Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKoch, Cathrine
dc.contributor.authorNikolaisen, Trude
dc.date.accessioned2010-09-08T09:16:33Z
dc.date.available2010-09-08T09:16:33Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140264
dc.descriptionStudentarbeid i økonomi og ledelse (bachelorgrad) - Høgskolen i Bodø, 2010en_US
dc.description.abstractI denne bacheloroppgaven har vi undersøkt om markedsverdien til Hurtigruten er realistisk. Hurtigruten har slitt økonomisk de siste årene. Likevel kan man av markedsverdien få inntrykk av at markedet er optimistisk til Hurtigrutens fremtid. Prisen markedet har satt på Hurtigruten er forholdsvis høy dersom man sammenligner med selskapets resultater. Derfor er det interessant å se om markedet overpriser selskapet, eller om Hurtigruten faktisk kan leve opp til denne prisen. Hovedproblemstillingen for oppgaven er: ”Verdsettelse av Hurtigruten; Er markedets prising av Hurtigruten reell?” I tillegg har vi to risikorelaterte underproblemstillinger: ”Hvilke risikofaktorer kan påvirke Hurtigrutens fremtidige kontantstrømmer?” ”Hvordan kan investor sikre seg mot risiko forbundet med å investere i Hurtigruten?” Hovedformålet med oppgaven er altså å vurdere realiteten til Hurtigrutens markedsverdi. For å komme frem til dette har vi tatt for oss teori som er relevant i forhold til problemstillingen. Dette er teori som omhandler verdsettelse, deriblant verdsettelsesmodeller og avkastningskrav, samt strategisk analyse og regnskapsanalyse. I tillegg har vi gjennom prosessen samlet inn relevant data i form av regnskapstall og annen selskapsinformasjon. Oppgaven starter med en presentasjon av Hurtigruten der vi forteller litt om historie og virksomhetsområder. Deretter har vi med et metodekapittel der det går frem hvilken metode og forskningsdesign vi har benyttet for innsamling og analyse av data. Så tar vi for oss teori som omhandler verdsettelsesmodeller og avkastningskrav, og vi går spesielt inn på modellen (utarbeidet av Svein Oskar Lauvsnes) som vi benytter. Videre har vi foretatt en strategisk analyse, hvor vi har sett på makroøkonomiske forhold, samt gjennomført en analyse av bransjen og av selskapet. I gjennomføringen av analysene har vi benyttet ulike modeller. Gjennom Porters Five Forces har vi kommet frem til trusler fra ulike aktører i bransjen og potensielle aktører. SWOT- analysen avdekker sterke og svake sider ved Hurtigruten, samt muligheter og trusler. VRIO- analysen bruker vi til å vurdere konkurranseevnen til selskapet. Den strategiske analysen gir oss en anelse om hvordan Hurtigruten ligger an i forhold til bransjen i tillegg til en viss indikasjon på hvordan den framtidige utviklingen kan komme til å bli. I neste del av oppgaven tar vi for oss en regnskapsanalyse av Hurtigruten. Vi ser her på historiske tall fra tidligere års regnskap. Disse bruker vi til å beregne forholdstall som vi videre analyserer. Gjennom regnskapsanalysen får vi informasjon om hvordan den økonomiske utviklingen har vært de siste årene, og vi ser på ulike grunner til denne utviklingen. Vi ser også at det siste året har vist en positiv utvikling, noe som kan være et resultat av de tiltakene som Hurtigruten har igangsatt. Dette kan tyde på at den negative trenden kanskje har snudd og at det ser lysere ut for de fremtidige resultatene. Videre har vi beregnet et avkastningskrav til totalkapitalen, samt regnet oss frem til Hurtigrutens fremtidige kontantstrømmer ti år fremover. Dette har vi gjort ved å benytte Svein Oskar Lauvsnes sin modell som tar utgangspunkt i markedsverdien for så å estimere fremtidige kontantstrømmer. Deretter har vi vurdert om disse kontantstrømmene er reelle, det vil si om det er mulig for Hurtigruten å oppnå slike kontantstrømmer i fremtiden. Vurderingen er gjort ved å sammenligne kontantstrømmene med et representativt kvartal for siste år. Vi kom da frem til at disse er realistiske, og at markedsverdien dermed er reell. Det er knyttet stor usikkerhet til de fremtidige kontantstrømmene. Det er gjort en del forutsetninger og det er knyttet stor usikkerhet til de ulike variablene som inngår i beregningen av kontantstrømmene. Derfor har vi gjennomført en sensitivitetsanalyse for å se hvor stor innvirkning en endring i de ulike variablene har på størrelsen på kontantstrømmene. Sensitivitetsanalysen viser at små endringer i de ulike variablene har stor innvirkning på kontantstrømmene, og at det dermed skal lite til for at kontantstrømmene ikke blir reell i forhold til markedsverdien. Avslutningsvis tar vi for oss underproblemstillingene som omhandler risiko for investor. I denne delen av oppgaven presenterer vi relevant teori i forhold til risikofaktorer og sikringsstrategier. Vi tar først for oss ulike risikofaktorer for Hurtigruten og hvordan disse kan håndteres. For deretter å se på hvilke risikofaktorer som har størst innvirkning på kontantstrømmene. Tilslutt går vi inn på hvordan en investor kan sikre seg mot risiko ved hjelp av ulike derivater, som opsjoner og terminkontrakter.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Bodø
dc.subjectbedriftsøkonomien_US
dc.subjectledelseen_US
dc.subjectregnskapen_US
dc.subjectøkonomistyringen_US
dc.titleVerdsettelse av Hurtigruten : er markedets prising av Hurtigruten reell?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel