Show simple item record

dc.contributor.authorNygård, Kristian
dc.contributor.authorNormann, Marianne
dc.date.accessioned2008-10-02T14:22:15Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140576
dc.descriptionMastergradsoppgave i bedriftsøkonomi - Høgskolen i Bodø, 2008en
dc.description.abstractEn deregulerende lovgivning i Storbritannia i 1971, som gjorde det mulig for banker å investere innen Private Equity, skulle være med på markere dette markedets inntog i Europa. Private Equity hadde på dette tidspunktet allerede eksistert i USA siden midten av 1940-tallet, men også her skulle endringer i lovgivningen på 1970-tallet føre til økt interesse for investeringer innen Private Equity. Denne interessen ble større i løpet av 1980-tallet i Europa, og markerte til nå sitt høydepunkt i 2006. I dag kjennetegnes markedet av store transaksjoner og påståtte store gevinster som lokker investorer til å kommitere kapital. Avkastningen og risikoprofilen til Private Equity er mye omdiskutert, der mange empiriske studier både taler for og i mot meravkastning. Det er derfor interessant å undersøke dette markedet litt nærmere og prøve å forklare noen av kjennetegnene innenfor Private Equity. Vi ønsket derfor å undersøke om investors antagelser og ønsker om meravkastning er berettiget ved å ta for oss Private Equity-markedet innen Europa. Vi ønsket å finne ut om det virkelig var en meravkastning innen Private Equity i Europa, samt hvilken risiko som ligger i en slik investering. Investeringer innen Private Equity er ofte illikvide, på grunn av sin lange tidshorisont og mangel på annenhåndsmarked, og er derfor forbeholdt finansielt sterke investorer. Dette utelukker ikke private investorer, men begrenser antallet betraktelig. De største investorene er per i dag pensjonsfond, fond i fond, banker og forsikringsselskap. Dette er aktører som er i stand til og kommitere betydelige mengder kapital, og som ikke har en kort tidshorisont på sine investeringer. Det kan nevnes at det i 2006 ble kommitert €122 milliarder innen Europa, der pensjonsfond alene stod for 27,1 % av kapitalen. Vi vil i denne rapporten ta utgangspunkt i kapitalverdimodellen, for å måle og forklare avkastningen og risikoen som ligger i Private Equity, men vi vil også komme inn på andre modeller. Videre vil vi forsøke å forklare diversifiseringspotensialet som ligger i Private Equity. I motsetning til tradisjonell porteføljeteori er det andre faktorer som spiller inn her, slik som å kunne identifisere gode investeringer samt å kunne få tilgang til disse investeringene. Det finnes også mange konfliktområder mellom investor og fondet, samt fondet og investeringsobjektet, og vi vil forsøke å forklare disse ved å ta utgangspunkt i prinsipal-agent teori. Ved empiriske tester blir kapitalverdimodellen dominert av Fama-French sin tre-faktor modell, da kapitalverdimodellen bare er en univariat modell og bygger på svært forenklede forutsetninger. Nettopp av disse grunnene er imidlertid forklaringen til kapitalverdimodellens dominans innenfor markedet i dag. Modellen forutsetter blant annet at en rasjonell investor er diversifisert slik at han kun behøver å ta hensyn til markedsrisikoen. Tidligere empiri er delt når det gjelder måling av avkastning og risiko innen Private Equity. Det skal imidlertid nevnes at hovedvekten av disse studiene er gjort med utgangspunkt i amerikanske data, mens vi ønsker å ta for oss markedet i Europa. Studiene viser i de fleste tilfeller en meravkastning innen Private Equity, både når det gjelder venture- og buyout-fond. På en annen side er det også empiriske studier som konkluderer med at Private Equity underpresterer i forhold til markedet. Studiene antyder også at venture presterer bedre enn buyout-segmentet, men det må igjen presiseres at dette gjelder det amerikanske markedet. Samtidlig mener studiene å påvise at førstegangsfond presterer dårligere enn oppfølgerfond, samt at fond som er startet i økonomiske ”boom-år” presterer dårligere enn fond startet i andre år. Dette var noen av de fenomenene vi også ønsket å undersøke i vårt datautvalg, og dermed undersøke om investors ønske og antagelser om blant annet meravkastning er berettiget. Vårt datautvalg består av avkastningsdata hentet fra Thomson VentureXpert og består hovedsakelig av 442 fond med oppstartsår fra 1980 til 1997. Vi finner først at gjennomsnittlig avkastning innen Private Equity i Europa er 12,15 %. Sammenlignet med markedet, som har en gjennomsnittlig avkastning lik 9,03 %, vil dette medføre en meravkastning lik 3,12 % per år. Deler vi derimot opp segmentene i venture og buyout får vi en gjennomsnittlig avkastning lik henholdsvis 7,71 % og 18,98 %. Dette medfører at Private Equity som marked ikke lengre er like attraktivt i alle segment, da venture-fond i gjennomsnitt underpresterer med 1,23 % per år. Derimot er buyout-segmentet meget attraktivt da det genererer i gjennomsnitt en meravkastning lik 9,95 % per år. Tatt dette i betraktning finner vi også at fond som er startet i ”boom-år” genererer en signifikant dårligere avkastning enn fond som er startet i andre år. Det vil si at gjennomsnittlig avkastning ville sunket dersom vi hadde utvidet vårt datautvalg med fond som hadde oppstartsår utover 1997. I tillegg til dette året definerer vi de tre neste årene som ”boom-år”, hvor det er startet opp et betydelig antall fond sett i forhold til tidligere år. Videre er datautvalget relativt likt vektet når det gjelder førstegangsfond og oppfølgerfond. Vårt funn, der førstegangsfond har en signifikant dårligere avkastning enn oppfølgerfond, vil derfor ikke vil ha noen stor påvirkning på avkastningen. Funnene antyder at det er mulig for investor å generere en meravkastning innen europeisk Private Equity, dersom han tar hensyn til enkelte forhold innen dette markedet. Tatt i betraktning disse funnene må det imidlertid presiseres at vårt datautvalg har store svakheter. Overnevnte beskrivelse av funn, samt argumenter for å investere i Private Equity, viser at mer forskning er nødvendig på området, spesielt i Europa. Det kan dessuten påpekes at analyser bør basere seg på mer konkrete data, enn hva vi har hatt tilgang til her, for å kunne gi uttrykk for gyldige og selvforklarende funn.en
dc.format.extent1328468 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Bodø
dc.subjectbedriftsøkonomi
dc.subjectfinansiering
dc.subjectinvestering
dc.titleAvkastning og risikomåling i Private Equity-fonden
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record