Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRasmussen, Dagrunn
dc.date.accessioned2008-11-26T16:26:43Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140170
dc.descriptionStudentarbeid i økonomi og ledelse (bachelorgrad) - Høgskolen i Bodø,en
dc.description.abstractVi ser i dag en økende interesse for innovasjon og entreprenørskap og at det skal satses mer for å øke utdanningsmuligheter innen faget. Entreprenørskap er viktig fordi det bidrar til at det etableres nye virksomheter i samfunnet, som igjen gir økt sysselsetting og fornyelse av næringslivet. I den store sammenheng er Norge et lite land, de fleste bor på små steder med gitte rammer og som ofte legger begrensninger for entreprenørens ambisjoner. Temaet for denne oppgaven er hvilke faktorer som bidrar til at forretningsideer oppdages, hvordan den entreprenørielle prosessen oppleves av entreprenører i en liten kommune, og hvordan de har lyktes med bedriftsetableringen. Selv om entreprenøren ikke har store visjoner om vekst i startfasen, så kan dette komme til etter hvert. Hvordan bedriften utvikler seg og hvilke valg som tas underveis, er nok ofte en sum av tilfeldigheter og kanskje ikke alltid så nøye planlagt i forkant. Jeg har valgt å fokusere på faktorer som bidrar til etablering, de forskjellige prosessene en entreprenør må igjennom, samt å sette fokus på verdien av deres eksistens i samfunnet. Problemstillingen i oppgaven er: Hvordan oppdages forretnings muligheter, hvordan gjennomføre bedriftsetablering og skape levedyktige bedrifter i en liten nordnorsk kommune? For å belyse denne problemstillingen, har jeg intervjuet tre bedrifter som er godt innarbeidet på markedet og er å anse som små entreprenørielle bedrifter. Alle tre er lokalisert i Vestvågøy som er en av kommunene i øygruppen Lofoten. Innledningsvis i oppgaven presenteres aktualisering, formål og de avgrensninger som er tatt. I oppgaven har jeg benyttet meg av pensumlitteratur fra bachelorstudiet samt annen relevant informasjon om temaet. Teorien i oppgaven tar for seg hvilke ferdigheter og karakteristika som entreprenører bør ha for å kunne realisere en forretningside. Den belyser også etableringsprosessen og de valg og dilemmaer en entreprenør opplever. Undersøkelser er gjort ved hjelp av dybdeintervjuer og kvalitativ metode, og resultatet av intervjuene presenteres i kapittel 4. I kapittel 3 begrunnes valg av metode og refleksjon over oppgavens validitet. Analysen i kapittel 5 er foretatt på bakgrunn av modeller for den entreprenøriell prosessen som er beskrevet i kapittel 2, litteraturdelen. Viktige begreper som fremkommer i oppgaven blir definert i kapittel 2. I kapittel 6 konkluderer jeg med at forretningsmulighetene oppdages ved at personer blir påvirket av motivasjonsfaktorer som bidrar til at de får en forretningside. Motivasjonsfaktorer kan være av både positive og negativ art, eller en kombinasjon. Samt at suksessfulle bedrifter oftest blir etablert av små entreprenører, mål og visjon endres underveis og er avhengig av ytre påvirkning og entreprenørens valg. I tillegg til evaluering av oppgaveprosessen, avsluttes oppgaven med hvilken nytte vi har av å forske på entreprenørskap og entreprenørielle bedrifter samt forslag til videre forskning.en
dc.format.extent5354047 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherHøgskolen i Bodø
dc.subjectbedriftsøkonomien
dc.subjectledelseen
dc.subjectentreprenørskapen
dc.subjectsmåbedriftsledelseen
dc.titleEn studie av hvordan forretningsmuligheter oppdages : hvordan bedriftsetablering gjennomføres og bidrar til levedyktive bedrifter i en liten kommuneen
dc.typeBachelor thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel