Show simple item record

dc.contributor.authorFladset, Marit
dc.contributor.authorGjendem, Mikael
dc.date.accessioned2013-09-11T15:24:56Z
dc.date.available2013-09-11T15:24:56Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140868
dc.descriptionMasteroppgave i bedriftsøkonomi - Universitetet i Nordland, 2013no_NO
dc.description.abstractHensikten med denne masteroppgaven var å verdsette egenkapitalen til Farstad Shipping ASA pr. 1.1.2013. Verdien ble beregnet ved anvendelse av fundamental verdsettelse hvor strategiske og regnskapsbaserte analyser utgjorde fundamentet. Komparativ- og opsjonsbasert verdsettelse ble benyttet som et supplement. Farstad Shipping er en betydelig aktør i offshore supply bransjen, og er i dag den 6. største aktøren i det internasjonale markedet for store og mellomstore supplyskip. Offshore supply bransjen preges av sykliske perioder som medfører stor usikkerhet for aktørene, hvor syklusene oppstår av årsaker som endring i oljepris og balanseforhold av tonnasje i markedet. Datagrunnlaget for verdsettelsen er basert på regnskapsrapporter for perioden 2007-2012, og korrespondanse med vår kontaktperson i Farstad Shipping. Den strategiske analysen er forankret i bransjerapporter fra maritime interesseorganisasjoner, myndigheter og skipsmeglere. PESTEL analysen viste at offshore supply bransjen står overfor flere utfordringer i form av politiske reguleringer og krav til spesialisert teknologi. Five Forces analysen avdekket at konkurranseintensiteten i bransjen er økende, og ble klassifisert som høy. Vi vil fremheve overskudd av tilgjengelig tonnasje i markedene, og overdreven nybyggingsaktivitet som hovedårsakene til dette. VRIO analysen vurderte Farstad Shippings flåte og organisatoriske ressurser til å være et midlertidig konkurransefortrinn, de øvrige ressursene ble betraktet som konkurransemessig paritet. Oppsummert indikerer den strategiske analysen at det vil være utfordrende for Farstad Shipping å skape og vedlikeholde ekstraordinær avkastning i tiden som kommer. Regnskapsanalysen underbygger dette ved at lønnsomhetsanalysen avdekker fallende rentabiliteter for Farstad Shipping og bransjeutvalget, og viser tendenser til "mean reverting." Vi har en antagelse om at fremtidig superprofitt vil eksistere i mindre grad enn tidligere, og at bransjen således nærmer seg en normalisering. Vi forventer at bransjen fortsatt vil være preget av sykluser, men graden av disse vil være redusert. Syklusene som preger bransjen gjør at ratene i perioder faller under "break even", og det er avgjørende at selskapene er i stand til å tåle lengre perioder med tap. Farstad Shippings soliditet ble vurdert til å være meget god, og likviditeten vurdert til å være tilfredsstillende. IV Den fundamentale verdsettelsen ble utført ved driftsrelatert superprofittmetode. Vi budsjetterte på grunnlag av ovennevnte funn i den strategiske og regnskapsmessige analysen en marginal fallende superprofitt i den eksplisitte perioden, og satte terminalverdien lik null. Den fundamentale verdsettelsen gav oss en verdi av egenkapitalen pålydende 7,1 mrd., hvor sensitivitetsanalysen viste WACC og vekst som verdidrivere med størst innvirkning på estimert verdi. Verdier beregnet ved anvendelse av multiplikatorer var vesentlig lavere enn estimert verdi ved fundamental verdsettelse. Dette fant vi ut skyldtes eierstruktur. Farstad Shipping og konkurrerende selskap har store og stabile aksjonærer som gjør at omsetningen er lav, og prisingen på Oslo Børs (reflektert i teller) blir deretter. Vi konkluderte av ovennevnte grunn med at verdiene ikke gjenspeiler den underliggende verdiskapningen i Farstad Shipping. Av den grunn valgte vi å se bort i fra verdier fremkommet ved multiplikatormodellene. Vi beregnet verdien av egenkapitalen til Farstad Shipping ved anvendelse av Black & Scholes modellen til å være 8 mrd., dette var 0,9 mrd. høyere enn estimert verdi ved fundamental verdsettelse. Det var som forventet at verdien ble høyere, siden verdien av fleksibilitet ble hensyntatt. Det knytter seg imidlertid stor usikkerhet til verdi estimert ved Black & Scholes modellen. Vi konkluderte med at verdien på egenkapitalen til Farstad Shipping er pålydende 7,1 mrd. som beregnet i den fundamentale verdsettelsen.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Nordlandno_NO
dc.subjectbedriftsøkonomino_NO
dc.subjectfinansieringno_NO
dc.subjectinvesteringno_NO
dc.titleStrategisk analyse og verdsettelse av Farstad Shipping ASAno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record