Now showing items 21-40 of 118

  • Undersøkelse av elg felt i Steinkjer 2006 

   Kvam, Tor; Tronstad, Stig; Andersson, Paul; Okkenhaug, Håvard (Høgskolen i Nord-Trøndelag / Utredning, Others, 2007-04-23)
   Aldersbestemmelse og reproduksjonsanalyse er foretatt på innsendt materiale av elg Alces alces skutt i Steinkjer kommune i 2006. I alt er 770 elger undersøkt. Alder er bestemt ved hjelp av tannsnitt. Materialet består av ...
  • Norsk-svensk bachelorgradsutdanning i skog- og trenæringen: sluttrapport DNR.NG3041-11-06 

   Rannem, Arne; Schüberg, Håkan (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2007-05-29)
   Skogbruket i Norge og Sverige har gjennom de siste tiårene gjennomgått store endringer. Antall sysselsatte har blitt kraftig redusert til tross for at stående volum i skogen øker i begge land. Utviklingen medvirket til ...
  • Taksering av hønsefugl – hvorfor og hvordan: erfaringer fra et samarbeid i Nord-Trøndelag 

   Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar; Rannem, Arne (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2007-05-29)
   Vi ser at det er en økende interesse blant både forvaltere, grunneiere og jegere, i forhold til å forvalte også småviltressursene mer planmessig. Ikke minst gjelder dette i forhold til å kunne vite noe mer om hva man har ...
  • Havlandet: et destinasjonsutviklingsprosjekt mellom kommunene Roan, Osen, Flatanger og Namdalseid: sluttrapport i samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag 

   Ryan, Anne Wally; Holand, Ivar S.; Wollan, Gjermund (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2007-08-23)
   Bakgrunnen var et ønske om utvikling av et felles destinasjonsprosjekt mellom kommunene Flatanger, Roan, Osen og Namdalseid. En av tankene var å skape en mulig ”reiserute” med gode og kvalitetssikre destinasjoner gjennom ...
  • Tema Tre - effekter og nytte: en evaluering av prosjektet Tema Tre 

   Aasetre, Jørund (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2007-09-18)
   Prosjektet Tema Tre med innretning mot "Hus, Hem och Trädgård" er rettet mot nyskapning og nettverksbygging i trebransjen i Trøndelag og Jämtland. Prosjektet har som mål å utvikle en grenseoverskridende paraplyorganisasjon ...
  • Eventuell fredning av Vikanbukta våtmarksområde i Stjørdal kommune og effekter på antall birdstrikes ved Trondheim lufthavn, Værnes 

   Husby, Magne (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2007-09-27)
   Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har i utkast til verneplan for sjøfuglområder i Nord- Trøndelag er Vikanbukta i Stjørdal kommune foreslått som fuglefredningsområde av Direktoratet for Naturforvaltning. Luftfartsverket (nå ...
  • Norske og svenske blåskjell til Europa: sluttrapport. Geir Olav Knappe (red.) 

   Knappe, Geir Olav; Vannebo, Håvard; Lindblad, Björn; Gunnarsson, Bengt; Mørkved, Ole Jørgen (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2007-11-19)
   Prosjektet startet gjennom norsk søknad datert 30. mars 2004 og norsk tilsagn datert 14.11.2005. Prosjektet var planlagt gjennomført i prosjektperioden 01.08.2005 - 31.12.2006. Etter søknad ble prosjektperioden forlenget ...
  • Etablering av produksjonslaboratorium for legemidler i Namsos: forprosjektrapport 

   Brenne, Tor; Ness, Snorre (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2007-12-17)
   I de senere årene har det skjedd store endringer innen apotektjenester med samarbeid og kjededannelser. Tidligere apoteklovgivning ga grunnlag for at godkjente laboratorier kunne produsere enkelte legemidler. Ved innføring ...
  • Avfallsdeponienes betydning for reirpredasjon og bestandsendringer av hekkende fugler på strandeng og dyrka mark i Trøndelag 

   Husby, Magne; Grande, Ann-Kristin Skjeflo (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2007-12-20)
   Det er dokumentert stor nedgang i bestandene av vadere og fiskemåke i en stor del av Europa gjennom mange år. Også i Norge er en slik negativ trend registrert for mange av artene. Predasjonen av reir (reirplyndringen) ...
  • Kartlegging av kalkskog i kommunene Snåsa og Steinkjer, Nord-Trøndelag 

   Holien, Håkon (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2008-01-31)
   Biologisk kartlegging av kalkskog med fokus på intakte systemer og rødlistearter er gjennomført i sju lokaliteter i kommunene Snåsa (4) og Steinkjer (3). Undersøkelsen viser at naturtypen er sterkt utsatt for hogst og ...
  • Elg i Steinkjer: beiteressurser og bestandsutvikling. Forprosjekt 

   Kvam, Tor; Hagen, Bjørn Roar (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2008-04-09)
   Forprosjektet ble satt i gang i 2006 for å legge et faglig grunnlag for et tre-årig elgprosjekt. På bakgrunn av skriftlige uttalelser fra fire (av seks mulige) tildelingsområder (lokale forvaltningsområder)i Steinkjer, er ...
  • Alders- og reproduksjonsundersøkelse av elg felt i Steinkjer 2007 

   Kvam, Tor; Tronstad, Stig; Karlsen, Arve; Okkenhaug, Håvard (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2008-04-09)
   Aldersbestemmelse og reproduksjonsanalyse er foretatt på innsendt materiale av elg Alces alces skutt i Steinkjer kommune i 2007. I alt er 694 elger undersøkt. Alder er bestemt ved hjelp av tannsnitt. Materialet består ...
  • Behandling av furu på rot: et forsøk på å øke mengden av kjerneved i stammen 

   Bjelkåsen, Toralf (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2008-05-14)
   Fra litteratur og tradisjon er det kjent at når furutrær blir såret, vil de danne ved med større innhold av kvae (ekstrativstoffer) som en beskyttelse mot angrep av råtesopper. Den harpiksmettede veden som dannes etter ...
  • Visningssenter - Bjørøya Fiskeoppdrett AS: sluttrapport 

   Wollan, Gjermund (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2008-06-11)
   I denne rapporten vises både grunnlaget for og den konkrete gjennomføringen av et visningssenter eller minimuseum knyttet til Bjørøya Fiskeoppdrett AS i Flatanger. Bakgrunnen for et visningssenter ligger i de muligheter ...
  • Undersøkelse av elg felt i Snåsa 2007 

   Kvam, Tor; Tronstad, Stig; Karlsen, Arve; Okkenhaug, Håvard (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2008-06-30)
   Aldersbestemmelse og reproduksjonsanalyse er foretatt på innsendt materiale av elg Alces alces skutt i Snåsa kommune i 2007. I alt er 303 elger undersøkt. Alder er bestemt ved hjelp av tannsnitt. Materialet består av ...
  • MN-Vekst AS 20 år - På lag! En presentasjon av en Vekst-bedrift 

   Brenne, Tor (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2008-09-30)
   Utredningen er en historisk gjennomgang av en Vekst-bedrifts første 20 år. MN-Vekst AS er en arbeidsmarkedsbedrift i Namsos som også har virksomhet i Flatanger Kommune. Flatanger og Namsos kommuner eier bedriften. Utredningen ...
  • Mobil-TV og events 

   Sørli, Håvard; Nygård, Ståle A.; Ringseth, Briger (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2008-10-29)
   Dette prosjektet hadde som mål og finne svar på hvorvidt mobil-tv-tjenester kan berike et arrangement/event samt finne effektive produksjonsmetoder for aktører som ønsker å levere slike tjenester. For å finne svar på ...
  • Elg-/reingjerdet på Falmår. Delprosjekt 2: sluttrapport 

   Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar; Sørli, Håvard; Kveli, Jens; Tømmerås, Svend Harald; Rolandsen, Christer (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2008-12-05)
   Rapporten gir en samlet fremstilling av hovedresultatene og -erfaringene etter tre vinterfeltsesonger, 2004/2005, 2005/2006 og 2006/2007, knyttet til delprosjekt 2 innenfor FoU-prosjektet ”Elg-/reingjerdet på Falmår”. ...
  • Kommentarer til NOU 2005:18: fordeling, forenkling, forbedring – inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 

   Westeren, Knut Ingar (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2008-12-15)
   I 2004 ble det undertegnet en kontrakt mellom Landsdelsutvalget og Høgskolen i Nord- Trøndelag om å gjennomføre et prosjekt i tilknytning til det arbeid som var i gang på statlig nivå med oppnevning av et nytt ...
  • Inntektsutjevning og insentiver 

   Westeren, Knut Ingar (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2008-12-15)
   I 2004 ble det undertegnet en kontaktet mellom Landsdelsutvalget og Høgskolen i Nord- Trøndelag om å gjennomføre et prosjekt i tilknytning til det arbeid som var i gang på statlig nivå med oppnevning av et nytt ...