• A survey and GIS-based estimate of the breeding population of Great Snipe Gallinago media in Central Norway 

   Østnes, Jan Eivind; Kroglund, Rolf Terje; Kålås, John Atle (Journal article, 2014)
   Capsule By using a GIS-model to identify suitable breeding habitats for Great Snipe in Central Norway, we estimated a total of 276 leks holding approximately 2700 males. Aim To estimate the size of the Great Snipe population ...
  • Bestandskartlegging av hubro (Bubo bubo) i Nord-Trøndelag 

   Kroglund, Rolf Terje; Østnes, Jan Eivind (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;163, Others, 2014-05-26)
   Det ble i denne undersøkelsen påvist hubro på 39 lokaliteter fordelt på 14 kommuner i Nord-Trøndelag. Lokalitetene hvor det ble registrert aktivitet er inndelt i tre kategorier. Disse er definert som «regelmessige ...
  • Bestandsstatus for brushane (Philomachus pugnax) i Nord-Trøndelag 

   Østnes, Jan Eivind; Kroglund, Rolf Terje (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;160, Others, 2014-04-01)
   I løpet av de siste 30 åra har antallet hekkende brushane Philomachus pugnax gått sterkt tilbake i Fennoskandia og andre deler av Europa. På 1980-tallet var brushane en relativt vanlig hekkefugl i Nord-Trøndelag, men den ...
  • Bestandsstatus for «alpine dykkender» i Nord-Trøndelag 

   Kroglund, Rolf Terje; Østnes, Jan Eivind (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;170, Others, 2015-03-16)
   Alpine dykkender har hatt en til dels svært negativ bestandsutvikling i nordområdene. I løpet av de siste 20 årene har antall overvintrende dykkender gått tilbake med omkring 60 % i Østersjøen. Sjøorre (Melanitta fusca) ...
  • Bestandsstatus for ”alpine dykkender” i Nord-Trøndelag: et forprosjekt 

   Kroglund, Rolf Terje; Østnes, Jan Eivind (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag;251, Working paper, 2012-11-14)
   Det foreligger ingen oppdatert oversikt over utbredelse og bestandsutvikling for alpine dykkender, bergand (Aythya marila), havelle (Clangula hyemalis), sjøorre (Melanitta fusca) og svartand (Melanitta nigra) i ...
  • Bestandsutvikling for horndykker (Podiceps auritus) i Nord-Trøndelag : en oppfølging av den nasjonale handlingsplanen 

   Kroglund, Rolf Terje; Østnes, Jan Eivind (FoU-rapport / Nord universitet;1, Others, 2017-01-06)
   I 2009 ble handlingsplan for horndykker ferdigstilt fra Direktoratet for Naturforvaltning. Et viktig grunnlag for handlingsplanen var den landsomfattende kartleggingen av horndykker i regi av Norsk Ornitologisk Forening ...
  • Bestandsutvikling for lappfiskand (Mergellus albellus) i Vikna 

   Østnes, Jan Eivind; Kroglund, Terje (Arbeidsnotat / Nord universitet;6, Working paper, 2020)
   Lappfiskand (Mergellus albellus) er en svært sjelden hekkefugl i Norge. Fram til årtusenskiftet var den bare påvist hekkende i østlige deler av Finnmark. Etter 2003 har imidlertid lappfiskand årlig hekket i Vikna i Trøndelag. ...
  • Bevaringsmål for Husvika og Vektarbotn naturreservat i Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag 

   Nygård, Silje Kristin; Holien, Håkon; Kroglund, Rolf Terje; Østnes, Jan Eivind (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;166, Others, 2014-12-03)
   Det ble sommeren 2013 gjennomført kartlegging av vegetasjon og fuglefauna i Husvika og Vektarbotn naturreservat i Røyrvik kommune. Under kartleggingsarbeidet ble det registrert 129 arter av karplanter, 98 lavarter, 19 ...
  • Bevaringsmål for Kaldvassmyra naturreservat Verdal, Nord-Trøndelag 

   Berland, Tonje Evang; Holien, Håkon; Kroglund, Rolf Terje; Østnes, Jan Eivind (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;153, Others, 2013-12-04)
   Kaldvassmyra ble vernet som naturreservat i 1984, men det foreligger hverken forvaltningsplan eller bevaringsmål for reservatet. Formålet med denne undersøkelsen var å utarbeide bevaringsmål for Kaldvassmyra naturreservat. ...
  • Bevaringsmål for Vallemsberga naturreservat, Steinkjer kommune i Nord-Trøndelag 

   Dahl, Judit; Holien, Håkon; Kroglund, Rolf Terje; Østnes, Jan Eivind (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;151, Others, 2013-10-28)
   Formålet med undersøkelsen var å utarbeide bevaringsmål for Vallemsberga naturreservat. Det ble gjennomført registreringer av karplanter, sopp, lav og fugl. Registrering av moser ble ikke prioritert under kartleggingsarbeidet. ...
  • Bevaringsmål for Ørdalen naturreservat Inderøy, Nord-Trøndelag 

   Olsen, Elisabeth D.; Rolfsen, Marie; Holien, Håkon; Kroglund, Rolf Terje; Østnes, Jan Eivind (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;145, Others, 2013-04-10)
   Ørdalen fikk vernestatus som naturreservat i 1992, men det er ikke opprettet forvaltningsplan eller bevaringsmål for området. Oppfølgingen av reservatet har også vært mangelfull. Formålet med denne undersøkelsen var å ...
  • Forvaltningsmål for Lyngværet fuglefredningsområde i Flatanger kommune, Nord-Trøndelag 

   Nordås, Linda Hovde; Holien, Håkon; Østnes, Jan Eivind (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;176, Others, 2015-10-21)
   Lyngværet ble vernet som fuglefredningsområde i 2003, men det foreligger ingen forvaltningsplan, forvaltningsmål eller bevaringsmål for området. Formålet med denne undersøkelsen var å utarbeide forvaltningsmål for dette ...
  • Forvaltningsmål for Stallvikmyran naturreservat, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag 

   Østnes, Jan Eivind; Kroglund, Rolf Terje; Hassel, Kristian; Holien, Håkon (Utredning / Nord universitet;2, Others, 2016-02-01)
   Formålet med denne undersøkelsen var å vurdere tilstanden for Stallvikmyran naturreservat ved kartlegging av naturtyper, vegetasjon og fuglefauna. På bakgrunn av disse kartleggingene er det utarbeidet forslag til forvaltningsmål ...
  • Fosen vindkraft 1: status for svartand, storlom, smålom, hønsehauk og hubro før bygging av vindkraftverk og kraftledninger 

   Husby, Magne; Eriksen, Audun; Kroglund, Rolf Terje; Østerås, Tom Roger; Østnes, Jan Eivind (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;167, Others, 2015-01-15)
   Det er gitt konsesjon til fem ulike vindkraftanlegg med nettilknytninger på Fosen fra 2015. I tillegg er det gitt konsesjoner for nytt stamnett og forsterkninger i regionalnettet på Fosen (OED 2013d; OED 2013a). Blant ...
  • Hekkebestanden av lappfiskand (Mergellus albellus) i Vikna, Nord-Trøndelag 

   Østnes, Jan Eivind; Kroglund, Rolf Terje; Østerås, Tom Roger; Myhre, Torstein (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;144, Others, 2013-03-06)
   Lappfiskand (Mergellus albellus) har en østlig utbredelse som er sterkt knyttet til det nordlige barskogbeltet. I Norge er den en svært sjelden hekkefugl, og fram til for 10 år siden bare påvist hekkende i Finnmark. Etter ...
  • Informasjonshefte om bacheloroppgaven BAC350 

   Spidsø, Tor Kristian; Hansen, Hanne Solheim; Wensbakk, Rolf; Østnes, Jan Eivind (Others, 2006-12-21)
  • Kartlegging av hekkelokaliteter for fjellmyrløper (Calidris falcinellus) i Nord-Trøndelag med hovedvekt på verneområder 

   Østnes, Jan Eivind; Kroglund, Rolf Terje (Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning; Nr 169, Others, 2015-02-18)
   Fjellmyrløperen Calidris falcinellus hekker på svært fuktige fjellmyrer i Fennoskandia, og regnes som en fåtallig hekkefugl i hele sitt utbredelsesområde. I Nord-Trøndelag ble den første gang registrert hekkende i 1974. ...
  • Kartlegging av spillplasser for dobbeltbekkasin (Gallinago media) i Nord-Trøndelag 

   Østnes, Jan Eivind; Kroglund, Rolf Terje (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;116, Others, 2010-04-26)
   Det ble til sammen registrert 31 spillplasser for dobbeltbekkasin (Gallinago media) i Nord-Trøndelag i perioden 2007 – 2009. Av disse var 9 tidligere kjente spillplasser, mens det ble registrert 22 nye spillplasser. Samtlige ...
  • Migratory patterns of Ospreys (Pandion haliaetus) from central Norway 

   Østnes, Jan Eivind; Kroglund, Rolf Terje; Kleven, Oddmund; Nygård, Torgeir (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Migratory behaviour is subject to intraspecific variation and may be determined by the age, sex and population origin of individuals. Here we equipped eight juvenile Ospreys (Pandion haliaetus) with GPS-based satellite-t ...
  • Per- and poly-fluoroalkyl substances in Tawny Owl (Strix aluco) feathers from Trøndelag, Norway 

   Zhang, Junjie; Jaspers, Veerle L. B.; Røe, Jonas; Castro, Gabriela; Kroglund, Ingvild B.; Gonzalez, Susana Villa; Østnes, Jan Eivind; Asimakopoulos, Alexandros G. (Peer reviewed; Journal article, 2023)