Show simple item record

dc.contributor.authorArntzen, Janne
dc.date.accessioned2012-07-31T13:14:47Z
dc.date.available2012-07-31T13:14:47Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140816
dc.descriptionMasteroppgave i bedriftsøkonomi - Universitetet i Nordland, 2012no_NO
dc.description.abstractI denne oppgaven har jeg tatt for meg faktorer som påvirker bedrifters eksportresultater. Det eksisterer et mangfold av artikler som tar for seg ulike kriterier som påvirker bedrifters eksportresultater. En sentral del av arbeidet med denne oppgaven har vært å snevre inn mangfoldet i litteraturen med det mål for øye å sitte igjen med de mest sentrale faktorene som antas å ha stor innflytelse på eksportresultatet. Imidlertid har den største andelen av litteraturen fokusert på store bedrifter, når 99,5 prosent av bedriftsmassen i Norge er bedrifter av liten eller mellomstor størrelse. Det vil derfor være formålstjenlig for næringslivet å få mer kunnskap om hva som er de sentrale faktorer, som kan bidra til å styrke små og mellomstore bedrifters eksportresultat og overlevelsesevne på en internasjonal og konkurranseutsatt arena. Nordland er relativt sett en av de mest internasjonale regionene i Norge og utgjør 56 prosent av næringslivet i Nord-Norge. Uro etter finanskrisen og svingende konjunkturer av nedadgående kurve for store deler av eksporten gjør Nordland sårbart. Marin og maritim sektor er to store bidragsytere til omsetningen i Nordland, og det vil derfor være formålstjenlig å undersøke hvilke forhold som kan styrke eksportørene innenfor disse bransjene slik at man i største mulig grad kan motarbeide den negative trenden Nordland nå opplever. Med grunnlag i overstående har jeg arbeidet ut i fra følgende problemstilling: Hvilke faktorer mener små og mellomstore eksportører fra Nordland, innenfor marin og maritim sektor, er av størst betydning for at man skal oppnå gode resultater fra sin eksportvirksomhet? For å kunne svare på problemstillingen har jeg intervjuet fire personer. Informantene ble valgt med grunnlag i at de har tilknytning til gode små og mellomstore eksportbedrifter, innenfor marin og maritim bransje i Nordland. Arbeidet med å identifisere viktige faktorer som, innenfor litteraturen fremheves som å ha betydning for bedrifter eksportresultater, resulterte i ti interne faktorer samt eksterne faktorer i Norge og utland. De interne faktorene er tilpasning av produkt, pris, distribusjon og promosjon, samt ledelsens holdninger til eksportaktiviteten, ledelsens støtte til eksportaktiviteten, markedsorientering, internasjonal erfaring, kompetanse og bedriftens størrelse. Jeg gjennomførte semi-strukturerte intervjuer med alle informantene hvor spørsmålene hadde sitt utgangspunkt i de interne og eksterne faktorene. I etterkant mottok informantene en e-post hvor de ble bedt om å rangere de interne faktorene etter hva de mente var viktigst for å oppnå gode eksportresultater. Undersøkelsens analyse er basert på oppgavens teoretiske forankring, samt dataene ervervet gjennom intervju og informantenes rangering. For å kunne si noe om hvilke av faktorene informantene fremhever som å være viktigst for å oppnå gode eksporesultater har jeg valgt å avgrense konklusjonen til å inkludere de fem topprangerte faktorene. Resultatene viser at informantene fremhever ledelsens holdninger til eksportaktiviteten, ledelsens støtte til eksportaktiviteten, kompetanse, internasjonal erfaring og markedsorientering, som å være de viktigste faktorene for å oppnå gode eksportresultater. Hvilket indikerer at små og mellomstore bedrifter, innenfor marin og maritim sektor i Nordland, med fordel bør fokusere på disse faktorene for å styrke sin internasjonale prestasjon.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Nordlandno_NO
dc.subjectbedriftsøkonomino_NO
dc.subjectinternational businessno_NO
dc.subjectmarketingno_NO
dc.subjectinternasjonaliseringno_NO
dc.titleViktige forhold for å oppnå gode eksportresultater : en studie av eksportører fra Nordlandno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record