• A multiplex microsatellite set for non-invasive genotyping and sexing of the osprey (Pandion haliaetus) 

   Dawson, Deborah A.; Kleven, Oddmund; dos Remedios, Natalie; Horsburgh, Gavin J.; Kroglund, Rolf Terje; Santos, Teresa; Hewitt, Colin R.A. (Journal article; Peer reviewed, 2015)
  • A survey and GIS-based estimate of the breeding population of Great Snipe Gallinago media in Central Norway 

   Østnes, Jan Eivind; Kroglund, Rolf Terje; Kålås, John Atle (Journal article, 2014)
   Capsule By using a GIS-model to identify suitable breeding habitats for Great Snipe in Central Norway, we estimated a total of 276 leks holding approximately 2700 males. Aim To estimate the size of the Great Snipe population ...
  • Bestandskartlegging av hubro (Bubo bubo) i Nord-Trøndelag 

   Kroglund, Rolf Terje; Østnes, Jan Eivind (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;163, Others, 2014-05-26)
   Det ble i denne undersøkelsen påvist hubro på 39 lokaliteter fordelt på 14 kommuner i Nord-Trøndelag. Lokalitetene hvor det ble registrert aktivitet er inndelt i tre kategorier. Disse er definert som «regelmessige ...
  • Bestandsstatus for brushane (Philomachus pugnax) i Nord-Trøndelag 

   Østnes, Jan Eivind; Kroglund, Rolf Terje (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;160, Others, 2014-04-01)
   I løpet av de siste 30 åra har antallet hekkende brushane Philomachus pugnax gått sterkt tilbake i Fennoskandia og andre deler av Europa. På 1980-tallet var brushane en relativt vanlig hekkefugl i Nord-Trøndelag, men den ...
  • Bestandsstatus for «alpine dykkender» i Nord-Trøndelag 

   Kroglund, Rolf Terje; Østnes, Jan Eivind (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;170, Others, 2015-03-16)
   Alpine dykkender har hatt en til dels svært negativ bestandsutvikling i nordområdene. I løpet av de siste 20 årene har antall overvintrende dykkender gått tilbake med omkring 60 % i Østersjøen. Sjøorre (Melanitta fusca) ...
  • Bestandsstatus for ”alpine dykkender” i Nord-Trøndelag: et forprosjekt 

   Kroglund, Rolf Terje; Østnes, Jan Eivind (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag;251, Working paper, 2012-11-14)
   Det foreligger ingen oppdatert oversikt over utbredelse og bestandsutvikling for alpine dykkender, bergand (Aythya marila), havelle (Clangula hyemalis), sjøorre (Melanitta fusca) og svartand (Melanitta nigra) i ...
  • Bestandsstørrelse, hekkesuksess og satelittovervåking av trekket til fiskeørn (Pandion haliaetus) i Nord-Trøndelag 

   Kroglund, Rolf Terje; Spidsø, Tor Kristian; Kveli, Jens (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2009-01-22)
   Det er nå registrert til sammen 11 hekkelokaliteter for fiskeørn (Pandion haliaetus) i Nord- Trøndelag. Alle lokalitetene er øst i fylket, i Lierne, Snåsa og Steinkjer. To av hekkelokalitetene ble først registrert i 2008. ...
  • Bestandsutvikling for fiskeørn (Pandion haliaetus) i Nord-Trøndelag fra 2005 til 2010 

   Kroglund, Rolf Terje; Spidsø, Tor Kristian; Nicolaisen, Per Ivar; Hafstad, Inge (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;129, Others, 2011-02-23)
   Det er til sammen registrert 12 hekkelokaliteter for fiskeørn (Pandion haliaetus) i perioden 2005 til 2010 i Nord-Trøndelag. Alle hekkelokalitetene ligger øst i fylket og er fordelt med sju i Snåsa, tre i Lierne og en i ...
  • Bestandsutvikling for horndykker (Podiceps auritus) i Nord-Trøndelag : en oppfølging av den nasjonale handlingsplanen 

   Kroglund, Rolf Terje; Østnes, Jan Eivind (FoU-rapport / Nord universitet;1, Others, 2017-01-06)
   I 2009 ble handlingsplan for horndykker ferdigstilt fra Direktoratet for Naturforvaltning. Et viktig grunnlag for handlingsplanen var den landsomfattende kartleggingen av horndykker i regi av Norsk Ornitologisk Forening ...
  • Bevaringsmål for Husvika og Vektarbotn naturreservat i Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag 

   Nygård, Silje Kristin; Holien, Håkon; Kroglund, Rolf Terje; Østnes, Jan Eivind (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;166, Others, 2014-12-03)
   Det ble sommeren 2013 gjennomført kartlegging av vegetasjon og fuglefauna i Husvika og Vektarbotn naturreservat i Røyrvik kommune. Under kartleggingsarbeidet ble det registrert 129 arter av karplanter, 98 lavarter, 19 ...
  • Bevaringsmål for Kaldvassmyra naturreservat Verdal, Nord-Trøndelag 

   Berland, Tonje Evang; Holien, Håkon; Kroglund, Rolf Terje; Østnes, Jan Eivind (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;153, Others, 2013-12-04)
   Kaldvassmyra ble vernet som naturreservat i 1984, men det foreligger hverken forvaltningsplan eller bevaringsmål for reservatet. Formålet med denne undersøkelsen var å utarbeide bevaringsmål for Kaldvassmyra naturreservat. ...
  • Bevaringsmål for Vallemsberga naturreservat, Steinkjer kommune i Nord-Trøndelag 

   Dahl, Judit; Holien, Håkon; Kroglund, Rolf Terje; Østnes, Jan Eivind (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;151, Others, 2013-10-28)
   Formålet med undersøkelsen var å utarbeide bevaringsmål for Vallemsberga naturreservat. Det ble gjennomført registreringer av karplanter, sopp, lav og fugl. Registrering av moser ble ikke prioritert under kartleggingsarbeidet. ...
  • Bevaringsmål for Ørdalen naturreservat Inderøy, Nord-Trøndelag 

   Olsen, Elisabeth D.; Rolfsen, Marie; Holien, Håkon; Kroglund, Rolf Terje; Østnes, Jan Eivind (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;145, Others, 2013-04-10)
   Ørdalen fikk vernestatus som naturreservat i 1992, men det er ikke opprettet forvaltningsplan eller bevaringsmål for området. Oppfølgingen av reservatet har også vært mangelfull. Formålet med denne undersøkelsen var å ...
  • Fiskeørn (Pandion haliaetus) in Nord-Trøndelag. Status report 2005 and 2006 

   Kroglund, Rolf Terje; Hafstad, Inge; Spidsø, Tor Kristian; Austmo, Lars Bendik; Nygård, Torgeir (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2007-03-21)
   Det ble registrert sju hekkende par fiskeørn (Pandion haliaetus) i Nord-Trøndelag i 2005. De ble registrert øst i fylket med tre i Lierne, tre i Snåsa og ett hekkende par i Steinkjer kommune. I 2006 ble seks hekkende par ...
  • Forvaltningsmål for Stallvikmyran naturreservat, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag 

   Østnes, Jan Eivind; Kroglund, Rolf Terje; Hassel, Kristian; Holien, Håkon (Utredning / Nord universitet;2, Others, 2016-02-01)
   Formålet med denne undersøkelsen var å vurdere tilstanden for Stallvikmyran naturreservat ved kartlegging av naturtyper, vegetasjon og fuglefauna. På bakgrunn av disse kartleggingene er det utarbeidet forslag til forvaltningsmål ...
  • Fosen vindkraft 1: status for svartand, storlom, smålom, hønsehauk og hubro før bygging av vindkraftverk og kraftledninger 

   Husby, Magne; Eriksen, Audun; Kroglund, Rolf Terje; Østerås, Tom Roger; Østnes, Jan Eivind (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;167, Others, 2015-01-15)
   Det er gitt konsesjon til fem ulike vindkraftanlegg med nettilknytninger på Fosen fra 2015. I tillegg er det gitt konsesjoner for nytt stamnett og forsterkninger i regionalnettet på Fosen (OED 2013d; OED 2013a). Blant ...
  • Hekkebestanden av lappfiskand (Mergellus albellus) i Vikna, Nord-Trøndelag 

   Østnes, Jan Eivind; Kroglund, Rolf Terje; Østerås, Tom Roger; Myhre, Torstein (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;144, Others, 2013-03-06)
   Lappfiskand (Mergellus albellus) har en østlig utbredelse som er sterkt knyttet til det nordlige barskogbeltet. I Norge er den en svært sjelden hekkefugl, og fram til for 10 år siden bare påvist hekkende i Finnmark. Etter ...
  • Kartlegging av hekkelokaliteter for fjellmyrløper (Calidris falcinellus) i Nord-Trøndelag med hovedvekt på verneområder 

   Østnes, Jan Eivind; Kroglund, Rolf Terje (Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning; Nr 169, Others, 2015-02-18)
   Fjellmyrløperen Calidris falcinellus hekker på svært fuktige fjellmyrer i Fennoskandia, og regnes som en fåtallig hekkefugl i hele sitt utbredelsesområde. I Nord-Trøndelag ble den første gang registrert hekkende i 1974. ...
  • Kartlegging av spillplasser for dobbeltbekkasin (Gallinago media) i Nord-Trøndelag 

   Østnes, Jan Eivind; Kroglund, Rolf Terje (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;116, Others, 2010-04-26)
   Det ble til sammen registrert 31 spillplasser for dobbeltbekkasin (Gallinago media) i Nord-Trøndelag i perioden 2007 – 2009. Av disse var 9 tidligere kjente spillplasser, mens det ble registrert 22 nye spillplasser. Samtlige ...
  • Migratory patterns of Ospreys (Pandion haliaetus) from central Norway 

   Østnes, Jan Eivind; Kroglund, Rolf Terje; Kleven, Oddmund; Nygård, Torgeir (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Migratory behaviour is subject to intraspecific variation and may be determined by the age, sex and population origin of individuals. Here we equipped eight juvenile Ospreys (Pandion haliaetus) with GPS-based satellite-t ...