Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAndreassen, Synnøve
dc.contributor.authorPettersen, Tone
dc.date.accessioned2008-10-09T09:57:51Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140220
dc.descriptionStudentarbeid i økonomi og ledelse (bachelorgrad) - Høgskolen i Bodø, 2008
dc.description.abstractI dagens samfunn rettes fokus mot forbruk og forbruksvaner. Kulturen i Norge preges av antagelser om at det er eiendelene som forteller om ens identitet – og at identiteten ikke er noe fast og bestemt, men noe som formes av en selv og kan påvirkes av omgivelsene rundt. I dette foranderlige samfunnet er tilknytning til andre mennesker å anse som avgjørende. Ens egen deltakelse i et fellesskap sender signaler til omgivelsene om fullverdig tilhørighet til forbrukersamfunnet, og fellesskapet bygges ofte på noe deltakerne har til felles – eksempelvis bruk av merker. Ens identitet ligger i dette merket, forbruket av merkevaren symboliserer ens personlighet og reklamen forteller hvilke merker som skal forbrukes – alt etter hvordan en er eller ønsker å være som person. Dette konsumpregede samfunnet er med på å oppdra dagens generasjon barn, til dels uten foreldre og foresattes innflytelse. Barna i dag er selvstendig tenkende individer som opptrer på egenhånd i forbrukersamfunnet i tidlig alder, og allerede i tenårene opplever både omgivelsene og barna selv at de er på vei mot å bli voksne – selv om veien til dette målet nok er lengre enn først antatt. Forbrukersamfunnet retter et stort press også mot denne generasjonen, og kommersiell påvirkning er en naturlig del av hverdagen hos folk flest. Særlig barn møter reklamepresset tidligere enn noensinne. Antagelsene om at identitet utvikles som en balansegang mellom naturlig utvikling og kommersielt press, bygger nå på at kommersielt press veier tyngre og har større påvirkningskraft enn før. Oppgavens formål er derfor å øke forståelsen for hvor hvorvidt barn påvirkes av det økende presset – og problemstillingen søker å finne svar på om økende påvirkning fra ytre faktorer har innflytelse på utviklingen av barns identitet – der tilhørende underproblemstillinger er definert: - Kan økende kommersiell påvirkning ses på som et positivt eller et negativt fenomen for uviklingen av barns identitet? - Hvilken betydning har familiære relasjoner og tilknytning til jevnaldrende for identitetsutviklingen? - Eksisterer det en sammenheng mellom forbruk, identitet, merke og reklame? Oppgavens teorigrunnlag er inndelt i fire hoveddeler; identitet, forbruk, merke og reklame. Som en innledning til dette presenteres en kartlegging av kulturen i Norge i dag, der fokus rettes mot hvilken betydning globaliseringen har hatt for dagens samfunn. Den teoridelen som Bacheloroppgave 2008 – Økonomi og ledelse Handelshøgskolen i Bodø IV omhandler forbruk forklarer utviklingen av forbrukersamfunnet, og tar for seg barnas rolle i samfunnet – før og nå. Identitetsdelen forklarer hvordan identitet utvikles og formes, og hvilken betydning dette har for barn. Teori som omhandler merke presenterer relasjonen mellom merker og mennesker, samt hvordan et merke skaper verdi for kunder – også dette knyttes opp mot barn. Teori omkring reklame tar utgangspunkt i reklamens rolle for barn i dagens kommersialiserte samfunn, samt lovregulering av reklame rettet mot barn. Det teoretiske fundament avsluttes med en sammenfatting som søker å se sammenhengen mellom de fire hovedtemaene. Oppgavens empiri baseres på et kvalitativt metodegrunnlag, og består av to observasjoner, henholdsvis i en 7. og en 9. klasse i Bodø kommune, samt et kvalitativt intervju med en ekspert på temaet barn og forbruk. Observasjonene alene danner ikke et godt nok grunnlag for overføring av resultater på landsbasis, men funn gjort i det kvalitative intervjuet gjør at enkelte resultater kan overføres til lignende fenomener. Analyse og drøfting bygger på funn som er gjort i datainnsamlingsprosessen, og de viktigste resultater som fremkom kan sammenfattes slik; Barna viser engasjement i diskusjonen, og evner å se en sammenheng mellom de fire hoveddelene i forskningsprosjektet. De er bevisste omkring økt påvirkning og press fra omgivelsene og er oppmerksomme på at dagens samfunn i stor grad preges av forbruksrelaterte handlinger. De mener selv de klarer å takle dette på en tilfredsstillende måte og ser seg selv som selvstendige individer i forbrukersamfunnet. Barna er også klare over eiendelenes signaleffekt – at de forteller noe om ens personlighet og identitet. De indikerer forståelse for at identitet er et dynamisk fenomen, og at ulike merker symboliserer ulike meninger, synspunkter og holdninger. Barna er i tillegg bevisste omkring venners store betydning i pubertetsfasen, og ser viktigheten av tilhørighet til et fellesskap i denne fasen av livet. Funn som er gjort i dette forskningsprosjektet tyder derfor på at identitet utvikles som en balansegang mellom genetisk arv, sosiale omstendigheter og kulturelle forhold – men at det har skjedd en endring slik at ytre påvirkning har større betydning enn genetisk arv og naturlig utvikling. Oppgaven konkluderer derfor med et økt behov for vurdering av nødvendigheten av ytterligere regulering av kommersiell påvirkning rettet mot barn – et reglement som omfatter de kommersielle kanaler barn faktisk påvirkes av i dagens samfunn.en
dc.format.extent591402 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonob
dc.subjectbedriftsøkonomien
dc.subjectledelseen
dc.subjectmarkeden
dc.subjectkommunikasjonen
dc.titleBarn og forbruk. Identitet - en balansegang mellom naturlig utvikling og kommersielt press?en
dc.typeBachelor thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel