Show simple item record

dc.contributor.authorGule, Ranveig
dc.contributor.authorIsachsen, Kjersti
dc.date.accessioned2016-11-04T10:13:21Z
dc.date.available2016-11-04T10:13:21Z
dc.date.issued2016-11-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2419534
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om organisering og ledelse av utdannings- og yrkesrådgivningen på ungdomstrinnet i en av landets kommuner. Utdannings- og yrkesrådgivning i skolen er en lovpålagt oppgave som skal foregå i et samarbeid mellom personer og instanser på skolen, og legges opp som en prosess fra 8.-13. årstrinn. Mange aktører er involvert og disse skal sammen støtte elevene i valg av utdanning og yrke og gi dem kompetanse til å planlegge sin karriere i et livslangt perspektiv. I oppgaven beskriver vi prosesser knyttet til hvordan kunnskap om rådgiving utvikles, ivaretas, deles og anvendes. Undersøkelsen er gjennomført som en casestudie med bruk av kvalitative metoder. I oppgaven undersøker vi hvordan rådgivningsarbeidet organiseres og ledes på fem ungdomsskoler i en mellomstor kommune. Alle kommunens ungdomsskoler er inkludert i undersøkelsen. Vi har intervjuet fem rektorer individuelt og gjennomført et gruppeintervju med rådgiverne fra fire av de fem ungdomsskolene. I tillegg har vi gjennomført analyse av relevante dokumenter. Vår problemstilling er: Hvordan ivaretar organisering og ledelse av utdannings- og yrkesrådgivningen på ungdomstrinnet rådgivningsarbeidet som hele skolens ansvar? Ved hjelp av forskningsspørsmålene har vi fokusert på ulike forhold som kan ha betydning for hvordan et felles ansvar for rådgivningsarbeidet kommer til uttrykk på skolene. Våre to forskningsspørsmål lyder:1) Hvordan utvikles og ivaretas rådgivningskunnskap på skolen? 2) Hvordan deles og anvendes rådgivningskunnskap på skolen? Våre hovedfunn er særlig knyttet til tre forhold. For det første er skolens rådgivningskunnskap i stor grad avhengig av rådgiver som person, noe rektorene oppfatter som sårbart for skolen som organisasjon. For det andre ser vi at det kun i begrenset grad er satt i gang tiltak og/eller tatt strukturelle grep for å endre på dette forholdet. For det tredje har vi funnet det vi tolker som uavklarte forventninger mellom rektorer og rådgivere i forhold til «hvem som er sjefen», når det kommer til å bidra til organisasjonslæring gjennom å ta initiativer for å utvikle kollektiv rådgivningskunnskap internt på skolene. Vi analyserer og drøfter funnene i lys av perspektiver innen organisasjonslæring. Vi har benyttet tilnærminger som ser på organisasjonslæring som endring i handlingsteorier, som mobilisering og transformering av taus kunnskap og som transformasjon av individuell erfaring til kollektiv kunnskap. Videre har vi drøftet våre funn i lys av aktivitetsteori og fra et kompleksitetsperspektiv.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.title«Her er det jeg som er sjefen» En studie av utdannings- og yrkesrådgivningen på ungdomstrinnet, sett i lys av perspektiver innen kunnskapsledelsenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber150nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record