Show simple item record

dc.contributor.authorIngulfsvann, Are Severin
dc.date.accessioned2008-10-02T11:22:35Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140574
dc.descriptionMastergradsoppgave i bedriftsøkonomi - Høgskolen i Bodø, 2008en
dc.description.abstractTeamet for denne oppgaven er om friluftsutøvere opplever at økonomiens verdisoner og særtrekk fortrenger særtrekk ved kultur og natur, hvordan og på hvilke områder det skjer. Friluftsliv er en kulturell aktivitet som utøves i naturen og økonomiens bidrag har tradisjonelt sett vært lite, utover en del nødvendig utrustning og transport. Oppgaven er bygd på 9 kvalitative gruppeintervju med til sammen 43 respondenter, alle respondentene var tilknyttet Øytun Folkehøgskole i Alta. Intervjuene er transkribert i sin helhet og elementer som beskrev ytterliggående posisjoner og normalposisjoner er trukket ut. Friluftslivet i Norge har lange tradisjoner, det er utviklet både fra den tradisjonelle jakt, fiske og fangst kulturen i bygdene, fra fjellvandrer og klatreturismen den engelske overklassen brakte med seg og i den senere tid er friluftslivet stadig mer influert av ekstremidrett. Den offisielle definisjonen på friluftsliv er: ”Friluftsliv er opphold og aktivitet i frisk luft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse.” En stor andel av befolkningen i Norge hevder at de driver med friluftsliv på en eller annen måte, og grunnene er gjerne helse og opplevelse. Det er en uttrykt bekymring fra blant annet Lars Monsen at det han kaller sivilisasjonens verdier er i ferd med å fortrenge de tradisjonelle verdiene i villmarka. Den teoretiske rammen er bygd opp rundt verdisoner i økonomi, natur og kultur. Sentral teori er Maslows behovshierarki, Fishbein og Ajzens multiattributtmodel, hva skal til for menneskelig trivsel og mestring. Målet for det en gjør bør være størst mulig trivsel for menneskene, betraktninger om hva som utgjør basis for menneskelig trivsel er kort fortalt: grunnleggende ting for å overleve, god helse, gode sosiale relasjoner, trygghet og frihet, autentiske naturopplevelser og mindre stress. Faktorene i trivsel har likhetstrekk med Maslows behovshierarki, med noen unntak. Fishbein og Ajzens multiattributt modell brukes for å beskrive kjøpsatferd og man kan knytte Maslows behov til den vurderingen av attributtene til et produkt som gjøres når man avgjør holdning til handling. I oppgaven gjøres det et skille mellom kjøp av utrustning i friluftslivet som er motivert av produktets funksjon, dvs. muligheter det gir og kjøp som motiveres av en form for merverdi, som mote, merker og farger. Likeledes blir mestring behandlet og man kan skille mellom mestring som motiveres av å forbedre egen prestasjon og mestring som motiveres av å skulle bli bedre enn andre. Det første handler om å utvikle og forbedre eget potensial, det siste om å hevde seg og konkurrere. Anstrengelsen som er nødvendig for å komme opp på et gitt nivå i en aktivitet kan reduseres ved utstyrsanskaffelser, samtidig gir nytt utstyr nye muligheter og det hever dermed kravet til hva man kan gjøre. Helheten i friluftslivet synes å bli redusert da en del er langt mer opptatt av egen aktivitet og prestasjoner enn rammen rundt friluftslivet, dvs. naturen. Som enhver annen kulturelt betinget aktivitet har friluftslivet normer og verdier som forteller hva som er lov og ikke lov. Den tradisjonelle normen om sporløs ferdsel står fremdeles sterkt, og en god del er opptatt av å klare seg med lite, og ser sammenhengen mellom forbruk og miljø. Andre igjen har en tendens til å støtte normen om sporløs ferdsel, men ser ikke at det er en sammenheng mellom miljø og forbruk, de ser ikke verdien av å være nøysom når utrustningen gir mulighet for å gjøre så mye mer, de frikobler aktiviteten fra en helhet. Utøverne selv hevder at de ser at økonomien er blitt viktigere, men det er uenighet om hvilken grad det faktisk påvirker, og om det er viktig. Friluftslivet trekkes fram som en vei til bevisstgjøring, selv om man i en periode kan være veldig fokusert på utrustning og hva som er mulig, vil en på sikt blir mer opptatt av helheten og utvikle et engasjement utover egen aktivitet. Konklusjonen er at verdier hentet fra økonomisk sektor er blitt viktigere, moter er blitt viktig for en del utøvere og utrustningen brukes til en viss grad for å oppnå status. For en del handler det mer om å mestre en del, og hevde seg over andre i for eksempel i en aktivitet fremfor å ha glede av helheten i friluftsliv. Det er imidlertid ikke et entydig bilde, opplevelsen og holdningene til hva som skjer varierer en god del. Derfor er det viktig å ta i betraktning at utvalget av respondenter er forholdsvis ensartet, og det antydes at det kan være en fase enkelte går gjennom i ungdomsårene som på sikt fører fram til et mer helhetlig engasjement.en
dc.format.extent699588 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Bodø
dc.subjectbedriftsøkonomien
dc.subjectøkologisk økonomien
dc.titleFriluftsliv og økonomi - hvordan påvirker økonomien friluftsliveten
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record