Show simple item record

dc.contributor.authorEinseth, Mari Brenne
dc.date.accessioned2015-07-06T09:01:24Z
dc.date.available2015-07-06T09:01:24Z
dc.date.issued2015-07-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/286543
dc.description.abstractFor å fremme fysisk aktivitet blant barn og unge er kroppsøvingsfaget i skolen viktig. Trivsel ved fysisk aktivitet blir betraktet som viktig i faget. Tidligere forskning viser at ikke alle trives i kroppsøvingsfaget. Noen studier antyder at om lag 70 % av elevene trives og rundt 10 % mistrives i faget. Videre ser det ut til at guttene trives bedre enn jentene, samt at jentene mistrives i større grad enn guttene (Flagestad, 1996; Ingebrigtsen, 2004; Holm, 2005; Wabakken, 2010; Mathiassen, 2013). Hensikten med denne studien er å undersøke trivselen hos elever som kan være utsatte for å oppleve mistrivsel i faget i videregående skole. Videre undersøkes pedagogiske- og sosiale faktorer som påvirker trivselen i faget, i hvilken grad trivsel og deltakelse henger sammen, samt hva elevene mener må til for å oppnå god trivsel og deltakelse i faget. I studien benyttes en feltstudietilnærming, der to ulike datainnsamlingsmetoder brukes; ikke-deltakende observasjon og semistrukturert, individuelt intervju. 5 ulike klasser fra én videregående skole ble observert i 4 uker. Observasjonene hadde to funksjoner; å observere elevenes faglige- og sosiale adferd, samt kartlegge tegn på trivsel og mistrivsel, og danne grunnlaget for rekruttering av informanter til intervju. 7 elever, fire gutter og tre jenter, fra fem forskjellige videregående 1 klasser ble valgt ut til å delta i intervju. I intervjuene ble det stilt spørsmål om trivsel under temaene aktiviteter, organisering, læreren og medelever. Det ble også stilt spørsmål om trivsel i tilknytning til selvoppfatning og motivasjon. Undersøkelsens viktigste funn er at trivselen hos elever som er utsatte for å oppleve mistrivsel i faget varierer, og at trivselen kan kjennetegnes på ulike måter. Høyt fravær, dårlig innstilling og lav (eller ingen) motivasjon er blant de viktigste kjennetegnene. I tillegg ser det ut til at trivselen kan være synkende med alderen til elevene. Men mistrivsel kan ikke alene baseres på observerbar adferd, og ikke alle elever som er utsatte for mistrivsel, trives dårlig i faget. Det er flere pedagogiske- og sosiale faktorer som påvirket trivselen hos elevene, men faktorene er individuelle og varierende ut i fra ulike situasjonsfaktorer. Faktorer som innhold i timene, medbestemmelse i faget, relasjoner med lærer og medelever, skader, selvoppfatning og motivasjon blir vektlagt. Trivsel og deltakelse kan også henge nøye sammen. Pedagogisk innsats fra lærer, opplevelsen av å bli sett, indre og/eller ytre motivasjon, samt sosial relasjon med lærer og medelever, kan være avgjørende for å oppleve god trivsel og deltakelse i faget. Abstract: To promote physical activity among children and youth, physical education (PE) in school and enjoyment in the subject are important. Some studies suggest that not all students experience enjoyment in PE. It appears that about 70% of students experience enjoyment and around 10% don`t. It also seems that the boys experience enjoyment in a greater extent than girls (Flagestad, 1996; Ingebrigtsen, 2004; Holm, 2005; Wabakken, 2010; Mathiassen, 2013). The purpose of this study is to examine students` enjoyment in upper secondary school among students who may be at risk for experiencing lack of enjoyment. Furthermore, educational- and social factors that affect enjoyment are examined, whether enjoyment and participation are interrelated, and what students think is necessary to achieve enjoyment and participation. In this study a field study approach is used, were two different collection methods are used; non-participant observation and semi-structured, individual interviews. 5 classes from one upper secondary school were observed over 4 weeks. The observations had two functions; observing students` educational- and social behavior, and identify signs of enjoyment, as well as the recruitment of informants to the interviews. 7 students, four boys and three girls, from five different classes were selected to participate in the interviews. In the interviews questions were raised about enjoyment under the themes of activities, organization, teacher and classmates. It was also questioned about satisfaction related to self-esteem and motivation. The study's main finding is that enjoyment among students who experience a lack of enjoyment varies, and that there may be characterized in different ways. High absence, poor attitude and low (or no) motivation is among the most important characteristics. It appears that enjoyment may be declining with age of the students. Furthermore enjoyment can`t be based on observable behavior alone. There are several educational- and social factors that affect enjoyment, but the factors are both individual and based on various factors situation. Contents in hours, participation in the discipline, relationships with teachers and classmates, injuries, self-esteem and motivation, are among the factors students emphasizes. Educational efforts of teachers, the experience of being seen, internal and/or external motivation, and social relationship with both the teacher and peers, can be decisive to experience enjoyment and participation in the subject.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectKroppsøvingnb_NO
dc.subjectTrivselnb_NO
dc.subjectAdferdnb_NO
dc.subjectDeltakelsenb_NO
dc.subjectSelvoppfatningnb_NO
dc.subjectMotivasjonnb_NO
dc.titleTrivsel i kroppsøving i videregående skole hos elever som er utsatte for mistrivselnb_NO
dc.title.alternativeEnjoyment in physical education in upper secondary school among students who experience a lack of enjoymentnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber56nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record