Show simple item record

dc.contributor.authorBrakestad, Anniken Stokvik
dc.contributor.authorPedersen, Erika
dc.date.accessioned2011-07-13T07:41:58Z
dc.date.available2011-07-13T07:41:58Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140288
dc.descriptionStudentarbeid i økonomi og ledelse (bachelorgrad) - Universitetet i Nordland, 2011en_US
dc.description.abstractDenne oppgaven er en verdsettelse av Ekornes-konsernet. Verdsettelsen er i hovedsak basert på offentlig tilgjengelig informasjon, samt intervju med konsernsjefen i Ekornes Øyvind Tørlen og møbelhistoriker Eldar Høidal. Verdsettelsesmetoden vi har benyttet er kontantstrømsbasert modell. Verdien av konsernet er beregnet med utgangspunkt i en strategisk analyse, en regnskapsanalyse, beregnet avkastningskrav og estimerte fremtidige kontantoverskudd. Problemstillingen for oppgaven er følgende: "Verdsettelse av Ekornes ASA" Oppgaven starter med en presentasjon av Ekornes, hvor vi kort presenterer selskapets historie, virksomhet og bransjen de opererer i. Videre følger et kapittel som blant annet gir en beskrivelse av hvilke metoder vi har benyttet til datainnsamling og dataanalyse. Etter dette redegjør vi for teori rundt ulike verdsettelsesmetoder og beregning av avkastningskrav, hvor vi også begrunner vårt valg av verdsettelsesmetode. Videre har vi gjennomført en strategisk analyse og en regnskapsanalyse av Ekornes. Den strategiske analysen består av en intern og en ekstern analyse. Den interne analysen baserer seg på en SVIMA-analyse, mens den eksterne består av Porters Five Forces modell samt en gjennomgang av makroøkonomiske forhold. I regnskapsanalysen tar vi for oss tall fra tidligere års regnskaper og beregner forholdstall som analyseres. Regnskapsanalysen inneholder analyser av selskapets likviditet, rentabilitet, finansiering og soliditet. Den strategiske analysen og regnskapsanalysen er med på å danne grunnlaget for estimeringen av de framtidige kontantoverskuddene. I neste del beregner vi selskapets avkastningskrav. Først beregner vi avkastningskravet for egenkapitalen med utgangspunkt i CAPM, for så å beregne avkastningskravet for totalkapitalen ved å benytte WACC. I selve verdsettelsen av Ekornes ASA blir framtidige kontantstrømmer estimert basert på den strategiske analysen, regnskapsanalysen, samt historiske tall fra tidligere regnskap. Framtidige kontantstrømmer blir så neddiskontert med det beregnede avkastningskravet, som gir en verdi på Ekornes' totalkapital på ca kr 5 317 000 000. Denne verdien gir en estimert aksjekurs på kr 142,6 Den 11.05.11 var den reelle markedsverdien på kr 5505599 574 og den reelle aksjekusen på kr 149,5. For å vurdere hvor følsom den beregnede verdien er for endringer i faktorer som avkastningskrav, driftsmargin og fremtidig vekst, har vi utført en sensitivitetsanalyse. I denne analysen endrer vi usikre faktorer som benyttes i beregningen av kontantoverskuddene, for å se hvordan selskapets verdi påvirkes. Vi har gjennomført analyser hvor avkastningskravet, driftsmarginen og fremtidig vekst endres. Analysen viser at små endringer av disse parametrene gir betydelig endring av selskapets verdi og aksjekurs. Til slutt gjennomførte vi en rimelighetsvurdering av verdsettelsen ved å benytte P/E-metoden som alternativ modell for verdivurdering. I tillegg har vi beregnet P/B-tallet. I disse beregningene kom vi fram til en verdi på selskapets egenkapital som ikke er langt unna vårt opprinnelige beregnede verdiestimat, samt at Ekornes har et svært høyt P/B-tall som uttrykker høye forventninger til inntjeningen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Nordlanden_US
dc.subjectbedriftsøkonomien_US
dc.subjectledelseen_US
dc.titleVerdsettelse av Ekornes ASAen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record