Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHaugskott, Hilde
dc.contributor.authorSaksvoll, Wenche Anita Dolmseth
dc.date.accessioned2015-05-29T08:47:19Z
dc.date.available2015-05-29T08:47:19Z
dc.date.issued2015-05-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/284230
dc.description.abstractVi har skrevet en masteravhandling om Trøndelags Europakontor, hvor vi prøver å finne svar på hvorfor forskjellige trønderske virksomheter er enige om å være eiere av kontoret. Bakgrunnen for Trøndelags Europakontor er at det var et behov for representasjon i Brussel i lys av EØS-avtalen og dens berøring med trøndersk nærings- og samfunnsliv. Kontoret ble startet i 2001 som et prosjekt på initiativ fra fylkeskommunene, etter en invitasjon om samlokalisering med Jämtland og Västernorrland sitt kontor i Brussel. I dag har Trøndelags Europakontor 12 medlemmer fra offentlige myndigheter, FoU-aktører og privat næringsliv fra Trøndelag. Fra starten var kontorets fokus på internasjonalisering og eksport, og var spesielt rettet mot trøndersk næringsliv. I dag driver Trøndelags Europakontor mest med informasjonsarbeid opp mot trøndersk samfunnsliv i sin helhet. Kontoret har for eksempel samarbeid med aktører som søker deltagelse i europeiske forsknings- og utviklingsprogram, og samspill med regionale og lokale myndigheter med informasjon, representasjon og deltakelse i europeisk samarbeid. Vi har som utgangspunkt at eierne er forskjellige og at de har et felles mål, nemlig det å være eiere av Trøndelagskontoret. Gjennom vår avhandling mener vi at vi har funnet noen konklusjoner om eiernes opplevelse av eierskapet. Vi har påstått at de er eiere så lenge de opplever at de får noe igjen for det og fått bekreftet at det de får igjen er nytte som kan kvantifiseres, men først og fremst nytte som ikke kan kvantifiseres. Vi har gjennomført en spørreundersøkelse blant eierne for å finne ut hvordan de ulike eierne opplever medlemskapet sitt. Etter spørreundersøkelsen sitter vi igjen med noen klare konklusjoner som gjelder de fleste av eierne til Trøndelags Europakontor. Konklusjonene er viktige for å beskrive forholdet eierne har til kontoret. Summen av konklusjonen viser at eierne har felles mål med medlemskapet og at det finnes forbedringspotensial hos eierne. Konklusjonene er at eierne ser på Trøndelagskontoret som et kompetansesenter, de er fornøyd med kontoret, det er ikke økonomiske årsaker til at de er medlemmer av kontoret, eierne får igjen for det de betaler for, eierne har klare strategiske mål i forhold til europeisk samarbeid, eierne er lite bevisst sitt eierskap, eierne mener det trengs mer engasjement i egen organisasjon for å få større utbytte av medlemskapet, eierne er enige i kontorets satsningsområder og de mener det er viktig å være medlem av Trøndelags Europakontor. We have written a master thesis in which we are trying to find an answer to why different central-Norwegian businesses agree on common ownership within “Mid-Norway European Office”. Mid-Norway European Office was established mainly to cover the need for representation in Brussels in light of the EEA-agreement and its relation to central-Norwegian business and society. It was started as a project in 2001 on the initiative of the two Norwegian counties South- and North-Trøndelag, after an invitation to cooperate with the offices of the Swedish counties Jämtland and Västernorrland, was received. As of today, Mid-Norway European Office has 12 members from public authorities, research and education actors and private businesses from central-Norway. To start with, Mid-Norway European Office focused on internationalisation and export, and also more especially on central-Norwegian business. Today, they are in close cooperation with actors in search for participation within European research- and development programs, and they also have interaction with regional and local authorities regarding information, representation and participation within European cooperation. We have based our work on that the owners are different and that they have one common goal, which is to be owners of Mid-Norway European Office. In our thesis, we mean that we have come to some conclusions regarding the owners’ experience of their ownership. We claim that they are owners as long as they feel that they get something out of their ownership. We have completed a survey focused on the owners to determine how the different owners experience their ownership. After the survey we can draw some clear conclusions regarding most of the owners of Mid-Norway European Office. The conclusions are important in describing the relation the owners have to Mid-Norway European Office. Further, the summary of the conclusions depicts that the owners have a common goal in their membership and that a potential for improvement may be necessary among the owners. The conclusions show that the owners regards Mid-Norway European Office as a centre of competence, that they are pleased with it, that the reasons for membership are not as a result of economy, that the owners get something out of their investments, that the owners have clear strategic goals towards European cooperation, that the owners lack some consciousness about their ownership, that more engagement is needed within their own organization to get more out of their membership, that the owners agree on the office’s areas of focus, and that they also think that it is of great importance to be a member of Mid-Norway European Office.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleFelles mål – forskjellige interesser : Trøndelags Europakontor – eiernes medlemskapnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber124nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel