Show simple item record

dc.contributor.authorKvitting, Hanne Marit
dc.date.accessioned2012-07-11T12:10:55Z
dc.date.available2012-07-11T12:10:55Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978-82-7314-672-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/141745
dc.descriptionMasteroppgave i tilpassa opplæring - Universitetet i Nordland, 2011no_NO
dc.description.abstractBakgrunn er kjennskap til kartleggingsverktøyet DAt-Kon i jobben som spesialpedagog i PPtjenesten. Det er få undersøkelser gjennomført med utgangspunkt i DAt- Kon og av den grunn er det av interesse å se nærmere på nytten av kartleggingsverktøyet, og hvordan samarbeidet er mellom de involverte partene. Erfaringer er innhentet fra tre perspektiv: foreldre, pedagoger og PP- rådgivere. Formålet med oppgaven er å innhente erfaringer fra bruken som kan bidra til at andre brukere av DAt-Kon reflekterer over de prosesser som iverksettes ved bruken av kartleggingsverktøyet og deres betydning i gjennomføringen. Personlig har undersøkelsen gitt meg muligheten til å ta et verdifullt steg ut av min rolle som spesialpedagog i PP- tjenesten til rollen som forsker. Undersøkelsen har gitt meg mulighet til å reflektere over egen praksis og gitt meg økte kunnskaper om DAt-Kon. Med dette som utgangspunkt er problemstillingen i oppgaven: Hvilke erfaringer har foreldre, pedagoger og pedagogisk- psykologisk rådgivere med bruken av kartleggingsverktøyet DAt-Kon i samarbeidet rundt 3 elever i grunnskolen? For å belyse problemstillingen på best mulig måte har jeg valgt å gjennomføre et kvalitativt forskningsarbeid med intervju som metode. Det er gjennomført et sammensatt singelcase studie med flere analyseenheter. Intervjuguiden er utarbeidet med tanke på gjennomføre et semistrukturert intervju som gav mulighet for utdypende spørsmål ut fra informantens svar. Utvalget består av 2 foreldre, 2 pedagoger og 3 PP- rådgivere. Disse er tilknyttet hver av de 3 elevene i grunnskolen. I bearbeiding av data er det brukt hermeneutisk- fenomenologisk tilnærming. Resultater av undersøkelsen: Resultatene viser at alle informantene synes DAt-Kon er et nyttig verktøy, men at det er tidkrevende. Undersøkelsen viser at samarbeidet mellom hjem- skole er vanskelig, men at det ble bedre når kontakten med PP- tjenesten ble etablert. PP- rådgiverens ferdigheter og foreldrenes kontakt med PP- rådgiver har betydning for å etablere et bedre samarbeid mellom hjem og skole. Resultater fra undersøkelsen viser at pedagogene synes det er utfordrende å være lærer til elever med atferds- og konsentrasjonsvansker, men at de føler en trygghet ved å gjennomføre DAt- Kon og få veiledning fra rådgiverne i PP- tjenesten. Erfaringer fra brukerne viser at kartleggingen er med på å gi økt samarbeid og en felles forståelse som igjen gir et nytt utgangspunkt for samarbeid. Pedagogene utrykker med dette et ønske om mer veiledning. Ut fra tilbakemeldinger fra informantene kan en se at DAt-Kon gjennomføres ulikt av PPrådgiverne og en kan se tendenser til at dette er med på å påvirke kvaliteten på den prosessen kartleggingen igangsetter. PP- rådgiverne utrykker at de ikke alltid får gjennomført et tilfredsstillende karteleggingsarbeid på grunn av kapasitetsproblemer.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Nordlandno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave i tilpassa opplæring;2/2012
dc.subjecttilpassa opplæringno_NO
dc.titleErfaringer med kartleggingsverktøyet DAt-Konno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record