Show simple item record

dc.contributor.authorLie, Marius Appelkvist
dc.date.accessioned2011-10-14T11:23:03Z
dc.date.available2011-10-14T11:23:03Z
dc.date.issued2011-10-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/147013
dc.description.abstractEt undervisningsopplegg med bruk av spillet og leken Capture the flag (CTF) er gjennomført i en 10. klasse med utgangspunkt i John Dewey’s teori om erfaringslæring. Dewey var opptatt av den praktiske handlingsfilosofien og dette var noe av utgangspunktet for aktivitetspedagogikken og spesielt hans erfaringslæring, hvor begreper som handling, erfaring og refleksjon er sentrale (Dewey, 1916/1996). Ut fra disse begrepene er det utarbeidet et undervisningsopplegg og deretter formulert to problemstillinger for en nærmere oppfølging og studie. Undervisningsopplegget tar i bruk en prøve- og- feile-metode og en grupperefleksjons-metode. Den første problemstillingen i studien er: Hvilke erfaringer og synspunkter har elevene på prøve- og- feile-metoden som brukes i CTF. Den andre problemstillingen er: Hvilke erfaringer og synspunkter har elevene på grupperefleksjons-metoden som brukes i CTF. Studien har hatt en kvalitativ tilnærming med bruk av observasjoner, gruppeintervjuer og individuelle intervjuer, der den ene halvparten av klassen er blitt studert spesielt. A teaching program using the game Capture the Flag (CTF) is implemented in a 10th grade class with the basis of John Dewey’s theory on experiential learning. Dewey focused on the philosophy of practical actions as part of the basis for the activity’s pedagogy, and particularly his experiential learning, where action, experience and reflection are central terms (Dewey, 1916/1996). A teaching program has been composed based on these terms, thereafter two problem formulations were created for a closer follow-up and study. The teaching program uses an attempt-and-failure method, and a group-reflection method. The first problem formulation in the study is: What experiences and views do the students have through an attempt-and-failure method during CTF. The second problem formulation is: What experiences and views do the students have by using the group-reflection method during CTF. The study has had a qualitative approach by observation, group-interviews as well as individual interviews, where half of the class was specifically observed. The study’s results show that the studentsen_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectkroppsøvingen_US
dc.subjectungdomsskoleeleveren_US
dc.subjecterfaringslæringen_US
dc.subjectJohn Deweyen_US
dc.subjectphysical educationen_US
dc.subjectmiddle school studentsen_US
dc.subjectexperiential learningen_US
dc.titleErfaringslæring i kroppsøving: en kvalitativ studie av elevers læring i et undervisningsopplegg i kroppsøving som bygger på Dewey’s begreper handling, erfaring og refleksjon.en_US
dc.title.alternativeExperiential learning in Physical Education: a qualitative study of student learning in a Physical Education program based on Dewey’s concepts of action, experience and reflection.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber56 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record