Show simple item record

dc.contributor.authorOpland, Berit
dc.date.accessioned2012-07-31T09:40:37Z
dc.date.available2012-07-31T09:40:37Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/141761
dc.descriptionMasteroppgave i tilpassa opplæring - Universitetet i Nordland, 2012no_NO
dc.description.abstractBakgrunn for oppgaven er ønske om å skaffe en oversikt over klienttilfanget i PP-tjenesten, både med tanke på vanskekategorier og aldersmessige og kjønnsmessige tendenser. Det er en stor overvekt av gutter som har spesialundervisning i Norge, og ifølge Utdanningsforbundet (2010) er andelen elever som mottar spesialundervisning økende oppover i klassene. Dette står ikke i samsvar med intensjonen i Kunnskapsdepartementets satsingsområde «Tidlig innsats». Formålet med kartleggingen er å utvikle kunnskap om den elevmassen PP-tjenesten skal forholde seg til og de utfordringer våre samarbeidspartnere står ovenfor. På grunnlag av tema og formål med oppgaven, har jeg kommet fram til følgende hovedproblemstilling: Hvordan fordeler henvisninger til PP-tjenesten i forhold til vanskekategorier, alder og kjønn? For å operasjonalisere problemstillingen har jeg formulert fem forskningsspørsmål, og med utgangspunkt i forskningsspørsmålene vil analysen danne grunnlag for å belyse problemstillingen. Med tanke på å kunne benytte kartleggingen i PPtjenesten har jeg også med følgende underordnet problemstilling Hvordan kan kartleggingen være til nytte for PP-tjenestens arbeid? Studien er avgrenset til å gjelde henvisninger til PPTX i 2010. Den teoretiske referanserammen til studien redegjør for PP-tjenestens rolle og mandat, retten til spesialundervisning og satsingsområdet tidlig innsats. Videre omtales forhold omkring lærevansker og kjønnsforskjeller innenfor skole og spesialundervisning. Forskningsprosjektet er vitenskapsteoretisk forankret innenfor både positivismen og hermeneutisk perspektiv. Studien gjennomføres ved å benytte kvantitativ og kvalitativ forskningsmessig strategi, da formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge kvantitative og kvalitative data. Metoden jeg har benyttet er dokumentanalyse. Målet med studien har vært å kartlegge foreliggende forhold, og det har ikke vært aktuelt å trekke kausale slutninger eller å generalisere funnene som foreligger i mitt utvalg. Kartleggingen viser at det er lese- og skrivevansker som dominerer når det gjelder variabelen vanskekategorier, tett etterfulgt av språk- og artikulasjonsvansker og sosiale og emosjonelle vansker. Hovedtyngden av enhetene ligger innenfor aldersvariablene 6-9 år. Funnene viser en kjønnsmessig fordeling på 61 % gutter og 39 % jenter.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Nordlandno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave i tilpassa opplæring;3/2012
dc.subjecttilpassa opplæringno_NO
dc.titleHenvisninger til PP-tjenesten : en studie av hvordan henvisningskategoriene fordeler seg i forhold til alder og kjønnno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record