• Six steps for building a technological knowledge base for future taxonomic work 

      Orr, Michael C.; Feijó, Anderson; Chesters, Douglas; Vogler, Alfried P.; Bossert, Silas; Ferrari, Rafael R.; Costello, Mark John; Hughes, Alice C.; Krogmann, Lars; Ascher, John S.; Zhou, Xin; Li, De-Zhu; Bai, Ming; Chen, Jun; Ge, Deyan; Luo, Arong; Qiao, Gexia; Williams, Paul H.; Zhang, Ai-bing; Ma, Keping; Zhang, Feng; Zhu, Chao-Dong (Peer reviewed; Journal article, 2022)