Show simple item record

dc.contributor.authorSivertsen, Trine Vang
dc.date.accessioned2015-01-19T12:28:07Z
dc.date.available2015-01-19T12:28:07Z
dc.date.issued2015-01-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/274312
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven er å belyse elevers meninger ved bruk av interaktiv tavle som artefakt. Et artefakt er ofte tenkt om en gjenstand som er menneskeskapt. Jeg velger å se på interaktiv tavle som et medierende artefakt som samvirker med stimulus respons. Der interaktiv tavle blir et kulturelt verktøy i klasserommet. Elevene er primærkilder til meningene da «Informasjonen er gitt av en som har førstehånds kjennskap til den hendelsen eller det fenomenet det gis informasjon om.» (Johannessen, Tufte, & Christoffersen, 2010, s. 403). Oppgaven er en aksjonsforskningsoppgave der «Målet med aksjonsforskning er å oppnå forskning (forståelse) og handling (endring) på samme tid.» (Johannessen, Tufte, & Christoffersen, 2010, s. 393). Undersøkelsene er kvalitative i form av observasjon og samtaleintervju. Dette for å innhente kvalitet om elevenes meninger til temaet. «Kvalitative metoder er systematisk at erfare og beskrive de særlige kvaliteter og egenskaber ved det studerede.», (Rienecker & Jørgensen, 2004, s. 82). I tillegg kommer funn fra spørreundersøkelse som elevene har besvart i forhold til meninger om engasjement og interaktiv tavle. Ved å benytte denne innsamlingsmetoden er jeg kommet over på kvantitativ forskningsmetode, da resultatet er målbart i form av tall. Ved å gi spørreundersøkelsen noen åpne svarmuligheter, blir spørreundersøkelsen mer kvalitativ. Formålet med spørreundersøkelsen er å minske feilkilder, da elevene også kan ytre meningene sine skriftlig og anonyme. Meningene i spørreundersøkelsen vil bli en blanding av kvalitative og kvantitative funn. Summert opp vil oppgaven være en kvalitativ forskningsoppgave da fokuset er på elevers meninger med problemstillingen: «Hva mener elevene skaper engasjerende undervisning ved bruk av interaktiv tavle i matematikkundervisning?» Ved datainnsamling kom det fram syv hovedkategorier innen elevers meninger som danner grunnlaget for tolkning av funn. Disse hovedkategoriene danner en arketype for denne klassens meninger om interaktiv tavle i matematikkundervisning: 1. Lærerens egenskaper 2. Smart Board 3. Matematikk som fag 4. Deltagelse 5. Eleven selv 6. Motivasjon 7. Refleksjon av egen læring Ved drøfting vil jeg se på hovedkategoriene som danner grunnlaget for drøfting av elevers meninger. Ved å drøfte disse hovedkategoriene tilegnet jeg meg kunnskap om klasseromsledelse ved bruk av interaktiv tavle, strukturering av tavla og tidsbruk for planlegging og gjennomføring av undervisning. Ved å tolke elevers meninger fikk jeg et innblikk i hva som engasjerer elever ved bruk av et slikt artefakt. Teorier som jeg synes er relevant for temaet er Alexejev N. Leontjevs aktivitetsteori. Aktivitetsteorien er valgt som et analyseverktøy for den sosiokulturelle læringsarena. Videre vil jeg se på den didaktiske relasjonsmodellens faktorer som fremmer engasjement hos elevene. Interaktiv tavle er i denne oppgaven baser på bruk av Smart Board og funksjoner som kan brukes sammen med denne type interaktiv tavle, f.eks. film på youtube og bruk av presentasjonsverktøyet; presi.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectinteraktive tavler, engasjement, matematikk, matematikkundervisningnb_NO
dc.titleKan interaktiv tavle skape engasjement? : om engasjement og matematikk sett med elevers øynenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Other disciplines within education: 289nb_NO
dc.source.pagenumber54 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge