Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKanstad, Bodil
dc.contributor.authorKnudsen, Anette Marlen
dc.date.accessioned2010-09-08T13:04:30Z
dc.date.available2010-09-08T13:04:30Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140660
dc.descriptionMasteroppgave i bedriftsøkonomi - Høgskolen i Bodø, 2010en_US
dc.description.abstractNorge står overfor en utskiftning av bedriftseiere. Årsaken til dette er den kommende eldrebølgen. Om lag 120 000 små og mellomstore bedrifter vil i løpet av de neste ti årene måtte foreta et eierskifte for å kunne sikre videre drift av virksomheten. I Norge er eierskifte fortsatt en anonym del av bedriftens liv og det mangler en kultur for eierskifte. Bedriftene representerer store verdier, og gir store bidrag til velstandsutviklingen i Norge. Dessverre blir mange bedrifter lagt ned i stedet for at nye eiere kommer til. Årsakene er mange og sammensatte. Eierskifteprosessen kan være komplisert, og den innebærer en risiko. Mislykkede eierskifter kan innbære både tap av arbeidsplasser, kompetanse og fremtidige vekstmuligheter. I tillegg vil det gi konsekvenser for næringsutvikling og den lokale økonomien. Samfunnet taper arbeidsplasser og inntekten reduseres. Mange SMB er lokalisert i distrikts-Norge, og vellykkede eierskifter blir dermed ennå viktigere. Dersom bedriftseiere ikke er godt nok forberedt på eierskifteprosessen vil store verdier gå tapt som følger av det. Eierskifter er et resultat av endringer i demografiske forhold og strukturelle forhold i økonomien. Et eierskifte betyr at en vesentlig andel av eierskapet blir overført til en eller flere personer, som da tar over ledelsen og sikrer videre drift av virksomheten. Grunnen til at eierskiftet skjer kan komme av ulike årsaker. Ofte skjer eierskifte som en følge av at eierne blir eldre og derfor overfører eierskapet til yngre i familien, bedriftsledelsen, ansatte eller eksterne investorer. Allerede i 1994 kom Europakommisjonen ut med en anbefaling til medlemslandene om å øke fokus på eierskifte. Ennå har ikke Norge tatt tak i problemet. Her er eierskifte fortsatt en anonym del av bedriftens liv og vi mangler kultur for eierskifter. Formålet med denne rapporten er å øke kunnskapen og oppmerksomhet rundt temaet eierskifte. Dette ved å søke svar på hvilke utfordringer som oppstår i en eierskifteprosess og samtidig se kritisk på hva som kan bidra til vellykkede eierskifter. På bakgrunn av dette vil rapporten besvare følgende problemstillingen: ”Hva hemmer og fremmer eierskifter blant små og mellomstore bedrifter i Norge?” For å finne svar på problemstillingen var det vesentlig å forstå omfanget av eierskifte og se på hvem eierskifte berører og har betydning for. Videre var det nødvendig å skille mellom interne og eksterne faktorer som hemmer og fremmer eierskifte. Undersøkelsen er basert på casestudier hvor det ble foretatt et fokusgruppeintervju med fem informanter som enten hadde gjennomført eller var i gang med eierskifte. Siden eierskifte er et område det er forsket lite på, var fokusgruppeintervjuet med på å avdekke en bredde av synspunkter, holdninger og erfaringer om temaet eierskifte, sett fra bedriftseierens side. I tillegg var det ønskelig å undersøke eierskiftets betydning for lokalsamfunnet, derfor ble en næringskonsulent fra en distriktskommune intervjuet. Det innsamlede datamaterialet ble kodifisert og knyttet opp mot relevant litteratur. Deretter ble funnene diskutert og analysert i lys av oppgavens problemstilling. Resultatene som kommer fram viser at de interne og eksterne faktorene henger sammen med og påvirker hverandre i stor grad. De mest hemmende faktorene som kommer frem er at eierskifte er en kompleks og kostbar prosess. Dette grunnet de nasjonale reglene for skatter og avgifter ved overdragelse, samt at det eksisterer et kunnskapsgap. De økonomiske belastningene er til stor bekymring for bedriftseierne og mange føler at de bli straffet ved å gjennomføre et eierskifte. Tillit mellom menneskene, bedriften og myndighetene trer fram som en avgjørende faktor for at eierskifte skal lykkes, men dette er en faktor som vil kreve mer forskning for å kunne avdekke hvordan dette best kan skapes. Likevel er det grunn til å anta at mye bunner ut i den manglende kunnskapen og informasjon om gjennomføring av eierskifteprosessen. Det viser seg at behovet er størst i tidlig fase av prosessen og mye kan gjøres ved at dette legger til rette for eierskifte. Myndighetene bør ta ansvar og få på plass en nasjonal koordinator for eierskifteaktiviteter. I tillegg må bedriftseierne selv ta ansvar for å sette i gang eierskifte, for det er kun de som kan avgjøre når de skal overdra bedriften. Hvis ingen tar ansvar vil dette ha store konsekvenser for næringslivet og verdiskapingen i Norge.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Bodø
dc.subjectbedriftsøkonomien_US
dc.subjectinnovasjonen_US
dc.subjectentreprenørskapen_US
dc.titleEierskiftets realitet : en studie av hva som påvirker eierskifteprosessenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel