Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGullholm, Sven-Gøran
dc.contributor.authorHansen, Ine Mari
dc.date.accessioned2013-10-02T15:54:41Z
dc.date.available2013-10-02T15:54:41Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140326
dc.descriptionStudentarbeid i økonomi og ledelse (bachelorgrad) - Universitetet i Nordland, 2013no_NO
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven ser på hva som kjennetegner effektive og suksessfulle ledergrupper. For å belyse temaet tas det utgangspunkt i ledergruppen til MOMEK Group. Dette gjøres ved at samhandling innad i gruppen vurderes i tillegg til at egenskaper som kjennetegner effektive team identifiseres. Teamleders rolle og nøkkelfaktorer som fører til en gruppes suksess blir også satt i fokus for å svare på oppgavens problemstilling. Videre ser vi gjennom oppgavens analyse hvordan ledergruppen i MOMEK Group presterer i henhold til disse kjennetegnene og egenskapene. Oppgaven er oppbygd som en casestudie, hvor ledergruppen til MOMEK Group utgjør enheten for analysen. Vi har gjennomført intervjuer med fem av ledergruppens medlemmer og deltatt som observatører på et av gruppens ukentlige ledermøter. Gjennom innsamling av litteratur og bruk av intervju og observasjon har oppgavens problemstilling blitt besvart, denne lyder: "Hva karakteriserer effektive og suksessfulle ledergrupper?". For å besvare vår problemstilling har vi operasjonalisert den i tre forskningsspørsmål som omhandler temaene; samhandling, effektive ledergrupper og teamledelse. Vi ser gjennom disse forskningsspørsmålene nærmere på samhandlingen mellom teammedlemmer. Vi gjør også rede for forutsetninger, prosesser og resultater av effektive ledergrupper i tillegg til å belyse gruppelederens rolle for oppnåelse av suksess i et team. Spesielle kjennetegn ved suksessfulle ledergrupper vil også diskuteres avslutningsvis som en oppsummering av alle forskningsspørsmålene og oppgavens hovedproblemstilling. Gjennom vår analyse har vi funnet at det er avgjørende for en ledergruppe at det forekommer god samhandling mellom medlemmene, og at det oppstår en form for synergi innad i gruppen. Uten dette har en ledergruppe begrenset mulighet for å lykkes med sine oppgaver. Forutsetningene som er identifisert for oppnåelse aven effektiv ledergruppe burde være til stede, da de legger til rette for gruppens mulighet for effektivitet. Vi ser derimot i MOMEK Groups tilfelle at dette ikke er en nødvendighet, de manglet i en periode støttende omgivelser, men ble ikke hemmet nevneverdig i sitt arbeid på grunn av dette. Prosessene innad i en ledergruppe burde vektlegges og tilegnes tilstrekkelig med tid, vi ser gjennom vår analyse at MOMEK Group her har et forbedringspotensial, og vi kommer med konkrete forslag til å forbedre situasjonen. Videre identifiserer vi resultater av effektive ledergrupper, som består av merverdi for organisasjonen, for medlemmene av ledergruppen og for det enkelte medlem. Det er iMOMEK Groups tilfelle ingen tvil om at det skapes merverdi for organisasjonen i form av finansielle resultater og vekst. Medlemmene i ledergruppen identifiserer i tilegg merverdi for hvert enkelt medlem og ledergruppen som en samlet enhet gjennom gode relasjoner til hverandre og en økt følelse av tilhørighet og god samarbeidsevne innad i gruppen. Vi ser at dette øker en ledergruppes mulighet for oppnåelse av effektivitet og suksess betydelig. Teamleders rolle innad i gruppen er også noe som, gjennom analysen, fremtrer som viktig. Det er spesielt fordelaktig dersom lederen fremtrer som en naturlig autoritær person som innehar evnen til å opptre fleksibelt og tilpasse sin lederstil til ulike situasjoner. Gjennom vår analyse ser vi at lederen i MOMEK Groups ledergruppe, som også er bedriftens eier og eEO innehar mange av de nødvendige egenskapene som resulterer i bedre samarbeid innad i gruppen og deretter økt mulighet for oppnåelse av suksess. Til slutt i oppgaven svarer vi på vår hovedproblemstilling som bygger på de tre forskningsspørsmålene. Her ser vi på nøkkelfaktorer ved suksessfulle team. Vi ser gjennom vår analyse at dersom medlemmene i en ledergruppe er flinke til å bruke hverandre som støttespillere og hente energi fra hverandre øker de gruppens mulighet for suksessoppnåelse. Her har ledergruppen til MOMEK Group et forbedringspotensial. I tillegg er det viktig at det forekommer gjensidig respekt mellom medlemmene og at de har forståelse for hverandres livssituasjoner og prioriteringer. Dette er noe MOMEK Groups ledergruppe har lyktes med.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Nordlandno_NO
dc.subjectbedriftsøkonomino_NO
dc.subjectledelseno_NO
dc.titleSuksessfulle ledergrupper : en studie av MOMEK Group : en ledende industriell aktør i Nord-Norgeno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel