• The Asia‐Pacific Biodiversity Observation Network : 10‐year achievements and new strategies to 2030. 

   Takeuchi, Yayoi; Muraoka, Hiroyuki; Yamakita, Takehisa; Kano, Yuichi; Nagai, Shin; Bunthang, Touch; Costello, Mark John; Darnaedi, Dedy; Diway, Bibian; Ganyai, Tonny; Grudpan, Chaiwut; Hughes, Alice; Ishii, Reiichiro; Lim, Po Teen; Ma, Keping; Muslim, Aidy M.; Nakano, Shin-ichi; Nakaoka, Masahiro; Nakashizuka, Tohru; Onuma, Manabu; Park, Chan-Ho; Pungga, Runi Sylvester; Saito, Yusuke; Shakya, Mangal Man; Sulaiman, Mohd Khairulazman; Sumi, Maya; Thach, Phanara; Trisurat, Yongyut; Xu, Xuehong; Yamano, Hiroya; Yao, Tze Leong; Kim, Eun-Shik; Vergara, Sheila; Yahara, Tetsukazu (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The Asia-Pacific Biodiversity Observation Network (APBON) was launched in 2009, in response to the establishment of the Biodiversity Observation Network under the Group on Earth Observations in 2008. APBON's mission is to ...
  • Sampling biases shape our view of the natural world 

   Hughes, Alice C.; Orr, Michael C.; Ma, Keping; Costello, Mark John; Waller, John; Provoost, Pieter; Yang, Qinmin; Zhu, Chaodong; Qiao, Huijie (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  • Six steps for building a technological knowledge base for future taxonomic work 

   Orr, Michael C.; Feijó, Anderson; Chesters, Douglas; Vogler, Alfried P.; Bossert, Silas; Ferrari, Rafael R.; Costello, Mark John; Hughes, Alice C.; Krogmann, Lars; Ascher, John S.; Zhou, Xin; Li, De-Zhu; Bai, Ming; Chen, Jun; Ge, Deyan; Luo, Arong; Qiao, Gexia; Williams, Paul H.; Zhang, Ai-bing; Ma, Keping; Zhang, Feng; Zhu, Chao-Dong (Peer reviewed; Journal article, 2022)