• Samfunnsanalyse Namdalsregionen: samhandlingen mellom Namsos som regionby og omlandet med mål om økt vekstkraft 

   Ryan, Anne Wally; Sand, Roald; Carlsson, Espen; Bye, Robert (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;164, Others, 2014-12-09)
   Byregion Namsos, her også omtalt som Namdalsregionen, er en av totalt 33 byregioner som ble med i første fase av byregionprogrammet, initiert av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet i 2014. Byregionprogrammet skal øke ...
  • Skjøtselstiltak og effekter på hekkefugl på Rinnleiret i 2013 

   Husby, Magne (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;149, Others, 2013-09-10)
   Antall par med hekkende vadere på Rinnleiret er redusert med over 90 % fra 1975 til 2005. Viktige årsaker til dette er en generell bestandsnedgang hos vadefugler både i Norge og resten av Europa, at strandenga på Rinnleiret ...
  • Snillfjord vindkraft 1: status for svartand, storlom, smålom, hønsehauk og hubro før bygging av vindkraftverk 

   Husby, Magne; Pearson, Martin (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;178, Others, 2015-12-17)
   I forbindelse med planer om vindkraftutbygging i området Hitra – Trollheimen, har HiNT fått i oppdrag å undersøke anleggenes effekter på svartand, storlom, smålom, hønsehauk og hubro. Arbeidet i 2015 har bestått i å undersøke ...
  • Status for fugl i områdene Halsøen, Langøra og sjøen utenfor, Stjørdal kommune 

   Husby, Magne; Værnesbranden, Per Inge (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2009-09-10)
   Det er tidligere publisert rapporter som gir innsikt i det rike fuglelivet i Halsøen. Denne rapporten gir derfor en oversikt over status for hver enkelt art uten ytterligere kommentarer. For selve Langøra, og for ...
  • Status for Sædgås Anser f. fabalis i Nord-Trøndelag 

   Kroglund, Rolf Terje; Østnes, Jan Eivind (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;180, Others, 2016-01-20)
   Fra siste halvdel av 1800-tallet har det vært en dramatisk tilbakegang av sædgås Anser fabalis i Norge. Tilbakegangen skyldtes flere faktorer, men vannkraftutbygging, skogsdrift, drenering av myrer, jakt, økt ferdsel og ...
  • Synliggjøring av festivaler ved hjelp av multimedieteknologi 

   Sørli, Håvard; Nygård, Ståle A. (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;120, Others, 2010-08-17)
   Under Steinkjerfestivalen 2009 ble det gjennomført en omfattende medieproduksjon i samarbeid med ansatte og studenter på Høgskolen i Nord- Trøndelag, og lokale mediebedrifter. Medieproduksjonen dannet et utgangspunkt for ...
  • Sørsamiske fuglenavn 

   Husby, Magne; Kuhmunen, Anna Sofie Bull (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;142, Others, 2013-05-06)
   Denne utredningen gir en oversikt over fuglenavn på sørsamisk for de fleste fuglearter som er observert i språkområdet for sørsamisk, samt for en del arter også utenfor dette språkområdet.
  • Taksering av hønsefugl – hvorfor og hvordan: erfaringer fra et samarbeid i Nord-Trøndelag 

   Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar; Rannem, Arne (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2007-05-29)
   Vi ser at det er en økende interesse blant både forvaltere, grunneiere og jegere, i forhold til å forvalte også småviltressursene mer planmessig. Ikke minst gjelder dette i forhold til å kunne vite noe mer om hva man har ...
  • Tema Tre - effekter og nytte: en evaluering av prosjektet Tema Tre 

   Aasetre, Jørund (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2007-09-18)
   Prosjektet Tema Tre med innretning mot "Hus, Hem och Trädgård" er rettet mot nyskapning og nettverksbygging i trebransjen i Trøndelag og Jämtland. Prosjektet har som mål å utvikle en grenseoverskridende paraplyorganisasjon ...
  • Terrestriske fuglearter som indikatorer for bærekraftig utvikling i Norge: tilstanden i ulike naturtyper og effekter av klimaendring 

   Husby, Magne; Kålås, John Atle (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;128, Others, 2011-10-14)
   Det er behov for gode indikatorer for å følge tilstanden i norske økosystemer, blant annet for å kunne vurdere om vi har en utvikling som er bærekraftig. Fugl har mange egenskaper som gjør de godt egnet som indikator på ...
  • The last intact forest ecosystems of the Archangelsk region: a summary report from 7 expeditions into Archangelsk remote forests 1997 - 2001 

   Sørensen, Ole Jakob; Efimov, Valery; Davydov, Alexander; Mamontov, Victor; Sohlberg, Sune; Saano, Aimo; Lindholm, Tapio (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;152, Others, 2013-12-10)
   Based on the initiative from the State Committee of the Environmental Protection of Archangelsk Oblast in 1993, the Program of the creation of new protected areas in Archangelsk Oblast became approved by the Oblasts a ...
  • Tilrettelegging for menneskelig ferdsel på Halsøen og Langøra Nord, Stjørdal kommune, og mulige effekter på fugl 

   Husby, Magne (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;148, Others, 2013-08-26)
   Stjørdal kommune vurderer tiltak for menneskelig ferdsel og opplevelser i Halsøen og på Langøra Nord. Tiltak som vurderes i denne rapporten er bygging av gangbru fra Tangen over på nordspissen av Langøra Nord, bygging av ...
  • Trøndelag som strategisk enhet? En teoretisk og empirisk studie av regional utviklingsledelse i Trøndelag 

   Vanebo, Jan Ole; Bergh, Erling (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;154, Others, 2013-12-17)
   Dette prosjektet har to hovedelementer: 1. En teoretisk del, som prøver å klarlegge de viktigste elementene og sammenhengene i et institusjonalisert regionalt utviklingssamarbeid. 2. En empirisk del, med to elementer. ...
  • Undersøkelse av elg felt i Nærøy 2005 

   Kvam, Tor; Tronstad, Stig; Andersson, Paul; Okkenhaug, Håvard (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;70, Others, 2006-07)
   Aldersbestemmelse og reproduksjonsanalyse er foretatt på innsendt materiale av elg Alces alces skutt i Nærøy kommune i 2005. I alt er 279 elger undersøkt. Alder er bestemt ved hjelp av tannsnitt. Materialet består av ...
  • Undersøkelse av elg felt i Nærøy kommune 2004 

   Kvam, Tor; Tronstad, Stig; Andersson, Paul; Okkenhaug, Håvard (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;60, Others, 2005-09)
   Aldersbestemmelse og reproduksjonsanalyse er foretatt på innsendt materiale av elg skutt i Nærøy kommune i 2004. I alt er 263 elger undersøkt. Alder er bestemt ved hjelp av tannsnitt. Det blir skutt atskillig flere okser ...
  • Undersøkelse av elg felt i Snåsa 2005 

   Kvam, Tor; Tronstad, Stig; Andersson, Paul; Okkenhaug, Håvard (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;71, Others, 2006-06)
   Aldersbestemmelse og reproduksjonsanalyse er foretatt på innsendt materiale av elg Alces alces skutt i Snåsa kommune i 2005. I alt er 265 elger undersøkt. Alder er bestemt ved hjelp av tannsnitt. Materialet består av ...
  • Undersøkelse av elg felt i Snåsa 2006 

   Kvam, Tor; Tronstad, Stig; Andersson, Paul; Okkenhaug, Håvard (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2007-03-26)
   Aldersbestemmelse og reproduksjonsanalyse er foretatt på innsendt materiale av elg Alces alces skutt i Snåsa kommune i 2006. I alt er 292 elger undersøkt. Alder er bestemt ved hjelp av tannsnitt. Materialet består av ...
  • Undersøkelse av elg felt i Snåsa 2007 

   Kvam, Tor; Tronstad, Stig; Karlsen, Arve; Okkenhaug, Håvard (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2008-06-30)
   Aldersbestemmelse og reproduksjonsanalyse er foretatt på innsendt materiale av elg Alces alces skutt i Snåsa kommune i 2007. I alt er 303 elger undersøkt. Alder er bestemt ved hjelp av tannsnitt. Materialet består av ...
  • Undersøkelse av elg felt i Snåsa 2008 

   Kvam, Tor; Tronstad, Stig; Karlsen, Arve; Okkenhaug, Håvard (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2009-09-24)
   Aldersbestemmelse og reproduksjonsanalyse er foretatt på innsendt materiale av elg Alces alces skutt i Snåsa kommune i 2008. I alt er 323 elger og 2 hjorter undersøkt. Alder er bestemt ved hjelp av tannsnitt. Materialet ...
  • Undersøkelse av elg felt i Snåsa 2009 

   Kvam, Tor; Tronstad, Stig; Karlsen, Arve; Okkenhaug, Håvard (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;117, Others, 2010-05-20)
   Aldersbestemmelse og reproduksjonsanalyse er foretatt på innsendt materiale av elg Alces alces skutt i Snåsa kommune i 2009. I alt er 320 elger og 15 hjorter undersøkt. Alder er bestemt ved hjelp av tannsnitt. Materialet ...