• Taksering av hønsefugl – hvorfor og hvordan: erfaringer fra et samarbeid i Nord-Trøndelag 

   Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar; Rannem, Arne (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2007-05-29)
   Vi ser at det er en økende interesse blant både forvaltere, grunneiere og jegere, i forhold til å forvalte også småviltressursene mer planmessig. Ikke minst gjelder dette i forhold til å kunne vite noe mer om hva man har ...
  • Tema Tre - effekter og nytte: en evaluering av prosjektet Tema Tre 

   Aasetre, Jørund (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2007-09-18)
   Prosjektet Tema Tre med innretning mot "Hus, Hem och Trädgård" er rettet mot nyskapning og nettverksbygging i trebransjen i Trøndelag og Jämtland. Prosjektet har som mål å utvikle en grenseoverskridende paraplyorganisasjon ...
  • Terrestriske fuglearter som indikatorer for bærekraftig utvikling i Norge: tilstanden i ulike naturtyper og effekter av klimaendring 

   Husby, Magne; Kålås, John Atle (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;128, Others, 2011-10-14)
   Det er behov for gode indikatorer for å følge tilstanden i norske økosystemer, blant annet for å kunne vurdere om vi har en utvikling som er bærekraftig. Fugl har mange egenskaper som gjør de godt egnet som indikator på ...
  • The last intact forest ecosystems of the Archangelsk region: a summary report from 7 expeditions into Archangelsk remote forests 1997 - 2001 

   Sørensen, Ole Jakob; Efimov, Valery; Davydov, Alexander; Mamontov, Victor; Sohlberg, Sune; Saano, Aimo; Lindholm, Tapio (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;152, Others, 2013-12-10)
   Based on the initiative from the State Committee of the Environmental Protection of Archangelsk Oblast in 1993, the Program of the creation of new protected areas in Archangelsk Oblast became approved by the Oblasts a ...
  • Tilrettelegging for menneskelig ferdsel på Halsøen og Langøra Nord, Stjørdal kommune, og mulige effekter på fugl 

   Husby, Magne (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;148, Others, 2013-08-26)
   Stjørdal kommune vurderer tiltak for menneskelig ferdsel og opplevelser i Halsøen og på Langøra Nord. Tiltak som vurderes i denne rapporten er bygging av gangbru fra Tangen over på nordspissen av Langøra Nord, bygging av ...
  • Trøndelag som strategisk enhet? En teoretisk og empirisk studie av regional utviklingsledelse i Trøndelag 

   Vanebo, Jan Ole; Bergh, Erling (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;154, Others, 2013-12-17)
   Dette prosjektet har to hovedelementer: 1. En teoretisk del, som prøver å klarlegge de viktigste elementene og sammenhengene i et institusjonalisert regionalt utviklingssamarbeid. 2. En empirisk del, med to elementer. ...
  • Undersøkelse av elg felt i Nærøy 2005 

   Kvam, Tor; Tronstad, Stig; Andersson, Paul; Okkenhaug, Håvard (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;70, Others, 2006-07)
   Aldersbestemmelse og reproduksjonsanalyse er foretatt på innsendt materiale av elg Alces alces skutt i Nærøy kommune i 2005. I alt er 279 elger undersøkt. Alder er bestemt ved hjelp av tannsnitt. Materialet består av ...
  • Undersøkelse av elg felt i Nærøy kommune 2004 

   Kvam, Tor; Tronstad, Stig; Andersson, Paul; Okkenhaug, Håvard (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;60, Others, 2005-09)
   Aldersbestemmelse og reproduksjonsanalyse er foretatt på innsendt materiale av elg skutt i Nærøy kommune i 2004. I alt er 263 elger undersøkt. Alder er bestemt ved hjelp av tannsnitt. Det blir skutt atskillig flere okser ...
  • Undersøkelse av elg felt i Snåsa 2005 

   Kvam, Tor; Tronstad, Stig; Andersson, Paul; Okkenhaug, Håvard (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;71, Others, 2006-06)
   Aldersbestemmelse og reproduksjonsanalyse er foretatt på innsendt materiale av elg Alces alces skutt i Snåsa kommune i 2005. I alt er 265 elger undersøkt. Alder er bestemt ved hjelp av tannsnitt. Materialet består av ...
  • Undersøkelse av elg felt i Snåsa 2006 

   Kvam, Tor; Tronstad, Stig; Andersson, Paul; Okkenhaug, Håvard (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2007-03-26)
   Aldersbestemmelse og reproduksjonsanalyse er foretatt på innsendt materiale av elg Alces alces skutt i Snåsa kommune i 2006. I alt er 292 elger undersøkt. Alder er bestemt ved hjelp av tannsnitt. Materialet består av ...
  • Undersøkelse av elg felt i Snåsa 2007 

   Kvam, Tor; Tronstad, Stig; Karlsen, Arve; Okkenhaug, Håvard (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2008-06-30)
   Aldersbestemmelse og reproduksjonsanalyse er foretatt på innsendt materiale av elg Alces alces skutt i Snåsa kommune i 2007. I alt er 303 elger undersøkt. Alder er bestemt ved hjelp av tannsnitt. Materialet består av ...
  • Undersøkelse av elg felt i Snåsa 2008 

   Kvam, Tor; Tronstad, Stig; Karlsen, Arve; Okkenhaug, Håvard (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2009-09-24)
   Aldersbestemmelse og reproduksjonsanalyse er foretatt på innsendt materiale av elg Alces alces skutt i Snåsa kommune i 2008. I alt er 323 elger og 2 hjorter undersøkt. Alder er bestemt ved hjelp av tannsnitt. Materialet ...
  • Undersøkelse av elg felt i Snåsa 2009 

   Kvam, Tor; Tronstad, Stig; Karlsen, Arve; Okkenhaug, Håvard (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;117, Others, 2010-05-20)
   Aldersbestemmelse og reproduksjonsanalyse er foretatt på innsendt materiale av elg Alces alces skutt i Snåsa kommune i 2009. I alt er 320 elger og 15 hjorter undersøkt. Alder er bestemt ved hjelp av tannsnitt. Materialet ...
  • Undersøkelse av elg felt i Steinkjer 2004 

   Kvam, Tor; Tronstad, Stig; Andersson, Paul; Okkenhaug, Håvard (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;59, Others, 2005-07)
   Aldersbestemmelse og reproduksjonsanalyse er foretatt på innsendt materiale av elg Alces alces skutt i Steinkjer kommune i 2004. I alt er 807 elger undersøkt. Alder er bestemt ved hjelp av tannsnitt. Materialet består ...
  • Undersøkelse av elg felt i Steinkjer 2005 

   Kvam, Tor; Tronstad, Stig; Andersson, Paul; Okkenhaug, Håvard (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;68, Others, 2006-07)
   Aldersbestemmelse og reproduksjonsanalyse er foretatt på innsendt materiale av elg Alces alces skutt i Steinkjer kommune i 2005. I alt er 815 elger undersøkt. Alder er bestemt ved hjelp av tannsnitt. Materialet består ...
  • Undersøkelse av elg felt i Steinkjer 2006 

   Kvam, Tor; Tronstad, Stig; Andersson, Paul; Okkenhaug, Håvard (Høgskolen i Nord-Trøndelag / Utredning, Others, 2007-04-23)
   Aldersbestemmelse og reproduksjonsanalyse er foretatt på innsendt materiale av elg Alces alces skutt i Steinkjer kommune i 2006. I alt er 770 elger undersøkt. Alder er bestemt ved hjelp av tannsnitt. Materialet består av ...
  • Utkast til regionale handlingsplaner for myrkongle, Calla palustris og korsandemat, Lemna Trisulca 

   Rindal, Bjørg (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;124, Others, 2010-12-15)
   To regionale ansvarsarter, myrkongle og korsandemat, er valgt ut for kartlegging sommeren 2010 med sikte på å lage regionale handlingsplaner for å sikre disse artenes forekomst i Nord-Trøndelag. Artenes biologi og økologi, ...
  • Utkast til regionale handlingsplaner for myrkongle, Calla palustris og korsandemat, Lemna trisulca – del 2: registreringer av myrkongle i Snåsa og korsandemat i Stjørdal 2011 

   Rindal, Bjørg (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;134, Others, 2012-01-26)
   To regionale ansvarsarter, korsandemat og myrkongle, har blitt valgt ut for kartlegging somrene 2010 og 2011. Både lokaliteter der artene er påvist tidligere og noen mulige nye levesteder er blitt undersøkt. Kartleggingen ...
  • Vannfuglenes bestandsutvikling og bruk av Hammervatnet naturreservat, Levanger kommune 

   Husby, Magne (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;168, Others, 2015-01-15)
   De østre deler av Hammervatnet, Levanger kommune i Nord-Trøndelag, ble fredet som naturreservat i 1984 og ble Ramsar-område i 2014. Suksesjonen i naturreservatet har over mange år gått mot stadig tettere vannvegetasjon. ...
  • Visningssenter - Bjørøya Fiskeoppdrett AS: sluttrapport 

   Wollan, Gjermund (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2008-06-11)
   I denne rapporten vises både grunnlaget for og den konkrete gjennomføringen av et visningssenter eller minimuseum knyttet til Bjørøya Fiskeoppdrett AS i Flatanger. Bakgrunnen for et visningssenter ligger i de muligheter ...