Show simple item record

dc.contributor.authorOlsbø, Aleksander
dc.contributor.authorPedersen, Trond
dc.date.accessioned2010-10-27T11:52:02Z
dc.date.available2010-10-27T11:52:02Z
dc.date.issued2010-10-27T11:52:02Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/146723
dc.description.abstractFormålet med denne kandidatoppgaven er å få svar på følgende problemstilling: Hvordan mener ungdom at trafikkrelaterte filmer på YouTube påvirker dem? Oppgaven er bygd opp rundt et forskningsopplegg som ble gjennomført i en ungdomsskoleklasse i november 2009. Opplegget gikk ut på at vi viste tre ulike typer trafikkrelaterte filmklipp hentet fra YouTube, hvor ungdommene skulle svare på et spørreskjema i tilknytning til hvert av klippene. Resultatene i undersøkelsen drøftes i forhold til arbeid med holdningspåvirkning i føreropplæringen og begrepene interesse, identitet og emosjon. Resultatene tyder på at film nummer to, Livsfarlig SMS, er den av filmene som fremkaller både gjenkjenning og de sterkeste emosjonene, og slik sett gjør dypest inntrykk. Ut i fra ungdommenes svar, ser vi en klar tendens til at denne filmen påvirker holdninger og adferd i det vi vil kalle en ”trafikksikker retning”; være mer forsiktig i trafikken, ta mer hensyn til andre, følge trafikkreglene, få mindre lyst til å kjøre fort, være bevisst på at min oppførsel er viktig for min og andres sikkerhet. Læreplanen vektlegger at elevene gjennom hele opplæringen skal få øving i å reflektere over egne handlings- og vurderingstendenser (holdninger). Ut i fra resultatene i undersøkelsen vår, vil vi argumentere for at det kan være hensiktsmessig å trekke inn trafikkrelaterte filmklipp fra YouTube i føreropplæringen som en del av det holdningsrelaterte trafikksikkerhets-arbeidet. Et av hovedargumentene er at virkemiddelet er godt tilpasset målgruppen, litt avhengig av elevenes personlighet. For at trafikklæreren skal få de beste forutsetninger til å påvirke elevene, vil vi anbefale at holdningsarbeidet vektlegges allerede fra starten av (trafikalt grunnkurs) og videreføres under hele opplæringen. Resultatene i undersøkelsen tyder på at det kan være hensiktsmessig å ta i bruk sterke virkemidler i føreropplæringen. Dette blir en etisk vurdering hver enkelt trafikklærer må ta stilling til og begrunne ut fra eget ståsted og målene med opplæringen. Vi mener det kunne vært interessant å forske videre på bruken av ”sterke” filmsekvenser i føreropplæringen, og se nærmere på sammenhenger mellom personlighet og holdninger.en_US
dc.relation.ispartofseriesKandidatoppgave 2010;
dc.titleUngdom, Youtube og trafikkopplæringen_US
dc.typeStudent paper, othersen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record