf Terje; Østnes, Jan Eivind (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;180, Others, 2016-01-20)
   Fra siste halvdel av 1800-tallet har det vært en dramatisk tilbakegang av sædgås Anser fabalis i Norge. Tilbakegangen skyldtes flere faktorer, men vannkraftutbygging, skogsdrift, drenering av myrer, jakt, økt ferdsel og ...
  • The establishment of a breeding population of Smew Mergellus albellus in an atypical habitat on the Atlantic coast of Norway 

   Østnes, Jan Eivind; Kroglund, Rolf Terje (Journal article, 2015)
   In recent years, the Smew Mergellus albellus has established a breeding population of minimum 15 pairs on the coastal islands in Vikna municipality (65° N, 11° E) in Central Norway. As a result, the current breeding ...