Show simple item record

dc.contributor.authorSolvoll, Gisle
dc.contributor.authorAmundsveen, Roar
dc.date.accessioned2009-10-06T14:31:38Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.citationSolvoll, G. & Amundsveen, R. (2004). Regional luftfart i nord: status og aktuelle problemstillinger (Arbeidsnotat). Bodø: Handelshøgskolen i Bodø.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140139
dc.description.abstractHovedformålet med dette notatet er å gi en oversikt over regional luftfart i Nord-Norge og Nord-Trøndelag både med hensyn til tilbud, produksjon samt offentlige kjøp av lufthavn- og flyrutetjenester. En spesiell fokus vil bli rettet mot takstene. Videre diskuteres betydningen av regional luftfart og det fokuseres på aktuelle problemstillinger knyttet til det regionale lufthavn- og flyrutetilbudet både hva angår framtidig organisering, omfanget av offentlige kjøp av flyrutetjenester samt lufthavnstruktur. Følgende hovedpunkter kan spesielt fremhves: − Flyrutenettet. Det regionale flyrutenettet i Nord-Norge og Nord-Trøndelag består av 21 lufthavner og en helikopterlandingsplass (Værøy). I 2003 ble det befordret 763 000 passasjerer på de regio-nale flyrutene i nord. Flest passasjerer reiste til/fra Hammerfest, i alt 87 000. − Statlige kjøp. I 2004 kjøpte staten ved Samferdselsdepartementet lufthavntjenester fra Avinor for 264 mill. kroner og flyrutetjenester fra flyselskapene for 420 mill. kroner. Flyrutetjenestene kjøpes inn etter anbudskonkurranse. − Spesifisering av statlige kjøp. 70 % av innkjøpte flyrutetjenester (målt i kroner) er knyttet til fly-ruter i de 4 nordligste fylkene, mens 75 % av antall reiser og 79 % av antall flybevegelser på det regionale flyrutenettet gjennomføres i disse fylkene. I 2003 var gjennomsnittlig tilskudd pr. pas-sasjer vel 370 kroner og pr. flybevegelse vel 4 000 kroner på de regionale FOT-rutene. − Samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Undersøkelser viser at det regionale flyrutetilbudet har stor betydning for opprettholdelse av bosetting og sysselsetting i distriktene, og de offentlige kjøpene kan jevnt over oppvise god samfunnsøkonomisk lønnsomhet. − Fullpristakster. Fullpristakstene på de regionale flyrutene (FOT-rutene)fastsettes av Samferdsels-departementet og øker årlig i takt med endringen i konsumprisindeksen. Fra 2002 har fullpris-takstene mellom Bodø og Oslo og Tromsø og Oslo nominelt sett blitt redusert med 28 % mens tilsvarende takster på FOT-rutene er økt med rundt 4 %. På den kommersielt drevne ruten mellom Hammerfest og Tromsø er fullpristaksten økt med 17 % i denne perioden. − Rabatterte takster. Rabatterte billetter har hatt en betydelig prisnedgang både på stamrutene og FOT-rutene i Nord-Norge etter 2002. På strekningene Bodø-Oslo og Tromsø-Oslo er laveste pris gått ned med 53 %, mens tilsvarende prisnedgang på FOT-rutene Leknes-Bodø og Namsos-Trond-heim har vært på 27 % og 33 %. − Takstdifferensiering. Etter 2000 har Widerøes flyveselskap økt forskjellen mellom høyeste og laveste pris. Økningen er imidlertid forskjellig mellom ulike rutestrekninger. I 1999 var forskjellen mellom høyeste og laveste pris 60 % på alle FOT-rutestrekninger. I 2004 utgjorde for eksempel prisen på billigste billett mellom Hammerfest og Tromsø, mellom Leknes og Bodø og mellom Namsos og Trondheim henholdsvis 29 %, 53 % og 48 % av prisen på en fullprisbillett. − Kjøp av flyruter. Innkjøp av regionale flyrutetjenester er en oppgave som kan delegeres fra staten til fylkene. Konsekvensene av dette er imidlertid usikre, og bør således utredes nærmere. Denne problemstillingen vil bli særlig relevant dersom fylkeskommunene erstattes av større regionale enheter, jf. NOU 2004:19. − Bruk av anbud. I tilknytning til gjennomføringen av de jevnlige anbudskonkurransene på FOT-rutenettet, bør konsekvenser av at det åpnes opp for bruk av mindre fly samt at det innføres sekvensielle anbud på de regionale flyrutene vurderes nærmere, da det både er fordeler og ulemper knyttet til denne type tiltak. − Analyse av takssystemet. De senere årene har fokus mye vært rettet mot selve flyrutetilbudet, mens takstene har vært viet mindre oppmerksomhet. Med utgangspunkt i nytten av regional luftfart samt takstreduksjonen som har funnet sted på stamrutenettet etter 2002, bør nå takstene under lupen. Maksimaltakstene på det regionale flyrutenettet justeres med utgangspunkt i utviklingen i 3 konsumprisindeksen, og er således frakoblet både etterspørselsstrukturen og kostnadsstrukturen i flyoperasjonene. En bredt anlagt analyse av takstsystemet på det regionale flyrutenettet er derfor på sin plass. − Lufthavnstrukturen. Lufthavnstrukturen er under press, og en viktig oppgave framover vil være å kritisk vurdere lufthavnstrukturen og se denne i sammenheng med utviklingen i de andre samferdselssektorene. Spesielt viktig vil det være å drøfte nødvendige kompenserende tiltak for at transportstandarden i de områdene som får lengre vei til en lufthavn skal kunne opprettholdes.en
dc.format.extent473343 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherHandelshøgskolen i Bodø
dc.subjectluftfarten
dc.titleRegional luftfart i nord : status og aktuelle problemstillingeren
dc.typeWorking paperen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record