Show simple item record

dc.contributor.authorNeppelberg, Tor Ivar
dc.date.accessioned2012-09-27T12:01:48Z
dc.date.available2012-09-27T12:01:48Z
dc.date.issued2012-09-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/145778
dc.description.abstractI denne undersøkelsen har jeg sett på sammenhenger mellom mengde og type lekser i norsk ungdomsskole og videregående skole i fagene matematikk og naturfag/fysikk ved å analysere data fra TIMSS 2007 for 8. trinn og TIMSS Advanced 2008 for siste trinn på videregående skole. Undersøkelsen viser at det er relativt små forskjeller i prestasjoner mellom elever som bruker mye og lite tid på lekser, størst forskjell ser vi mellom elever som oppgir at de ikke gjør lekser og de som gjør lekser, der de som ikke gjør lekser presterer svakere. Mønsteret er stort sett det samme uavhengig av hvilket fag og trinn vi studerer Når det gjelder hvilke typer lekser som blir gjort, viser det seg at oppgaveløsning har størst betydning i matematikkfagene og fysikk. I naturfag ser vi at leselekser har en større betydning enn i matematikk og fysikk, og dette kan forklares med at det er ulike arbeidsmetoder som er mer tilpasset enkelte fag enn andre. Når det gjelder gjennomgang av lekser, har dette en negativ betydning for prestasjonen for 8. trinn, mens betydningen er positiv for videregående trinn. Denne type data kan dokumentere eventuelle sammenhenger mellom hvordan elever presterer og hvor mye tid de bruker på lekser, men det er vanskelig å trekke slutninger om direkte årsak. Når vi ikke ser store forskjeller i prestasjoner mellom elever som gjør mye og lite lekser, kan det skyldes at lekser ikke er et viktig bidrag til elevenes læring. Men det kan også skyldes at elever som sliter i faget må bruke mye tid i hjemmet for å kompensere for at de lærer mindre på skolen. In this study, I looked at the relationship between amount and type of homework and achievement in TIMSS of Norwegian middle school- and high school pupils in mathematics and science/physics. Data from TIMSS 2007 for the 8. grade and TIMSS Advanced 2008 for the final stage of high school, was used for the analyzes. The survey shows that there was relatively little difference in performance between the students who use much time and little time on homework. The greatest difference we see is between the students who state that they do not do their homework and those who do their homework, where those who do not do their homework perform weaker. The pattern is basically the same regardless of the subject and age. When it comes to what type of homework is done, it turns out that problem solving is most important for achievement in mathematics and physics. In science, we see that reading homework has a larger impact for achievement than in mathematics and physics, and this can be explained that there are different methods that are more suited to some subjects than others. When it comes to reviewing homework, this has a negative impact on performance of 8. grade, while the impact is positive for the high school level. This type of data can document any relationship between how students perform and how much time they spend on homework, but it is difficult to draw conclusions about the direct causes. When we do not see big differences in performance between students who do much and very little homework, it may be that homework is not an important contribution to pupils' learning. But it may also be that students who are struggling in the subject must spend more time at home to compensate for that they have not learned in school.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectnaturfagdidaktikkno_NO
dc.subjectlekserno_NO
dc.subjectTIMSS 2007no_NO
dc.subjectTIMSS 2008no_NO
dc.titleLekser og læring i realfag : sammenhenger mellom prestasjoner og lekser i matematikk og naturfag/fysikk på ungdomsskole og videregående skoleno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber46no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record