Show simple item record

dc.contributor.authorSolvoll, Gisle
dc.contributor.authorLøvland, Jarle
dc.contributor.authorSamuelsen, Roar
dc.date.accessioned2009-10-07T13:50:52Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.citationSolvoll, G., Løvland, J. & Samuelsen, R. (2006). Kommunestrukturprosjektet i Salten : deltema D : infrastruktur, samferdsel og kompetanse (Rapport). Bodø: Nordlandsforskning / Handelshøgskolen i Bodø.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140145
dc.description.abstractDenne rapporten er en av 6 delutredninger om framtidig kommunestruktur i Salten. Notatet fokuserer på regionens samferdselstilbud og transportinfrastruktur. Avstander Saltenregionen er stor, noe som innebærer at avstander og kjørtider blir lange. Med utgangspunkt i de ni kommunesentrene, er det kortest avstand mellom Straumen og Fauske med 16 kilometer, mens det er lengst avstand mellom Ørnes og Leinesfjord med 305 kilometer. Pendling Det er en ikke ubetydelig pendling mellom kommunene i Salten. Alle kommuner i regionen, bortsett fra Bodø, har negativ nettopendling. Dette innebærer at det er flere personer som pendler ut av kommunen enn det er personer som pendler inn til kommunen. Transportinfrastruktur og transporttilbud Veinettet i Salten på 2 382 kilometer er sentralt for å binde regionen sammen. Ferjetilbudet er viktig for både interne og eksterne transporter. I og med at alle kommunene i regionen har grense mot sjøen, er sjøtransport viktig både for personbefordring og godsfrakt. Hurtigbåttilbudet er spesielt viktig i kommunene Meløy, Gildeskål, Steigen og Hamarøy. På aksen Bodø-Fauske-Saltdal er, for uten veinettet, togtilbudet sentralt. Datainfrastruktur Bredbåndsdekningen i Salten er i dag mangelfull. Dette vil bli bedre i og med at kommunene i Salten i juni 2005 inngikk en avtale med en bredbåndsleverandør som sikrer at det etableres bredbånd mellom alle de ni rådhusene i Salten fra januar 2006, samt at mulighetene for bredbåndstilknytning også til bedrifter og privatpersoner forbedres. Kommunestruktur og transportbehov Dersom kommunesammenslåinger på lang sikt medfører endringer i institusjonsstrukturen, vil dette direkte påvirke reisebehovet til de kommunalt ansatte tilknyttet de aktuelle institusjonene, både i forhold til reiser til/fra arbeid og tjenestereiser (reiser i arbeid). Kommunesammenslåinger som innebærer endringer i institusjonsstrukturen, vil også direkte påvirke reisebehovet til brukerne av tjenestene ved at den eksterne transportavstand mellom brukerne og de offentlige tjenestetilbudene øker. Således vil en realisering av stordriftsfordeler innenfor kommunal tjenesteproduksjon påføre innbyggerne et krav om økt mobilitet fordi avstandene til tjenestene øker. Når det gjelder den fysiske infrastrukturen (spesielt veinettet), så vil investeringer her direkte påvirke transportavstander og transportkostnader både i forhold til arbeids- og tjenestereiser til kommunalt ansatte samt innbyggernes reisekostnader for å få tilgang til kommunens ulike tjenestetilbud. I og med at det er Bodø som framover vil være motoren i utviklingen av regionen, vil alle prosjekter som direkte styrker kommunikasjonene til/fra Bodø være sentrale uansett framtidig kommunestruktur. På den annen side vil økt bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) medføre at den fysiske plasseringen til kommuneadministrasjonen vil få mindre betydning framover. Når produksjonen av og tilgangen til de rent administrative kommunale tjenestene øker i omfang, og nye generasjoner som er fortrolig med og behersker bruk av IKT kommer på banen, vil således behovet for fysisk kontakt med kommuneadministrasjonen reduseres, noe som i stor grad vil påvirke transportbehovet til innbyggerne. Således vil utbygging av bredbånd på en del områder kunne oppfattes som et delvis substitutt til utbygging av den fysiske transportinfrastrukturen. Planlagte og potensielle investeringer i transportinfrastruktur Det er flere vegprosjekter som kan ha betydning i forhold til å gjøre Saltenregionen ”tettere”, men det er kun et fåtall prosjekter som realistisk sett kan startes opp og gjennomføres i løpet av de nærmeste 10 år. Uavhengig av dette, har vi i kapittel 6 beskrevet 9 ulike prosjekter som på ulike måter vil bidra til å skape en ”tettere” Saltenregion. Disse prosjektene er plassert på kartskissen nedenfor, der det også er angitt i hvilket avsnitt prosjektene er nærmere beskrevet. I tillegg til investeringer i den rent fysiske transportinfrastrukturen, vil forbedringer i transporttilbudet (spesielt hurtigbåt- og bussrutetilbudet) i Salten bidra til å skape en ”tettere” region. I forhold til å legge forholdene bedre til rette for pendling, er hurtigbåtrutene til/fra Bodø svært viktige. Avslutningsvis vil vi påpeke at transportinfrastrukturen og samferdselstilbudet isolert sett ikke favoriserer noen spesiell kommunestruktur i Salten. Framtidig kommunestruktur og kommunal organisering, vil imidlertid være en viktig premissleverandør i forhold til både investeringer i den fysiske infrastrukturen samt når det gjelder utviklingen av transporttilbudet.en
dc.format.extent1982388 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherNordlandsforskning/Handelshøgskolen i Bodø
dc.subjectlokaladministrasjon
dc.subjectkommunaladministrasjon
dc.titleKommunestrukturprosjektet i Salten : deltema D : infrastruktur, samferdsel og kompetanseen
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record