Show simple item record

dc.contributor.authorSandvik, Toril
dc.contributor.authorKjelsrud, Hilde
dc.date.accessioned2009-02-27T08:01:25Z
dc.date.issued2008-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/147155
dc.description.abstractTrafikklærerutdanningen ble et toårig høgskoletilbud ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) fra januar 2004. Trafikklærerutdanning er et viktig satsningsområde for myndighetene når det gjelder trafikksikkerhetsarbeid. Det blir stilt høye kvalitetskrav til utdanningen, der det er et overordnet mål å integrere teori - og praksisundervisning ved høgskolen. Som et ledd i dette blir praksis gjennomført i høgskolens egen integrerte trafikkskole. Som masterstudenter i kunnskapsledelse har vi fokus på kunnskap og læring, og vi ønsker gjennom vår avhandling å se nærmere på om trafikklærerutdanningen kan ta i bruk en ny metode for å imøtekomme kvalitetskravene på utdanningen. Vi har utviklet og prøvd ut en metode der et overordnet mål er å bedre trafikklærerstudentens evne til selv å reflektere over egen og andres handlinger; reflekterende team. Vi gjorde en kvalitativ tilnærming i praksisundervisningen ved HiNT våren 2008, gjennom et pilotforsøk og 6 praksistimer med studenter har vi utviklet og tilpasset reflekterende team til trafikklærerutdanningen. Vi har gjennom prosessen kommet frem til et teoretisk rammeverk for vår forskning som bygger på kunnskap og læring. Resultatene av vår empiri og tolkning av funn viser at studentene opplever det å bruke reflekterende team som et verdifullt tillegg i trafikklærerutdanningen. Vi har vurdert data opp imot teorirammeverket vårt og funnet noen barrierer for å gjennomføre metoden. Omsorg i gruppa er viktig. Tryggheten og evnen til aktiv empati, samt viljen til å reflektere over handlinger, følelse og tanker påvirker kvaliteten på det reflekterende teams arbeid. En utfordring videre vil være å implementere metoden ved HiNT’s avdeling for trafikklærerutdanning. Dette vil kreve støtte fra ledelsen, involvering av kolleger ved høgskolen samt å integrere metoden i teorifagene. / The driving teacher education became a two year university college programme in 2004, at Nord-Trøndelag University College. Educating driving teachers is an important issue for the authorities when it comes to road safety work. There are high quality demands concerning the education. One main issue is to integrate theoretical and practical subjects at the university college. To cover this aspect the university college has its own integrated driving school. As we are master-students in knowledge management our main focus is on knowledge and the process of learning, and we wish through our project to find out if the university college can use this method in educating driving teachers to comply with the quality demands of the education. The focus in our master project is to develop and try out an additional method to help driving teacher students to reflect on their own, and others actions; by using reflecting team. We have done a qualitative approach to the field at the university college during spring 2008. Through a pilot project and six driving lessons we have developed and adjusted reflecting team as a method. During this process we have come up with a theoretical framework which will support our focus on knowledge and the learning process. Results from our empirical research and interpretation of data and information shows that students have experienced the use of reflecting teams as a valuable addition to driving teacher education. We have found some hindrances that are important to consider if this method shall have the effect it is supposed to have. A caring atmosphere is quite important in the group. To feel safe and the ability to use active empathy, and the will to reflect on actions, emotions and thoughts will affect the quality of the work of the reflecting team. An additional challenge is to implement this method at the university college, this requires support from the management and other colleagues in addition to implementing it into the theoretical subjects of the education.en
dc.format.extent668374 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.publisherHandelshøjskolen i København / Danmarks Pædagogiske Universiteten
dc.subjecttrafikklærerutdanningen
dc.subjecttrafikkopplæringen
dc.titleReflekterende team som metode i Trafikklærerutdanningen: et praktisk utviklingsprosjekten
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber99 s.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record