• Analyser av fylkeskommunenes utgiftsbehov til tannhelsetjenester 

   Westeren, Knut Ingar (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;115, Others, 2010-04-15)
   Tannhelse er sett i forhold til totale utgifter til fylkeskommunene er mindre aktivitet. Produksjonsteknisk så avhenger aktiviteten i stor grad av hvordan klinikkstrukturen er bygd opp og av hvilke transportavstander og ...
  • Analyser av kostnader innen videregående opplæring 

   Westeren, Knut Ingar (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2008-12-18)
   I rapporten ”Kommentarer til NOU 2005:18 Fordeling, forenkling, forbedring – inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner” (Westeren 2008) er det gitt kommentarer til mange sider ved utredningen om inntektssystemet ...
  • Framtida for jordbruket i Grong og Overhalla 

   Westeren, Knut Ingar (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2005)
   Høsten 2004 tok Kommunenes Sentralforbund (KS) i Nord-Trøndelag initiativ til et utredningsprogram om kommunestruktur i Nord-Trøndelag. HiNT ble oppfordret av KS til å sende inn et forslag til et prosjekt med arbeidstittel ...
  • Fra opplevelse til marked: kulturturisme i Fosnes kommune 

   Westeren, Knut Ingar (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;126, Others, 2010-12-21)
   HiNT inngikk en kontrakt med Landsdelsutvalget sommeren 2008 om prosjektet ”Fra opplevelse til marked: Kulturturisme i Fosnes kommune” Det sentrale i prosjektet er å se på hva som kjennetegner markedskommunikasjonen ved ...
  • Inntektsutjevning og insentiver 

   Westeren, Knut Ingar (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2008-12-15)
   I 2004 ble det undertegnet en kontaktet mellom Landsdelsutvalget og Høgskolen i Nord- Trøndelag om å gjennomføre et prosjekt i tilknytning til det arbeid som var i gang på statlig nivå med oppnevning av et nytt ...
  • Kommentarer til NOU 2005:18: fordeling, forenkling, forbedring – inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 

   Westeren, Knut Ingar (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2008-12-15)
   I 2004 ble det undertegnet en kontrakt mellom Landsdelsutvalget og Høgskolen i Nord- Trøndelag om å gjennomføre et prosjekt i tilknytning til det arbeid som var i gang på statlig nivå med oppnevning av et nytt ...
  • Landbrukets betydning for den økonomiske utvikling i Trøndelag 

   Westeren, Knut Ingar (Rapport, Research report; Peer reviewed, 2004)
   Høgskolen i Nord-Trøndelag ble kontaktet av Nord-Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sent på høsten 2003 fordi det var ønske om å få utført en analyse som tok opp landbrukets betydning for den økonomiske ...
  • Samfunnsøkonomisk analyse av bru over Beitstadsundet 

   Westeren, Knut Ingar (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Working paper, 2000-12)
   I 1984 ble det utarbeidet en regional analyse av indre Trondheimsfjordsområdet med utgangspunkt i kommunene Verran, Mosvik og Leksvik (Westeren 1984). Formålet med den analysen var å lage en nytte/kostnadsanalyse av bru ...
  • Samhandlingsreformen - styring og organisering 

   Westeren, Knut Ingar; Similä, Jan Ole (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag;245, Working paper, 2012-05-03)
   Dette prosjektet er et delprosjekt innen rammen av hovedprosjektet "Forskning og innovasjon i offentlig sektor i Midt-Norge". Hovedprosjektet bygger på en samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør Trøndelag (prosjektansvarlig), ...
  • Skognæringens økonomiske betydning for kystfylkene 

   Westeren, Knut Ingar (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Working paper, 2007-06-20)
   Det er satt i gang et prosjekt kalt ”Kystskogbruket”, Nord-Trøndelag fylkeskommune (2006), hvor alle fylker som ligger langs kysten fra Rogaland til Finmark er med. Det var interesse innen rammen av dette prosjektet for ...
  • Styring av informasjonsteknologi i offentig sektor. Hvordan kan vi forstå problemer og suksesser? 

   Westeren, Knut Ingar (Fagbladet samfunn og økonomi;nr 1, 2015, Journal article, 2015-08-14)
  • Styring av informasjonsteknologi i offentlig sektor. 

   Westeren, Knut Ingar (Journal article, 2015)
  • Vurdering av kommunestruktur for Fosnes og Namsos kommuner 

   Westeren, Knut Ingar (Others, 2005)
   Målet for prosjektet var raskt å få gjennomført en grundig undersøkelse av holdninger på de aktuelle feltene i Namsos og Fosnes kommuner slik at resultatene kunne brukes når resultatene fra KS sitt kommunestrukturprosjekt ...