Show simple item record

dc.contributor.authorKroglund, Rolf Terje
dc.contributor.authorØstnes, Jan Eivind
dc.date.accessioned2015-03-16T08:39:22Z
dc.date.available2015-03-16T08:39:22Z
dc.date.issued2015-03-16
dc.identifier.isbn978-82-7456-732-0
dc.identifier.issn1504-6354
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/279258
dc.description.abstractAlpine dykkender har hatt en til dels svært negativ bestandsutvikling i nordområdene. I løpet av de siste 20 årene har antall overvintrende dykkender gått tilbake med omkring 60 % i Østersjøen. Sjøorre (Melanitta fusca) er nå klassifisert som «sterkt truet» (EN) på den internasjonale rødlista. Havelle (Clangula hyemalis), som tidligere var den mest tallrike dykkanda i Østersjøen, har gått tilbake fra over 4 millioner til omkring 1,5 millioner individer i løpet av den siste 20 års perioden. Dette har resultert i at havelle nå er klassifisert som sårbar (VU) på den internasjonale rødlista. I Norge har også bestandsutviklingen for alpine dykkender vært negativ. Tre av de fire artene ble rødlistet i 2010. Bergand er plassert i kategorien (VU) og sjøorre og svartand er vurdert som nær truet (NT). Det foreligger ingen nyere systematiske registreringer av hekkelokaliteter for disse fire artene i Nord-Trøndelag. For å skaffe en oversikt over bestandssituasjonen for de alpine dykkendene i Nord-Trøndelag, ble det i 2013 og 2014 gjennomført et omfattende kartleggingsarbeid. Det ble i dette arbeidet særlig fokusert på de fire nasjonalparkene. To av de fire nasjonalparkene i Nord-Trøndelag strekker seg inn i nabofylker, Børgefjell i Nordland og Skarvan-Roltdalen i Sør-Trøndelag. Disse nasjonalparkene er i sin helhet inkludert i undersøkelsen. Denne undersøkelsen viser at alle de fire alpine dykkendene fortsatt hekker i Nord-Trøndelag. Bestandssituasjonene for svartand betraktes som god. Den ble registrert hekkende i alle kommuner langs riksgrensa, fra Meråker i sør til Hattfjelldal i nord. Havelle er betydelig mindre tallrik og hekkelokalitetene er knyttet til de mest alpine områdene. De fleste hekke-lokalitetene ligger i de nordøstlige deler av undersøkelsesområdet. Bergand er fåtallig, og hekking ble konstatert på bare seks lokaliteter. Hekkebestanden for sjøorre må betraktes som marginal. Det ble registrert hekking på to lokaliteter, en i Meråker og en i Røyrvik. På bakgrunn av denne undersøkelsen vurderes bestandsstørrelsen for de fire alpine dykkendene i undersøkelsesområdet som følger: Svartand 200 – 300 hekkende par, havelle 40 – 50 hekkende par, bergand 15 – 25 hekkende par og sjøorre 5 – 10 hekkende par. Several species of alpine nesting sea ducks have experienced negative trends in population numbers in Northern areas. Numbers of overwintering sea ducks in the Baltic sea has been reduced by 60 % over the last 20 years. White-winged scoter (Melanitta fusca) is classified as “endangered” (EN) in the International Red List. The population size of Long-tailed duck (Clangula hyemalis), which traditionally has been the most numerous sea duck in the Baltic sea, was reduced from 4 million to 1.5 million over the latest 20 year period. Consequently, the Long-tailed duck is now classified as “vulnerable” (VU) in the International Red List.nb_NO
dc.description.sponsorshipFylkesmannen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nord-Trøndelagnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesUtredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;170
dc.subjectbergandnb_NO
dc.subjectAythya marilanb_NO
dc.subjectHavellenb_NO
dc.subjectClangula hyemalisnb_NO
dc.subjectsjøorre Melanitta fuscanb_NO
dc.subjectMelanitta nigranb_NO
dc.subjectsvartandnb_NO
dc.subjectNorsk rødlistenb_NO
dc.subjecthekkebestandnb_NO
dc.subjectutbredelsenb_NO
dc.titleBestandsstatus for «alpine dykkender» i Nord-Trøndelagnb_NO
dc.typeOthersnb_NO
dc.source.pagenumber27 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record