Show simple item record

dc.contributor.authorSørhaug, Øystein
dc.date.accessioned2007-10-25T12:10:41Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140710
dc.descriptionMastergradsoppgave i bedriftsøkonomi - Høgskolen i Bodø, 2007en
dc.description.abstractEntreprenørskap er viktig på alle samfunnsnivå, globalt så vel som nasjonalt, regionalt og lokalt. Således oppstår entreprenørskap både på mikro- og makronivå. Det interessante oppstår når vi kobler sammen entreprenørskap med intensjoner. Forskning på intensjoner gir oss teoridrevne og empirisk robuste mekanismer, slik at vi kan bygge en dypere og rikere forståelse omkring entreprenørskap som fenomen. Den overordnede problemstillingen i oppgaven er: Hvordan kan man predikere entreprenørielle intensjoner? Ved å bygge på aktuell og relevant litteratur presenterer oppgaven en forskningsmodell. Forskningsmodellen som presenteres har sitt utspring fra både Ajzens (1991) teori om planlagt atferd og Shapero og Sokols (1982) modell om den entreprenørielle begivenhet. Intensjonsmodellene til Ajzen på den ene siden, og Shapero og Sokol på den andre siden, blir empirisk testet, og begge modellene viser svært god forklaringskraft i å forklare entreprenørielle intensjoner. Prediksjonsevnen til teorien om planlagt atferd er marginalt bedre enn modellen om den entreprenørielle begivenhet. Man vil kunne predikere entreprenørielle intensjoner ved å endre holdninger til entprenørskap, subjektive normer og oppfattet atferdskontroll. Det er ved oppfattet atferdskontroll det største forbedringspotensiale ligger. På den ene siden om målevariabelen til oppfattet atferdskontroll skal bygge på en generell mestringsforventningsskala, må i alle fall målevariabelen konstrueres mot spesifikke mestringsforventninger som er identifisert i denne oppgaven. På den andre siden gir den lave signifikansverdien praktiske implikasjoner i form av å forbedre og stimulere den individuelle oppfattede følelsen av kontroll over entreprenøriell atferd. Forskere har i lang tid undersøkt både generelle og spesifikke krav til kompetansekrav knyttet til det å være entreprenør. Denne oppgaven identifiserer spesifikke entreprenørielle mestringsforventningsfaktorer som aldri tidligere er klarlagt. Funnene vil åpne nye vinduer til fremtidig forskning på fagfeltet. I denne sammenhengen er det gjort forslag til nye målevariabler som kan benyttes konseptuelt. Ved å identifisere spesifikke kompetansekrav og barrierer knyttet til det å være entreprenør, vil også utdannings-, opplæringsinstitusjoner, forskjellige typer organisasjoner og annet relevant skole-, forsknings- og næringsliv nyte godt av oppgavens funn. Ergo er de teoretiske og praktiske implikasjonene betydelige og dyptgående. Undersøkelsen er utført ved økonomistudenter ved Handelshøgskolen i Bodø. Populasjonen befant seg fra både bachelor- og masternivå, og utvalget besto av totalt 112 respondenter.en
dc.format.extent393203 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Bodø
dc.subjectbedriftsøkonomien
dc.subjectinnovasjonen
dc.subjectentreprenørskapen
dc.titleKunsten å tenke annerledes : en kvantitativ studie av entreprenørielle intensjoneren
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record