Show simple item record

dc.contributor.authorØstnes, Jan Eivind
dc.contributor.authorKroglund, Rolf Terje
dc.contributor.authorHassel, Kristian
dc.contributor.authorHolien, Håkon
dc.date.accessioned2016-02-01T08:54:27Z
dc.date.available2016-02-01T08:54:27Z
dc.date.issued2016-02-01
dc.identifier.isbn978-82-7456-750-4
dc.identifier.issn2464-2789
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2375438
dc.description.abstractFormålet med denne undersøkelsen var å vurdere tilstanden for Stallvikmyran naturreservat ved kartlegging av naturtyper, vegetasjon og fuglefauna. På bakgrunn av disse kartleggingene er det utarbeidet forslag til forvaltningsmål for verneområdet. Stallvikmyran ble vernet som naturreservat i 1988, men det finnes ingen forvaltningsplan for reservatet. Forut for denne undersøkelsen var også kunnskapsstatus om det biologiske mangfoldet svært begrenset. Søk i Artskart viste ingen tidligere registeringer hverken for vegetasjon eller fuglefauna. Kartlegging av naturtyper, vegetasjon og fuglefauna ble gjennomført i perioden juni – oktober 2015. Det ble registrert 108 karplantearter, 101 lavarter, 97 mosearter, 18 sopparter og 30 fuglearter. For vegetasjon ble det påvist fire rødlistearter, de tre lavartene gubbeskjegg Alectoria sarmentosa (NT), sukkernål Chaenotheca subroscida (NT) og skorpeglye Rostania occultata (VU), og levermosen torvflik Lophozia laxa (VU). Det ble registrert tre rødlistede fuglearter, vipe Vanellus vanellus (EN), lirype Lagopus lagopus (NT) og fiskemåke Larus canus (NT). Viktigste naturtyper i reservatet er minerotrofe bakkemyrer med variasjoner i vegetasjonen fra fattig til rik. Ellers finnes det også områder med ombrotrof myr, rik fukteng og flere granskogsutforminger. Tilstanden i naturreservatet vurderes som god, og i samsvar med verneformålet. Det er ikke behov for skjøtselstiltak. Resultatene fra kartleggingsarbeidet er sammen med formålsparagrafen og verneforskriften benyttet til å utarbeide forslag til forvaltningsmål for verneområdet. De fem forvaltningsmålene er relatert til ulike organisasjonsnivå for biologisk mangfold.nb_NO
dc.description.sponsorshipRøyrvik kommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelagnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesUtredning / Nord universitet;2
dc.subjectStallvikmyran naturreservatnb_NO
dc.subjectnaturtypernb_NO
dc.subjectvegetasjonnb_NO
dc.subjectfuglefaunanb_NO
dc.subjectkartleggingnb_NO
dc.subjectforvaltningnb_NO
dc.titleForvaltningsmål for Stallvikmyran naturreservat, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelagnb_NO
dc.typeOthersnb_NO
dc.source.pagenumber36 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record