• Declining reproductive output in capercaillie and black grouse – 16 countries and 80 years 

   Jahren, Torfinn; Storaas, Torstein; Willebrand, Tomas; Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  • Driftsplan småvilt for Åfjord fjellstyre 

   Eriksen, Lasse Frost; Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;161, Others, 2014-04-11)
   Småviltet i Åfjord statsallmenning er en ressurs vi både skal ta vare på for fremtiden og nyttiggjøre oss når forholdene tilsier det. Fokuset på småviltet kan deles i to hovedmomenter: Småviltets plass i økosystemet, og ...
  • Dugnad gir bedre rypeforvaltning 

   Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar; Sand, Ole Morten; Pedersen, Hans C. (Chronicle, 2008-09-18)
   Småviltjegerne bruker stadig mer penger på jakt etter våre ville hønsefugler; rype og skogsfugl. En forutsetning for at jegere og grunneiere skal kunne ha glede og inntekter av småviltjakt også i fremtida, er at man ...
  • Elg i Steinkjer: beiteressurser og bestandsutvikling. Forprosjekt 

   Kvam, Tor; Hagen, Bjørn Roar (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2008-04-09)
   Forprosjektet ble satt i gang i 2006 for å legge et faglig grunnlag for et tre-årig elgprosjekt. På bakgrunn av skriftlige uttalelser fra fire (av seks mulige) tildelingsområder (lokale forvaltningsområder)i Steinkjer, er ...
  • Elg-/reingjerdet på Falmår. Delprosjekt 2: sluttrapport 

   Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar; Sørli, Håvard; Kveli, Jens; Tømmerås, Svend Harald; Rolandsen, Christer (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2008-12-05)
   Rapporten gir en samlet fremstilling av hovedresultatene og -erfaringene etter tre vinterfeltsesonger, 2004/2005, 2005/2006 og 2006/2007, knyttet til delprosjekt 2 innenfor FoU-prosjektet ”Elg-/reingjerdet på Falmår”. ...
  • Evaluering av prosjektet Jakt i Værnesregionen : økt jakt på smårovvilt 

   Hagen, Bjørn Roar; Eriksen, Lasse Frost; Moa, Pål Fossland; Gervais, Simon; Rimul, Ivar; Almestad, Stian (FoU-rapport / Nord universitet;19, Others, 2018)
   Nord universitet har hatt samarbeid med fjellstyrene i Stjørdal siden 2007 og prosjektet Jakt i Stjørdal - økt jakt på smårovvilt siden opprettelsen i 2011. Prosjektet ble opprinnelig startet som et rent forvaltningstiltak, ...
  • Hjortevilt og beiteskader på grasrundballer i Steinkjer kommune: skadeomfang og forbyggende tiltak 

   Hagen, Bjørn Roar; Moa, Pål Fossland; Sand, Ole Morten; Winther, Åse Sofie; Aassve, Lisbeth; Kvam, Tor (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2009-06-19)
   Steinkjer, som en av de største elg- og jordbrukskommunene i landet (regnet i forhold til antall felt elg pr. år og antall dekar jordbruksareal), har en lokal hjorteviltforvaltningsmodell som blant annet består av et viltråd ...
  • Kameraovervåkning av hønsefuglreir : noen hovedresultater fra studieområdet i Trøndelag etter feltsesongen 2012 

   Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar; Sund, Torgrim; Jahren, Torfinn; Storaas, Torstein; Kvernmo, Håvard; Husby, Sverre; Sandmo, Arne Otto; Rohde, Thomas; Haugen, Magnus; Elden, Petter (Arbeidsnotat;253, Working paper, 2013-01-14)
  • Kameraovervåkning av hønsefuglreir: hovedresultater fra studieområdet i Trøndelag (studieperioden 2010 – 2013) 

   Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar; Sund, Torgrim; Jahren, Torfinn; Storaas, Torstein; Husby, Sverre; Kolås, Lasse; Brostrøm, Chris; Nordbotten, Erle; Sandmo, Arne Otto; Haugen, Magnus; Hugdal, Ole (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag;260, Working paper, 2014-02-25)
   I løpet av de fire studieperiodene somrene 2010 - 2013 ble det i studieområdet i Trøndelag totalt meldt inn 142 hønsefuglreir (54 i 2010, 50 i 2011, 38 i 2012 og 29 i 2013). Av disse var h.h.v. 103 storfuglreir, 33 ...
  • Kameraovervåkning av hønsefuglreir: noen hovedresultat fra studieområdet i Nord-Trøndelag etter feltsesongen 2011 

   Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar; Jahren, Torfinn; Storaaas, Torstein; Sandmo, Arne Otto; Skrove, Tale; Løkstad, BJørnar; Rohde, Thomas; Ingulfsvand, Synnøve; Haugen, Magnus (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag;240, Working paper, 2011-12-16)
   FoU-prosjektet ”Kameraovervåkning av hønsefuglreir” startet i 2009 i regi av Høgskolen i Hedmark (HiHm), med et studieområde i Hedmark. I 2010 ble prosjektet utvidet med et studieområde også i Nord-Trøndelag, hvor Høgskolen ...
  • Kameraovervåkning av hønsefuglreir: noen hovedresultat og -erfaringer fra studieområdet i Nord-Trøndelag etter feltsesongen i 2010 

   Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag;234, Working paper, 2010-12-21)
   FoU-prosjektet ”Kameraovervåkning av hønsefuglreir” startet i 2009 i regi av Høgskolen i Hedmark (HiHm), med et studieområde i Hedmark. I 2010 ble prosjektet utvidet med et studieområde også i Nord-Trøndelag, hvor Høgskolen ...
  • Resultater og erfaringer etter bruk av Distance-metoden ved hønsefugltakseringer i Midt-Norge 

   Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar; Sand, Ole Morten; Pedersen, Hans Christian; Solvang, Håkon (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2009-05-13)
   I denne utredningen presenterer vi noen av hovedresultatene og erfaringene fra det takseringsarbeidet på lirype og skogsfugl, som vi ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) har utført i samarbeid med et 30-talls rettighetshavere ...
  • Scavenging on a pulsed resource : quality matters for corvids but density for mammals 

   Gomo, Gjermund; Mattisson, Jenny; Hagen, Bjørn Roar; Moa, Pål Fossland; Willebrand, Tomas (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Background: Human food subsidies can provide predictable food sources in large quantities for wildlife species worldwide. In the boreal forest of Fennoscandia, gut piles from moose (Alces alces) harvest provide a potentially ...
  • Survival and migration of Rock Ptarmigan in Central Scandinavia 

   Nilsen, Erlend Birkeland; Moa, Pål Fossland; Brøseth, Henrik; Pedersen, Hans Christian; Hagen, Bjørn Roar (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   In a world undergoing massive declines in the distribution and abundance of many wildlife species, documenting basic ecological characteristics is often needed to be able to understand and potentially mitigate current and ...
  • Taksering av hønsefugl – hvorfor og hvordan: erfaringer fra et samarbeid i Nord-Trøndelag 

   Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar; Rannem, Arne (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2007-05-29)
   Vi ser at det er en økende interesse blant både forvaltere, grunneiere og jegere, i forhold til å forvalte også småviltressursene mer planmessig. Ikke minst gjelder dette i forhold til å kunne vite noe mer om hva man har ...