• Trafikklærerens negative fysiske og psykiske belastninger 

      Aspås, Lisa; Sjølie, Christina (Kandidatoppgave;2012, Student paper, others, 2012-08-29)
      I denne oppgaven er litteraturstudium og kvalitativt forskningsintervju benyttet for å belyse følgende problemstilling og underproblemstilling: ”Hvilke negative fysiske og psykiske belastninger utsettes en trafikklærer ...