Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJohansen, Birgit E.
dc.date.accessioned2010-04-07T14:04:29Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140950
dc.descriptionMastergradsoppgave i helseledelse (EMBA) - Høgskolen i Bodø, 2010en
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven var å se på om sykepleietjenesten kunne organiseres på en annen måte for å utnytte ressursene mer fleksibelt. Jeg har valgt å jobbe ut fra følgende problemstilling: Hvordan kan sykepleietjenesten organiseres bedre i et sykehus med geografisk spredning? En studie i Helgelandssykehuset. For å besvare problemstillingen har jeg valgt teori som kan belyse hva som påvirker organiseringen av sykepleietjenesten. Sentrale elementer i teorikapittelet er derfor organisasjonsteori, læring i organisasjoner, teori om ledelse av kunnskapsorganisasjoner og endringsledelse. Undersøkelsen bygger på en kvalitativ metode hvor jeg har gått i dybden på organiseringen av sykepleietjenesten ved Ahus og Helgelandssykehuset. Datainnsamlingen er foretatt ved åpne intervju uten fastlagte svaralternativ med to ledere ved Aker universitetssykehus og tre ledere ved Helgelandssykehuset HF. I intervjuene fant jeg flere momenter som er viktig å ta hensyn til dersom man skal lykkes med organisere sykepleietjenesten fleksibelt. Disse funnene er samlet i tre hovedtema, som er organisering, ledelse og kultur. Jeg har videre analysert funnene mot relevant teori og egen erfaring. Resultatet av drøftingen har vist at man kan lære av å se på hvordan andre foretak har organisert sykepleietjenesten, men at det er behov for å gjøre nærmere undersøkelser over hvilke konsekvenser slike store omorganiseringer har. Jeg vil anta at noen av erfaringene kan benyttes ved Helgelandssykehuset.en
dc.format.extent589278 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherHøgskolen i Bodø
dc.subjecthelseledelseen
dc.subjectembaen
dc.titleOrganisering av sykepleietjenestenen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel