Now showing items 77-96 of 118

  • Lulesamiske fuglenavn 

   Husby, Magne; Kintel, Anders (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;139, Others, 2012-12-14)
   Denne utredningen gir en oversikt over fuglenavn på lulesamisk for de fleste fuglearter som er observert i nordlige Norden og en god del arter med mer sørlig utbredelse. Kildene til de ulike fuglenavnene er: · Alle ...
  • Melkefôring av kalv: utredning basert på tilgjengelig litteratur og praktiske erfaringer 

   Hansen, Hanne Solheim; Havrevoll, Øystein; Berg, Jan; Bævre, Lars; Gulliksen, Stine Margrethe (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;127, Others, 2011-01-19)
   Det har vært gitt noe ulike anbefalinger i melkefôringsperioden til kalv fra forskjellige rådgivingsaktører. Spesielt har det vært gitt ulike anbefalinger for melkefôringa. Vi etablerte derfor en arbeidsgruppe med ...
  • MN-Vekst AS 20 år - På lag! En presentasjon av en Vekst-bedrift 

   Brenne, Tor (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2008-09-30)
   Utredningen er en historisk gjennomgang av en Vekst-bedrifts første 20 år. MN-Vekst AS er en arbeidsmarkedsbedrift i Namsos som også har virksomhet i Flatanger Kommune. Flatanger og Namsos kommuner eier bedriften. Utredningen ...
  • Mobil-TV og events 

   Sørli, Håvard; Nygård, Ståle A.; Ringseth, Briger (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2008-10-29)
   Dette prosjektet hadde som mål og finne svar på hvorvidt mobil-tv-tjenester kan berike et arrangement/event samt finne effektive produksjonsmetoder for aktører som ønsker å levere slike tjenester. For å finne svar på ...
  • Nordsamiske fuglenavn - Davvisámegiela loddenamat 

   Husby, Magne; Vars, Per M. (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;141, Others, 2015-02-02)
   Denne utredningen har som delmål å ta vare på nordsamiske fuglenavn, og legge til rette for at disse kan tas i bruk. Mer konkret betyr det at formålet med dette arbeidet hovedsakelig er å: 1) Samle inn og gi en oversikt ...
  • Norsk-svensk bachelorgradsutdanning i skog- og trenæringen: sluttrapport DNR.NG3041-11-06 

   Rannem, Arne; Schüberg, Håkan (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2007-05-29)
   Skogbruket i Norge og Sverige har gjennom de siste tiårene gjennomgått store endringer. Antall sysselsatte har blitt kraftig redusert til tross for at stående volum i skogen øker i begge land. Utviklingen medvirket til ...
  • Norske og svenske blåskjell til Europa: sluttrapport. Geir Olav Knappe (red.) 

   Knappe, Geir Olav; Vannebo, Håvard; Lindblad, Björn; Gunnarsson, Bengt; Mørkved, Ole Jørgen (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2007-11-19)
   Prosjektet startet gjennom norsk søknad datert 30. mars 2004 og norsk tilsagn datert 14.11.2005. Prosjektet var planlagt gjennomført i prosjektperioden 01.08.2005 - 31.12.2006. Etter søknad ble prosjektperioden forlenget ...
  • Ornitologisk rapport fra Eidsbotn og Levangersundet, med bestandsendringer fra 1996 til 2015 

   Husby, Magne; Reinsborg, Tore (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;179, Others, 2015-12-16)
   Forrige omfattende telling av fugl i Ramsarområdet Eidsbotn ble gjennomført i 1995-1996. På grunn av at naturen endres over tid, og foreliggende planer om å utnytte Eidsbotn og nære landområder til ulike menneskelige ...
  • Regulering av Levanger havn og konsekvenser for deler av det biologiske mangfoldet 

   Husby, Magne (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2009-09-29)
   Levanger havn består av fyllmasser, og avsluttes mot sjøen og Levangerelva med store steiner. Det er planer om utvidelse av havna med mer utfylling utover sjøen, samt at landområdene vil bearbeides til vei, plen og ...
  • Restaurering av kulturlandskapet på Skaget, Tautra, og effekter på fugl 

   Husby, Magne (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;122, Others, 2010-09-28)
   Aktiv skjøtsel av vernede områder blir stadig viktigere for forvaltningen etter hvert som en del av disse områdene gror igjen. De kvaliteter området ble fredet for kan avta, og tiltak blir da nødvendig for å beholde de ...
  • Resultater og erfaringer etter bruk av Distance-metoden ved hønsefugltakseringer i Midt-Norge 

   Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar; Sand, Ole Morten; Pedersen, Hans Christian; Solvang, Håkon (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2009-05-13)
   I denne utredningen presenterer vi noen av hovedresultatene og erfaringene fra det takseringsarbeidet på lirype og skogsfugl, som vi ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) har utført i samarbeid med et 30-talls rettighetshavere ...
  • Rødlistede naturtyper i Nord-Trøndelag: supplerende kartlegging med vekt på kalkskog, kystgranskog og naturbeitemark 

   Holien, Håkon; Bratli, Harald; Jordal, John Bjarne (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;165, Others, 2014-12-15)
  • Samfunnsanalyse Namdalsregionen: samhandlingen mellom Namsos som regionby og omlandet med mål om økt vekstkraft 

   Ryan, Anne Wally; Sand, Roald; Carlsson, Espen; Bye, Robert (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;164, Others, 2014-12-09)
   Byregion Namsos, her også omtalt som Namdalsregionen, er en av totalt 33 byregioner som ble med i første fase av byregionprogrammet, initiert av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet i 2014. Byregionprogrammet skal øke ...
  • Skjøtselstiltak og effekter på hekkefugl på Rinnleiret i 2013 

   Husby, Magne (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;149, Others, 2013-09-10)
   Antall par med hekkende vadere på Rinnleiret er redusert med over 90 % fra 1975 til 2005. Viktige årsaker til dette er en generell bestandsnedgang hos vadefugler både i Norge og resten av Europa, at strandenga på Rinnleiret ...
  • Snillfjord vindkraft 1: status for svartand, storlom, smålom, hønsehauk og hubro før bygging av vindkraftverk 

   Husby, Magne; Pearson, Martin (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;178, Others, 2015-12-17)
   I forbindelse med planer om vindkraftutbygging i området Hitra – Trollheimen, har HiNT fått i oppdrag å undersøke anleggenes effekter på svartand, storlom, smålom, hønsehauk og hubro. Arbeidet i 2015 har bestått i å undersøke ...
  • Status for fugl i områdene Halsøen, Langøra og sjøen utenfor, Stjørdal kommune 

   Husby, Magne; Værnesbranden, Per Inge (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2009-09-10)
   Det er tidligere publisert rapporter som gir innsikt i det rike fuglelivet i Halsøen. Denne rapporten gir derfor en oversikt over status for hver enkelt art uten ytterligere kommentarer. For selve Langøra, og for ...
  • Status for Sædgås Anser f. fabalis i Nord-Trøndelag 

   Kroglund, Rolf Terje; Østnes, Jan Eivind (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;180, Others, 2016-01-20)
   Fra siste halvdel av 1800-tallet har det vært en dramatisk tilbakegang av sædgås Anser fabalis i Norge. Tilbakegangen skyldtes flere faktorer, men vannkraftutbygging, skogsdrift, drenering av myrer, jakt, økt ferdsel og ...
  • Synliggjøring av festivaler ved hjelp av multimedieteknologi 

   Sørli, Håvard; Nygård, Ståle A. (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;120, Others, 2010-08-17)
   Under Steinkjerfestivalen 2009 ble det gjennomført en omfattende medieproduksjon i samarbeid med ansatte og studenter på Høgskolen i Nord- Trøndelag, og lokale mediebedrifter. Medieproduksjonen dannet et utgangspunkt for ...
  • Sørsamiske fuglenavn 

   Husby, Magne; Kuhmunen, Anna Sofie Bull (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;142, Others, 2013-05-06)
   Denne utredningen gir en oversikt over fuglenavn på sørsamisk for de fleste fuglearter som er observert i språkområdet for sørsamisk, samt for en del arter også utenfor dette språkområdet.
  • Taksering av hønsefugl – hvorfor og hvordan: erfaringer fra et samarbeid i Nord-Trøndelag 

   Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar; Rannem, Arne (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2007-05-29)
   Vi ser at det er en økende interesse blant både forvaltere, grunneiere og jegere, i forhold til å forvalte også småviltressursene mer planmessig. Ikke minst gjelder dette i forhold til å kunne vite noe mer om hva man har ...