Show simple item record

dc.contributor.authorKrogh, Camilla Hauknes
dc.contributor.authorNordvang, Mathilde Minde
dc.date.accessioned2013-10-02T15:40:48Z
dc.date.available2013-10-02T15:40:48Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140342
dc.descriptionStudentarbeid i økonomi og ledelse (bachelorgrad) - Universitetet i Nordland, 2013no_NO
dc.description.abstractBedrifter møter i dag stor konkurranse i markedet og det er kun omkring halvparten av aksjeselskapene i Nordland som overlever etableringsfasen. Små nyetablerte bedrifter er ofte i mangel på nødvendige ressurser og kan derfor oppleve etableringsfasen som utfordrende. Det kan også oppleves som vanskelig å knytte til seg de rette personene som innehar nødvendig kompetanse og nettverk samt har potensialet til å hjelpe den nyetablerte bedriften i gang. I lys av dette ser vi viktigheten av å rette fokus på hvordan entreprenøren benytter nettverket ved innhenting av ressurser og nettverkets betydning. Dette ledet oss til følgende problemstilling: Hvilken betydning har entreprenørens nettverkfor innhenting av ressurser i etableringsfasen? Vi har utarbeidet forskningsspørsmål gjennom operasjonalisering av vår problemstilling og kom fram til følgende: 1. Hvilken betydning har nettverket for innhenting av finansielle ressurser? 2. Hvilken betydning har nettverket for innhenting av operasjonelle ressurser? 3. Hvilken betydning har nettverket for innhenting av menneskelige ressurser? Vår litteratur omhandler entreprenørskap og etablering av små bedrifter, ressursbehov i etableringsfasen basert på Wickhams (2006) ressursinndeling samt nettverk og dets betydning. Oppgavens hovedfokus er på nettverk og dets betydning da tilgangen til ulike ressurser og mengden av dem, avhenger av entreprenørens nettverk. For å besvare vår problemstilling og våre forskningsspørsmål har vi benyttet oss aven kvalitativ casemetode. Empirien er samlet inn ved hjelp av semistrukturerte intervjuer av entreprenørene bak bedriftene. Vi har valgt våre tre casebedrifter ut i fra at de er aksjeselskap lokalisert i Rana kommune og små bedrifter i etableringsfasen. Den innsamlede empirien fra våre casebedrifter Brooom Trafikkskole AS, Clima AS og Mye i Media AS gav oss et godt analysegrunnlag hvor vi ved hjelp av vår informant fra Helgeland Sparebank fikk et supplerende syn angående bankfinansiering i etableringsfasen. Gjennom vår analyse har vi funnet at når det gjelder nettverkets betydning for innhenting av ressurser i etableringsfasen, kom nettverkets betydning tydeligst fram når det gjaldt de menneskelige ressursene. Nettverket viste seg å ha mindre betydning for innhenting av finansielle- og operasjonelle ressurser. Entreprenørene anvender først sine nære relasjoner ved innhenting av kompetanse og råd, for deretter å søke etter denne kompetansen utover sitt sosiale nettverk. Entreprenørene anvendte særskilt sitt profesjonelle nettverk når det gjaldt viktige beslutninger angående strategiske og markedsføringsrelaterte utfordringer. Etter hvert som entreprenørene etablerte sine bedrifter, fikk de ytterligere styrket sine nettverk gjennom knytting av nye kontakter, økt tillit og omdømme i markedet. Entreprenøren er den viktigste ressursen i etableringsfasen, da bedriften er liten og ansvaret for innhenting av ressurser hviler på entreprenørens skuldre. Dette betyr at skal entreprenøren klare å gjennomføre dette, vil bredden av nettverket være av svært stor betydning. Dersom entreprenøren har et nettverk rundt seg som er kjent med bransjen og har kompetanse innen ulike områder i samfunnet, kan nettverket rimelig og enkelt besørge verdifull informasjon entreprenøren kan ha behov for i etableringsfasen.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Nordlandno_NO
dc.subjectbedriftsøkonomino_NO
dc.subjectledelseno_NO
dc.titleNettverkets betydning i etableringsfasenno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record