Show simple item record

dc.contributor.authorEriksen, Erik
dc.contributor.authorWorum, Jørgen
dc.date.accessioned2015-05-29T08:14:46Z
dc.date.available2015-05-29T08:14:46Z
dc.date.issued2015-05-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/284219
dc.description.abstractDenne avhandlingen er basert på en undersøkelse av offentlige organisasjoner som drives døgnet rundt. Det som er undersøkt er hvilken betydning det har for endring i en organisasjon at det er en leder med personalansvar på jobb samtidig med de ansatte. Undersøkelsen er gjennomført som en komparativ analyse av to caser der det er brukt kvalitativ metode ved intervju av 11 ansatte i Levanger kommune og Oslo politidistrikt. Vi har undersøkt forskjellen mellom en organisasjon der leder og ansatte arbeider samtidig og en organisasjon der leder arbeider dagtid mens de ansatte arbeider turnus. Gjennom undersøkelsen har vi forsøkt å svare på problemstillingen: Øker muligheten for å lykkes med endring i døgndrevne offentlige tjenester ved nærvær av leder? De sentrale teoriene som er benyttet i analysen er teori om strukturelle organisasjoner, ledelsesteori med teori om distanse mellom leder og ansatt og ulike lederroller, maktteori, teori omkring forskjellige typer problemer og prinsipal-agentteori. Hovedresultater er at leder som arbeider sammen med de ansatte øker muligheten til å utvikle et felles språk, løse problemer og forebygge opportunisme. Spesielt har man ved å være til stede sammen med de ansatte muligheten til å kunne utvikle en felles fortolkning av informasjon og påvirke kommunikasjonen i den retning man ønsker. Profesjonsmedarbeidere løser de fleste profesjonsspesifikke problemer på egenhånd, men leder er viktig for å løse de mer generelle problemer. At leder arbeider samtidig med de ansatte gjør at man hele tiden kan håndtere konflikter, korrigere adferd og allokere ressurser. I motsatt fall må dette ofte håndteres i ettertid, hvilket tar mye av lederens tid og ressurser. At leder og ansatt arbeider samtidig er spesielt viktig for å hindre asymmetrisk informasjon. Det gir også leder mulighet til å hindre ulikheter i målstruktur og konsekvenser som følge av ulik risikoaversjon. Ønsker man endring bør man fokusere like mye på det første som det siste. Leder som arbeider samtidig med de ansatte kan ha stor betydning for evnen til endring i en organisasjon. Det hele avhenger imidlertid av hvilken rolle lederen inntar. Om han ser på seg selv som nettopp leder vil han kunne være en viktig endringsagent. Men ser han på seg selv om en «fremst blant likemenn» er det grunn til å tro at han heller vil virke hemmende på endring. This thesis is based on a study of public organizations operated around the clock. What is researched is the impact it has for change in an organization that a leader with responsibility for personnel works simultaneously with the employees. The survey was conducted as a comparative analysis of two cases where it is used qualitative method when interviewing 11 employees in Levanger municipality and Oslo police district. We have investigated the difference between an organization where the leader and staff is working simultaneously and an organization where the leader is working day while the staff is working shifts. Through the study we have tried to answer the question: Increases the chance for successful change in day-run public services if the leader is present? The central theories used in the analysis is theory of structural organizations, management theory including theory of distance between manager and employee and various leadership roles, power theory, theory about different types of problems and principal-agent theory. Main results are that a leader who works with the staff increases the opportunity to develop a common language, solving problems and prevent opportunism. Specifically, working together with the employees strengthens the opportunity to develop a common interpretation of information and affect communication in the direction you want. The professional solves most profession specific problems on their own, but the leader is important to solve the more general problems. A leader working simultaneously with the staff has the possibility to constantly handle conflicts, correct behavior and allocate resources. Otherwise, this is often handled in hindsight, which takes much of the manager's time and resources. When it comes to preventing opportunisms leader and employee working simultaneously is particularly important to prevent asymmetric information. It also gives managers the opportunity to prevent differences in the goals and consequences of different risk aversion. Our research showed that if you want change you should focus equally on the first as the last. Leader working simultaneously with the employees can have great significance for the ability to change in an organization. It all depends, however, what role the leader occupies. If he sees himself as a leader he will be an important change agent. But he looks at himself as a “first among equals” there is reason to believe that he would rather impede the change.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleFormann i motstandsbevegelsen og fremst i hylekoret - eller toppledelsens forlengede arm? : en komparativ studie av mellomlederens betydning for endring i offentlige organisasjonernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber136nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record