Show simple item record

dc.contributor.authorHerset, Ingeborg Merete
dc.date.accessioned2009-11-19T07:07:25Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140082
dc.descriptionMastergradsoppgave i sosialt arbeid - Høgskolen i Bodø, 2009
dc.description.abstractMasteravhandlingen handler om hvordan profesjonelle forholder seg til taushet i møte med klienter. Bakgrunnen for valg av problemstilling er todelt. For det første anses tematikken som relativt uutforsket innen fagfeltet, altså hvilke tilnærminger profesjonelle velger å anvende når det oppstår taushet. For det andre vurderes kunnskap om praksisforståelse som en viktig kilde for valg av metode når en skal foreta forsvarlige intervensjoner. Som en introduksjon av temaet, presenteres et utdrag fra et selvskrevet essay; "Møte med taushet". Teoretisk kunnskap, yrkesspesifikke ferdigheter og personlige egenskaper er viktige sider ved den profesjonelles samlede kompetanse. I denne sammenheng anvendes Skaus kompetansetrekant, både som en del av teorigrunnlaget og som et styringsverktøy i intervjuprosessene. I tillegg til Greta Marie Skau bygger avhandlingen på teori fra blant andre Adam Jaworski og Lawrence Shulman. Typifiseringer av taushet er hentet fra Elene Fleischer og Gert Jessen. I forskningsprosessen er det benyttet kvalitativ tilnærming, der profesjonelle er intervjuet. Det er foretatt et strategisk utvalg, og fellesnevneren for informantene er bred arbeidserfaring fra helse- og sosialsektoren. På bakgrunn av analysen er det konstruert en ny teoretisk modell. Dette for å gi et tydelig bilde av empirien og en fyldig presentasjon av faktorer som innvirker på handlingsplanet, noe som i hovedsak omfatter de situasjonelle -, individuelle - og normative sidene av arbeidet. Forskningsdesignet favner både fenomenologien og det en i forskningsverdenen benevner som "grounded theory". Analysen skal gi svar på problemstillingen, og det utkrystalliseres tolv strategier som anvendes av profesjonelle når det oppstår taushet. Strategiene presenteres med kommentarer knyttet til teori og fortolkninger. Sitatene fra intervjuene inneholder eksempler der siktemålet er å utvide forståelsesrammen, samt belyse ulike sider ved anvendelse av strategiene. Momentene som framkommer under presentasjon av resultatene, er erfaringsbaserte og kan betegnes som ren yrkesmetodikk. Noe som støttes av kunnskap, ferdigheter og faglige betraktninger. Avslutningsvis diskuteres implikasjoner i forhold til praksisforståelsen som framkommer, etterfulgt av kritiske refleksjoner. Forslag til videre forskning er skissert på bakgrunn av avhandlingens helhet og eventuelle framtidige forskningsmuligheter den gir åpninger for.en
dc.format.extent6519297 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherHøgskolen i Bodø
dc.subjectsosialt arbeiden
dc.titleJa, men så si noe da! : hvordan forholder profesjonelle seg til taushet i møte med klienter?en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social work: 360en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record