Now showing items 39-58 of 118

  • Elg i nordtrønderske kommuner 2013; en vurdering av elgbestandene i fylket 

   Hedegart, Rune; Hallås, Oddvar; Kvam, Tor; Modell, Geir; Solberg, Erling J. (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;147, Others, 2013-06-11)
   En faggruppe bestående av representanter fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, Fjellstyrene i Steinkjer, Høgskolen i Nord- Trøndelag (HiNT), Miljø- og landbruksforvaltningen i Midtre Namdal og Norsk institutt for naturforskning ...
  • Elg i Steinkjer: beiteressurser og bestandsutvikling. Forprosjekt 

   Kvam, Tor; Hagen, Bjørn Roar (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2008-04-09)
   Forprosjektet ble satt i gang i 2006 for å legge et faglig grunnlag for et tre-årig elgprosjekt. På bakgrunn av skriftlige uttalelser fra fire (av seks mulige) tildelingsområder (lokale forvaltningsområder)i Steinkjer, er ...
  • Elg-/reingjerdet på Falmår. Delprosjekt 2: sluttrapport 

   Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar; Sørli, Håvard; Kveli, Jens; Tømmerås, Svend Harald; Rolandsen, Christer (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2008-12-05)
   Rapporten gir en samlet fremstilling av hovedresultatene og -erfaringene etter tre vinterfeltsesonger, 2004/2005, 2005/2006 og 2006/2007, knyttet til delprosjekt 2 innenfor FoU-prosjektet ”Elg-/reingjerdet på Falmår”. ...
  • Elgbeiteregistrering i Steinkjer kommune 2010 

   Kvam, Tor; Tronstad, Stig (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;121, Others, 2010-09-13)
   HINT gjennomførte et forprosjekt i 2006-2008 hvor beiteressurser og bestandsutvikling var et tema (Kvam & Hagen 2008). Forprosjektet pekte ut 3 tema for videre undersøkelser. Et tema var beitesituasjon og vektutvikling ...
  • Etablering av produksjonslaboratorium for legemidler i Namsos: forprosjektrapport 

   Brenne, Tor; Ness, Snorre (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2007-12-17)
   I de senere årene har det skjedd store endringer innen apotektjenester med samarbeid og kjededannelser. Tidligere apoteklovgivning ga grunnlag for at godkjente laboratorier kunne produsere enkelte legemidler. Ved innføring ...
  • Evaluering av verktøykasse for jentegruppearbeid: et forebyggende, kjønnsnyansert tiltak for å styrke sosial kompetanse og minske rusforbruk 

   Berg, Anita; Tommelstad, Kjersti (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2009-11-02)
   Dette er en evaluering av utprøvingen av Jentegrupper på 8. trinn som rusforebyggende tiltak i skolen. Prosjektet har vært gjennomført i Namsos kommune våren 2009, og er et samarbeidsprosjekt mellom Namsos kommune og ...
  • Eventuell fredning av Vikanbukta våtmarksområde i Stjørdal kommune og effekter på antall birdstrikes ved Trondheim lufthavn, Værnes 

   Husby, Magne (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2007-09-27)
   Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har i utkast til verneplan for sjøfuglområder i Nord- Trøndelag er Vikanbukta i Stjørdal kommune foreslått som fuglefredningsområde av Direktoratet for Naturforvaltning. Luftfartsverket (nå ...
  • Faggrunnlag til handlingsplan for fire lavarter i boreal regnskog 

   Holien, Håkon (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;177, Others, 2016-01-04)
   Oppdatert kunnskap om utbredelse og økologi for oresinoberlav Ramboldia subcinnabarina, trønderringlav Rinodina disjuncta, granfiltlav Fuscopannaria ahlneri og trønderlav Erioderma pedicellatum er presentert. Alle artene ...
  • Fiskeørn (Pandion haliaetus) in Nord-Trøndelag. Status report 2005 and 2006 

   Kroglund, Rolf Terje; Hafstad, Inge; Spidsø, Tor Kristian; Austmo, Lars Bendik; Nygård, Torgeir (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2007-03-21)
   Det ble registrert sju hekkende par fiskeørn (Pandion haliaetus) i Nord-Trøndelag i 2005. De ble registrert øst i fylket med tre i Lierne, tre i Snåsa og ett hekkende par i Steinkjer kommune. I 2006 ble seks hekkende par ...
  • Forvaltningsmål for Lyngværet fuglefredningsområde i Flatanger kommune, Nord-Trøndelag 

   Nordås, Linda Hovde; Holien, Håkon; Østnes, Jan Eivind (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;176, Others, 2015-10-21)
   Lyngværet ble vernet som fuglefredningsområde i 2003, men det foreligger ingen forvaltningsplan, forvaltningsmål eller bevaringsmål for området. Formålet med denne undersøkelsen var å utarbeide forvaltningsmål for dette ...
  • Fosen vindkraft 1: status for svartand, storlom, smålom, hønsehauk og hubro før bygging av vindkraftverk og kraftledninger 

   Husby, Magne; Eriksen, Audun; Kroglund, Rolf Terje; Østerås, Tom Roger; Østnes, Jan Eivind (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;167, Others, 2015-01-15)
   Det er gitt konsesjon til fem ulike vindkraftanlegg med nettilknytninger på Fosen fra 2015. I tillegg er det gitt konsesjoner for nytt stamnett og forsterkninger i regionalnettet på Fosen (OED 2013d; OED 2013a). Blant ...
  • Fra opplevelse til marked: kulturturisme i Fosnes kommune 

   Westeren, Knut Ingar (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;126, Others, 2010-12-21)
   HiNT inngikk en kontrakt med Landsdelsutvalget sommeren 2008 om prosjektet ”Fra opplevelse til marked: Kulturturisme i Fosnes kommune” Det sentrale i prosjektet er å se på hva som kjennetegner markedskommunikasjonen ved ...
  • Framtida for jordbruket i Grong og Overhalla 

   Westeren, Knut Ingar (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2005)
   Høsten 2004 tok Kommunenes Sentralforbund (KS) i Nord-Trøndelag initiativ til et utredningsprogram om kommunestruktur i Nord-Trøndelag. HiNT ble oppfordret av KS til å sende inn et forslag til et prosjekt med arbeidstittel ...
  • Frøya vindkraft 1: status for svartand, storlom, smålom, hønsehauk og hubro før bygging av vindkraftverk 

   Husby, Magne; Pearson, Martin (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;174, Others, 2015-09-30)
   Det er undersøkt 319 vann og tjern, noe som resulterte i at ingen svartand ble observert, mens det ble registrert en lokalitet med smålom og en med storlom. Det var ingen indikasjon på at lommene hekket. Vannene framgår ...
  • Fugl på Langøra sør, Stjørdal kommune 

   Husby, Magne (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;140, Others, 2012-11-01)
   Avinor ønsker å utvide Trondheim lufthavn Værnes ved å bygge ned omtrent hele landområdet på Langøra sør samt store deler av Sandfærhus gjennom tre trinn. De naturfaglige kvaliteter på Langøra sør er tidligere dårlig ...
  • Gaupa i Nord-Trøndelag og Fosen 1994-2005: en populærvitenskapelig fremstilt kunnskapsstatus 

   Moa, Pål Fossland; Austmo, Lars Bendik; Kvam, Tor (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2006)
   De store rovpattedyrene i norsk fauna er viet betydelig oppmerksomhet. Gaupa er i så måte intet unntak, bl.a. i forhold til de forvaltningsmessige utfordringene man i dag står ovenfor knyttet til disse artene. De siste ...
  • Havlandet: et destinasjonsutviklingsprosjekt mellom kommunene Roan, Osen, Flatanger og Namdalseid: sluttrapport i samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag 

   Ryan, Anne Wally; Holand, Ivar S.; Wollan, Gjermund (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2007-08-23)
   Bakgrunnen var et ønske om utvikling av et felles destinasjonsprosjekt mellom kommunene Flatanger, Roan, Osen og Namdalseid. En av tankene var å skape en mulig ”reiserute” med gode og kvalitetssikre destinasjoner gjennom ...
  • Hekkebestanden av lappfiskand (Mergellus albellus) i Vikna, Nord-Trøndelag 

   Østnes, Jan Eivind; Kroglund, Rolf Terje; Østerås, Tom Roger; Myhre, Torstein (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;144, Others, 2013-03-06)
   Lappfiskand (Mergellus albellus) har en østlig utbredelse som er sterkt knyttet til det nordlige barskogbeltet. I Norge er den en svært sjelden hekkefugl, og fram til for 10 år siden bare påvist hekkende i Finnmark. Etter ...
  • Hekkefugler på Rinnleirets strandeng i 2010 

   Husby, Magne (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;123, Others, 2010-11-10)
   Antall par med hekkende vadere på Rinnleiret er redusert med over 90 % fra 1975 til 2010. Viktige årsaker til dette er en generell bestandsnedgang hos vadefugler og sanglerke både i Norge og resten av Europa, sterk ...
  • Hekkefugler på Rinnleirets strandeng: bestandsutvikling, status og effekter av aktiv skjøtsel 

   Husby, Magne; Grande, Ann-Kristin Skjeflo (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2009-10-06)
   Bestandsutviklingen har vært sterkt negativ fra 1975 til rundt 2006 for de fleste hekkende fuglearter på strandenga på Rinnleiret. Viktige årsaker til dette er høy predasjonsrate på reirene, sterk gjengroing med busker ...