Show simple item record

dc.contributor.authorJohansen, Jan Birger
dc.date.accessioned2009-01-08T13:33:38Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/145834
dc.description.abstractStudiet løfter frem lærerkompetansens verdi for elever med underskudd på motivasjon for læring og egenutvikling. En sosio-emosjonell lærerkompetanse gir denne elevgruppen energi til å ta fatt i sin egen fremtid på en utviklende måte. Denne avhandlingen bidrar til forståelsen av innholdet i den sosiale samhandlingen mellom lærer og elev. Relasjoner som utvikles har betydning for elevens utvikling og vekst. En hovedproblemstilling i denne sammenhengen er; hva betyr mellom-menneskelig samhandling mellom lærer og elev som grunnleggende vilkår for læring og utvikling? Hva konstituerer og hva hindrer god samhandling mellom lærer og elev? Er lærere og skoleledere bevisst den gode samhandlingen, og hvordan kommer det til uttrykk? Som en endelig problemstilling stilles det spørsmål om det kan utvikles retningslinjer for utøvelse og skjønn for den gode samhandlingen. Innsikt og forståelser er basert på bruk av ulike vitenskapelige metoder. I hovedsak er metodebruken kvalitativ i et retrospektivt perspektiv. De kvalitative undersøkelsene har både vært individuelle og kollektive. Elevene, lærere og skoleledere som var med i undersøkelsene, var mine medaktører knyttet til en bestemt klasse fra skoleårene 1976 - 80. Den individuelle delen har bestått av opplevelser og handlinger nedskrevet i det som er definert som "retrospeksjonsbøker". Den kollektive delen har vært knyttet til et seminar der aktørene har vært samlet til felles refleksjoner fra denne skoletiden. Resultatene fra undersøkelsene er sammenlignet med innholdet av mine lærerdagbøker. Breddeundersøkelser er gjennomført for å lokalisere tendenser i innholdet av relasjonene mellom voksne og unge i dagens samfunn både på skole og i fritid. Empirien gir grunnlag for diskusjoner inn i det sosialt samhandlende læring- og utviklingsperspektivet. I diskusjonen blir betydningen av mellom-menneskelig samhandling mellom lærer og elev nært knyttet til kognitiv- og sosial kompetanse. Et vesentlig innhold er betydningen av hvilke kommunikative handlinger som konstituerer eller hindrer utviklingen av de personlige erkjennende prosesser, og i hvilken betydning dette har som et grunnlag for den kognitive læringen. Resultatene viser at mange elever har behov for utradisjonelle strukturer i forhold til sin egen utvikling. Atferdsmodifikasjon skjer ofte i sammenheng med emosjonell læring, der det skapes psykodynamisk overskudd og motivasjon for kognitiv utvikling og vekst. Læreren må i større grad finne elevens "hjemmebane” gjennom sensitive observasjoner og spontane handlinger i det interaktive møtet med eleven. Gjennom et felles opphold på elevens arena kan det skapes muligheter for innsikt i viktige verdier for meningsfylte, konstruktive og konfluente didaktiske prosesser. Denne form for samhandling skaper ofte brudd på tradisjonelle strukturer i skolen. Avhandlingens resultater gir denne delen stor oppmerksomhet. Her defineres det utradisjonelle som en form for nødvendig ustruktur der konsekvensene av våre sosiale handlinger i et læringsperspektiv står sentralt.en
dc.format.extent3924851 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.publisherInstitutionen för lärarutbildning, Centrum för forskning i lärande, Luleå tekniska universiteten
dc.relation.ispartofseriesDoktorsavhandling / Luleå tekniska universiteten
dc.relation.ispartofseries2000:32en
dc.subjectkognitiv- og emosjonell læring, relasjoner, situert læring, mesterlæring, interaksjon, utviklingsatferd, sosial læring, kommunikasjon, sosial samhandling, samarbeidskole - kodeen
dc.title"Du berga livet på kar'n" : mellom-menneskelige relasjoner mellom lærer og elev i dagens skoleen
dc.typeDoctoral thesisen
dc.source.pagenumber235en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record